دسته ها
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

تعبیر خواب سگ بر اساس نظر معبران مشهور اسلامی و غربی

 • فاطمه میرزایی
 • ۸ شهریور ۱۴۰۱
 • ۰

امام صادق (ع) دیدن سگ را به معنای دشمن، پادشاه طمعکار، افرد سخن چین، دانشمند بدکار و خدمتکار بدرفتار می داند، حال برای خواندن تعبیر خواب سگ از دیدگاه معبران دیگر در ادامه همراه ما شوید.

تعبیر خواب سگ نمادی از شهوت، سخاوت، وفاداری و محافظت است و می تواند به نشانه آن باشد که به نیت و خواسته تان می رسید. همچنین برخی آن را به خیانت و درگیری درونی تفسیر کرده اند و عده ای نیز دیدن سگ در خواب را به نشانه راهنما و نگهبان می دانند.

گاهی مواقع انسان خواب هایی می بیند که دیدن برخی از آنها به علت وجود تنش ها و اتفاقات روزمره در زندگی شخص می باشد که موجب می شود، وی در خواب نیز همچنان ذهنش درگیر تنش ها و اتفاقات باشد. حال دیدن این خواب ها می تواند انسان را از وقوع اتفاقات و حوادثی که از آن آگاهی نداریم، خبر دهد که به آنها رویای صادقانه گفته می شود و افراد معمولا به دنبال تعبیر و تفسیر این خواب ها هستند، در ادامه می توانید با تفسیر خواب سگ بیشتر آشنا شوید.

 • تصفیه آب خانگی
 • بلیط کیش

آشنایی با تعبیر خواب سگ

رویا های صادقانه تعبیر دارند و ممکن است تعابیر مختلف از دیدگاه معبران مختلف با یکدیگر متفاوت باشند؛ در مطالب پیشین با انواع تعبیر خواب غبار، تعبیر خواب گاو، تعبیر خواب لگد زدن و … آشنا شده اید، اکنون در صورتی که علاقمندید از تأویل رویای خود درباره سگ آگاهی پیدا کنید، پیشنهاد می کنیم خواندن این مطلب را از دست ندهید.

همه چیز درباره خواب سگ از دیدگاه معبران

تعبیر خواب از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن سگ در خواب از نظر امام صادق (ع) بر ۴ وجه می باشد :

 • دشمن
 • پادشاه طمعکار
 • دانشمند بدکار و خادم بد رفتار
 • مردم غماز و سخن چین

تعبیر خواب  از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی خواب سگ را ببیند به معنای دشمنی پست و فرو مایه ولی مهربان است، همچنین دیدن سگ ماده به معنای زن پست و دون همت می باشد (البته تشخیص نر یا ماده بودن سگ در خواب امکان پذیر نیست، مگر اینکه ذهن گواهی دهد و یا اینکه توله به همراه داشته باشد)، اگر سگ سیاه ببینید به نشانه دشمنی از عرب و سگ سفید نیز دشمن عجمی است.

 • قاصدک 24
 • مبل و میز

تصاویری از تأویل خواب سگ

اگر ببینید که سگ پارس می کند، یعنی اینکه سخن زشتی را از دشمن می شنوید، گاز گرفتن سگ در عالم خواب نیز به نشانه آسیب دیدن وی از سوی دشمن می باشد.

اگر در خواب ببینید که لباس تان با آب دهان سگ آلوده شد به نشانه خسته شدن از دشمنی است.

در صورتی که ببینید که سگ لباس شما را پاره کرد، به معنای کم شدن مال تان است. خوردن گوشت سگ نیز یعنی اینکه که دشمن تان را به وسیله دشمنان دیگر دفع و دور می سازید.

اگر کسی در خواب به سگ نان بدهد به نشانه فراخ شدن روزی بیننده خواب است و نیز تفسیر خواب نزدیکی کردن با سگ به نشانه طمع کردن دشمن در مورد وی می باشد.

اگر کسی ببیند که سگی به او تکیه کرده است به نشانه اعتماد وی به دشمن فرومایه و یاری کردن او در کار می باشد. در صورتی که ببینید که شیر سگ می خورد به معنای دچار شدن به بیم و ترس شدید است.

تعبیر رویای سگ+عکس

اگر ببینید که سگی از شما فرار می کند نیز به نشانه آن است که دشمن از شما حذر می کند. وارد شدن سگ ماده به خانه یعنی اینکه زنی فرومایه را به همسری می گیرید و اگر ببینید که سگ لباس تان را به دندان گرفت به معنای آن است که مکروهی به شما می رسد.

تعبیر خواب سگ از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

اگر سگ شکاری در خواب ببینید، یعنی دشمنی عیان دارید و در صورتی که سگ را در حال شکار ببینید، یعنی اینکه از دشمن دعوی علم و دانش کرده و سود می بینید.

در صورتی که ببینید، گوشت شکار را می خورید، بیانگر آن است که ارث به شما می رسد و اگر در خواب ببیند که سگی شکاری را از خود دور کردید به معنای آن است که از دشمنی که برایتان منفعت دارد، جدا می شوید.

