دسته ها
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

تعبیر خواب گربه چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۶ تیر ۱۴۰۰
 • ۰

تعبیر خواب گربه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید.

هر یک از خواب هایی که ما در عالم رویا مشاهده می کنیم دارای تعابیری مختلف می باشند که روی زندگی در عالم بیداری تاثیرگذار هستند. در ادامه این مطلب تعبیر خواب گربه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم مورد توجه تان قرار بگیرند.

تعبیر خواب گربه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

دیدن حیوانات مختلف در عالم رویا از انواع خواب های معمول است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب خوک و تعبیر خواب فیل را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر دیدن گربه در خواب در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر دیدن گربه در خواب

دیدن گربه در عالم رویا دارای چه تعابیری می باشد ؟

 • ابن سیرین 

دیدن گربه در عالم رویا بیانگر مردی دزد و مفسد است.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر  فردی بعد از صبح در عالم رویا گربه ببیند بیانگر این است که ۶ روز بیمار می شود.

 • کالا چیو
 • قاصدک 24
 • امام صادق 

دیدن گربه از دیدگاه امام صادق بر ۵ وجه زیر است :

 1. دزد
 2. طعنه زننده و غماز و عیب جو
 3. زنی دلسوز و مهربان
 4. دشمنی و جنگ
 5. بیماری

تعبیر دیدن گربه در عالم رویا

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب گربه ای کثیف ببیند بیانگر این می باشد که خبرهای بدی را می شوند و یکی از دوستانش در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای لاغر و کثیف را از خود می راند بیانگر این است که بعد از بیماری طولانی دوست خواب بیننده معالجه می شود.
اگر دختری در خواب ببیند که بچه گربه ای را بغل کرده بیانگر این است که افراد دیگر به وی خیانت خواهند کرد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب گربه ای براق و قشنگ ببیند که به وی تعلق دارد و یا در خانه اش است بیانگر این می باشد که زنی زیبا در مسیر زندگی خواب بیننده پیدا می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای دارد بیانگر این می باشد زنی که دستش کج است در زندگی خواب بیننده نقش می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که چندین گربه در مکانی جمع هستند بیانگر این می باشد که چند زن درباره وی حرف می زنند و علاوه بر این آن ها درباره خواب بیننده تصمیم می گیرند و درباره وی غیبت خواهند کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای از خانه وی چیزی ربوده است بیانگر این می باشد که به دارایی و مال خواب بیننده تجاوز می شود و علاوه بر این انسان متجاوز و متعدی زن می باشد.

تعبیر خواب گربه
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را در بغل گرفته است و به سینه اش می فشارد بیانگر این می باشد که زنی فریبکار خواب بیننده را فریب می دهد و اگر بیننده خواب در عالم رویا مشاهده کند که گربه را به دوش گرفته نشانه این است که زنی محیل بر وی مسلط می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به گربه ای غذا می دهد بیانگر این می باشد که پول خود را برای زنی دروغگو و فریبکار خرج می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به دنبال گربه ای می دود که او را بگیرد بیانگر این می باشد که زنی خواب بیننده را به استیصال وا می دارد و وی را سرگردان می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای در خانه وی موش گرفته بیانگر این می باشد که زنی برای خواب بیننده حسن خدمت انجام می دهد که با صداقت نیست.

تعبیر دیدن گربه در عالم رویا

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای وارد خانه وی شد نشانه این می باشد که دزدی وارد خانه اش می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه از خانه وی چیزی خورد بیانگر این است که شخص دزدی از خانه خواب بیننده چیزی را به سرقت می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را کشته است بیانگر این می باشد که خواب بیننده دزدها را می کشد یا آن ها را مغلوب می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از آلت تناسلی مردانه اش گربه ای بیرون می آید بیانگر این می باشد که خواب بیننده صاحب فرزندی راهزن و دزد می شود.

 • یوسف نبی 

اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را می کشد بیانگر این است که وی درویش می شود.

تعبیر دیدن گربه در عالم رویا

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را می کشد و پوست آن را می کند بیانگر این می باشد که مال دزدی را می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت گربه می خورد بیانگر این است که به واسطه رفتن به مسافرت دوری مال و اموالش را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که لباسی از پوست گربه پوشیده بیانگر این است که با زنی زیبا ولی دزد و نا امانتدار ازدواج خواهد کرد.

