• سرطان پوست در درجه اول در نواحی از پوست که در معرض آفتاب هستند, ایجاد می شود و سپس می تواند به نواحی از پوست که به ندرت نور به انجا می رسد, سرایت ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۱ مهر ۱۳۹۴