تعبیر خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی

در واقعیت، سگ آشنا دوست و حمایت کننده است و در صورتی که نا آشنا باشد، مزاحم و خطرناک می باشد، بنابراین اگر در خواب سگی مطیع و رام دیدید که به دنبالتان می آمد، چنانکه سخنان و اشارات شما را نیز می فهمید، به معنای آن است که بیننده رویا امنیت دارد و دوستی از وی حمایت می کند، حتی می تواند به وی اعتماد کند. به طور کلی سگ آشنا، مطیع و آرام به دوست تفسیر شده است.

تعبیر رویای سگ

اگر کسی در خواب سگ بیگانه و نا آشنایی را ببیند به نشانه آن است که باید مواظب اطرافیانش باشد، زیرا احتمالا نسبت به وی نظر نیکویی ندارند.

در صورتی که سگ بیگانه به شما حمله کرد به معنای آن است که دشمنی پست، فرومایه و مردم آزار در کمین تان است و باید از وی دوری کنید.

شنیدن صدای سگ در عالم خواب به طوری که سگ را نیز نبینید، دلالت بر آن دارد که عده ای بدگویی شما را کرده و غیبت می کنند و در فکر توطئه برعلیه شما هستند.

در صورتی که سگی آشنا و رام ببینید که صدا و بانگ برآورد به نشانه فحش و ناسزا بوده و به معنای آن است که با شخصی که شما را دشنام می دهد و سخنان زشت می گوید، برخوردی نامطلوب می کنید.

تعبیر خواب سگ از معبرانی دیگر

اگر ببینید که سگ ماده ای به شما حمله می کند به نشانه آن است که باید از شر زنی پست و دون مایه خود را حفظ کنید چرا که وی می تواند بسیار خطرناک و آزار رسان باشد.

تعبیر خواب سگ

اگر ببینید که سگی به شما حمله می کند، خوب نیست و بستگی به مهابت سگ نیز دارد.

غذا دادن به سگ در عالم خواب بیانگر نجات از غم و غصه است و در صورتی که ببینید، سگی طعمه ای را از دست تان ربود و خورد به نشانه ضرر و زیان مالی است، یعنی اینکه با فریب و حیله ماتان را از چنگتان در می آورند و در صورتی که آن سگ ماده باشد، به نشانه آن است که زنی شما را فریب داده و پولتان را می رباید.

اگر در خواب ببینید که اطرافتان را سگ های زیادی گرفته اند، یعنی اینکه به جمعی وارد می شوید که همه آنها غریبه و ناآشنا هستند که نسبت به شما بدبین بوده و در جمع خود نمی پذیرند، ضمن اینکه شما هم از آنها می ترسید و به آنها اعتماد ندارید.

حال اگر در خواب ببینید، سگ هایی که اطرافتان را گرفته اند به شما حمله می کنند، دارای تعبیر نیکویی نمی باشد.

تفسیر خواب سگ

دیدن سگ شکاری به معنای دوستی است، پست و دون مایه که خدمت می کند اما نمی تواند دنائت و پستی خود را از بین برده و یا پنهان کند.

همچنین اگر خواب ببینید که سگی چیزی به دهان گرفت و برایتان آورد، تعبیری نیکو داشته و نشانه آن است که سودی به شما می رسد.

تعبیر رویای سگ در کتاب سرزمین رویا ها

در این کتاب که نوشته تونی کریسپ است، دیدن این رویا اینگونه معنا شده است :

دیدن این خواب به معنی ابراز احساساتی همچون پرخاشگری می باشد، شاید به این خاطر که سگ به محض عصبانیت، دندان هایش را نشان می دهد.

تعبیر خواب حیوان

امیال جسمانی، دوستی و بخش هایی از وجود ما که آنها را از دید دیگران پنهان می داریم، ولی امکان دارد ناگهان غلیان کنند، خود را وقف کسی یا چیزی کردن مانند همسر یا فرزند، جریان تداوم احساسات طبیعی و نیز دیدن رویای سگ می تواند دلالت بر راهنما و نگهبان نیمه پنهان زندگی داشته باشد.

دیدن سگ سیاه در خواب

به نشانه افسردگی یا ترس از مرگ، حیاتی که در شخص فاسد شده و موجب ایجاد افسردگی و ترس در وی گردیده است. همچنین امیالی که اغلب آنها ناخودآگاه هستند، ضمن اینکه می تواند دلالت بر مرگ شخصی دیگر داشته باشد.

تعبیر رویای حمله سگ

شما مورد حمله کسی واقع شده اید و این خواب نشان دهنده خشم و انتقاد های نیش دار آنها به شما می باشد، در واقع دیدن این رویا بیانگر خشم و پرخاشگری خودتان می باشد.

تاویل رویای سگ

تعبیر رویای سگ قلاده به گردن

این خواب نشان دهنده غرایز هستند که مهار شده یا کنترل کرده اید، در واقع غرایز را جهت و تعلیم داده اید، بخشهایی از وجودتان که عقب رانده و مهار شده اند.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.