• سید بشیر حسینی که با گفتن پانتومیم مال فرهنگ ما نیست و متعلق به غرب است، هنگامی که فرد روی صحنه میخواسته پانتومیم اجرا نماید، در شبکه های ...

    • محدثه خاکشور
    • ۸ مهر ۱۳۹۸