 • لوک اویتنهاو 

تاویل رویای گربه سیاه بیانگر بدبختی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب گربه وحشی ببیند بیانگر وجود دوستی خطرناک برای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای به وی چنگ می زند بیانگر این می باشد که در سر راه خود با موانعی برخورد می کند.
تعبیر خواب پوست گربه بیانگر شی گم شده است.
تعبیر خواب گربه ای که میو میو می کند بیانگر دعوای طولانی برای خواب بیننده است.

دیدن گربه در عالم خواب دارای چه تعبیری می باشد ؟
دیدن پوست گربه در عالم رویا بیانگر پیدا کردن شی گم شده برای خواب بیننده می باشد.
تعبیر دیدن گربه در عالم رویا بیانگر دوستی بی وفا برای بیننده خواب است.
تاویل دیدن گربه وحشی نشانه دوستی خطرناک برای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را می زند بیانگر این است که به وی خیانت می شود.

تعبیر دیدن گربه در عالم رویا

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را نمی تواند از خودش دور کند بیانگر بدبختی برای خواب ببینده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای به سمت وی حمله ور است بیانگر این می باشد که دشمنان خواب بیننده تلاش می کنند به اعتبار وی خدشه وارد سازند و ثروت بیننده خواب را از چنگش در آورند.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای را از خودش دور می کند بیانگر این است که خواب بیننده بر موانع بزرگی غلبه خواهد کرد و مشهور و ثروتمند می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گربه ای به وی چنگ می زند بیانگر این می باشد که دشمن ثروتی را که خواب بیننده روزها برای بدست آوردنش تلاش کرده است از چنگ وی بیرون می آورد.

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که از آلت تناسلی زنانه اش گربه ای بیرون می آید بیانگر این است که خواب بیننده صاحب فرزندی می شود.

تعبیر دیدن گربه در عالم رویا

 • محد العنبری

از نظر این معبر دیدن گربه در خواب به نشانه خدمتکار می باشد و البته دیدن خواب این حیوان به نشانه دزدی از اهل خانه نیز تفسیر شده است، همچنین دیدن گربه به معنای بی وفایی نسبت به همسر و فرزندان نیز معنا می شود.

 • یوسف پیامبر (ص)

اگر کسی خواب کشتن گربه ای را ببیند به نشانه آن است که در زندگی اش درویش خواهد شد.

همانطور که در بالا ملاحظه کردید؛ برای دیدن گربه در عالم رویا تعابیر مختلفی وجود دارد، در معماری های باستانی به خصوص مصر باشتان و نیز بر روی کتاب های قدیمی اغلب از نماد گربه استفاده می شده است، از نظر برخی افراد گربه نماد اقبال خوب و خوشبختی بوده و برخی نیز آن را نشانه بختی بد و شوم می دانند.

تعبیر رویای گربه

گربه حیوانی اهلی و بی آزار است که در مکان های مختلف شهر و روستا دیده می شوند و به رنگ های سیاه و سفید، زرد و قهوه ای وجود دارند، از آنجا که این حیوان خیلی زود با انسانها انس می گیرد، بنابراین خیلی ها به عنوان حیوان خانگی در منزل نگهداری می کنند، بنابراین در صورتی که در منزلتان از گربه ای نگهداری می کنید، دیدن خواب آن غیر طبیعی و عجیب نمی باشد، زیرا با توجه به مشاهده هر روز این حیوان به دلیل تکرار مکرر این تصویر در مغز شما، دیدن خواب آن نیز طبیعی است و ممکن است برای هر شخصی اتفاق بیفتد، از این رو بسیاری از این خوابها نمی توانند دارای تعابیر خاصی باشند.

به طور کلی انسانها در طول زندگی خود خواب های متعددی می بینند که بسیاری از آنها نتیجه افکار و اتفاقات و فعالیت های روزانه بوده و تعبیری ندارند، از این رو تنها خواب هایی که رویای صادقانه می باشند، نیاز به تفسیر و تاویل پیدا می کنند و دیگر خواب ها نیاز به تعبیر ندارند.

تعابیر خواب گربه

در این مطلب با تعبیر خواب گربه آشنا شدید که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد و بتوانید با توجه به آن خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.