دسته ها
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

تعبیر خواب فرشته در دیدگاه معبران مختلف نشانه چیست؟

  • فاطمه میرزایی
  • ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
  • ۰

دیدن فرشته های مقرب در خواب نیکو می باشد، البته بستگی به موقعیت و وضعیت ظاهری آنها نیز داد، در صورتی که آنها را متبسم و بشاش ببینید به نشانه عزت، بزرگی و شرف است، برای آشنایی بیشتر با تعبیر خواب فرشته این بخش را بخوانید.

در صورتی که شخص بیماری ملائک مقرب خدا را در خواب ببیند، اگر فرشتگان گشاده رو و بشاش بودند یعنی اینکه وی شفا پیدا می کند، اگر وام یا قرضی به گردن داشت، قرض یا دین خود را ادا خواهد کرد، همچنین دیدن چنین خوابی برای شخص زندانی به نشانه رهایی و آزاد شدن وی از زندان است و در صورتی که فرشتگان دارای چهره غمگین و عبوس باشند، تعبیر رویای آن برعکس حالت قبلی می باشد.

معرفی تعبیر خواب فرشته از دیدگاه های مختلف

ملائک و فرشتگان مطیع و روحانی پروردگار هستند و دیدن آنها در خواب می تواند تعابیری همچون پادشاهی موفق، با دین و ایمان، کامیاب و یا شخصی پرهیزگار، فرمانبردار، مطیع و شاد باشد، ضمن اینکه ابراهیم کرمانی دیدن فرشتگان در خواب را به معنای بشارتی از جانب خدای متعال بیان می کند. حال دیدن فرشتگان مختلف می تواند از دیدگاه معبران مختلف دارای تدویل های متفاوتی باشد که در زیر با برخی از این تعابیر آشنا می شوید.

تعبیر خواب جبرئیل از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می گوید؛ اگر کسی جبرئیل را با چهره ای مهربان و خندان ببیند، یعنی اینکه دشمن را شکست داده و به خواسته هایش رسیده و از غم و اندوه نجات می یابد. همچنین اگر وی را برخلاف چهره همیشگی اش (خوشرو و متبسم)، مثلا ناراحت و عصبانی ببیند به نشانه آن است که دچار غم و اندوه می شود.

تعبیر خواب فرشته +عکس

در صورتی که کسی خواب ببیند فرشته جبرئیل به وی مژده، بشارت و یا وعده خوب و نیکویی می دهد، تعبیر آن همان چیز هایی می باشد که در خواب به وی گفته شده است، در صورتی که جبرئیل به او چیزی دهد، یعنی از طرف پادشاهی به جاه و مقام و یا احترام و بزرگی دست پیدا می کند، البته برخی معبران دیگر دیدن جبرئیل و میکائیل در خواب را به نشانه ترس و بیمی بزرگ می دانند.

اگر کسی خواب ببیند که فرشته جبرئیل شده است و مردم به او اشاره می کنند که وی جبرئیل است، دلالت بر امانت داری و محرم راز بودن وی داشته و اینکه به خواسته اش می رسد.

تعبیر خواب میکائیل از دیدگاه ابن سیرین

در صورتی که فرشته میکائیل را در خواب به صورت اصلی اش یعنی خوشرو و متبسم ببینید، یعنی اینکه بر دشمنان پیروز خواهید شد و به خواسته هایتان می رسید و اگر وی را برخلاف چهره اصلی اش مثلا ناراحت یا عصبانی ببینید، بیانگر آن است که گرفتار غم و اندوه خواهید شد.

در صورتی که خواب ببینید، فرشته میکائیل به او چیزی می بخشد، یعنی اینکه از شخص بزرگی چیزی دریافت می کند و برخی معبران نیز معتقدند، در صورتی که در خواب ببینید، میکائیل چیزی به شما داده است به نشانه ترس و بیمی بزرگ است.

تفسیر رویای فرشته

اگر در خواب ببینید که فرشته میکائیل شده اید و یا دیگران، شما را میکائیل بدانند، بیانگر آن است که از طرف شما به مردم نعمت و خیر و بشارت می رسد و نیز در نزد آنها دارای جاه و قدر و منزلت بسیاری می باشید.

تعبیر خواب اسرافیل از دیدگاه ابن سیرین و کرمانی

در صورتی که فرشته اسرافیل را با صورت اصلی اش ببینید به نشانه رسیدن به بزرگی و قوت می باشد، ضمن اینکه صاحب علم و دانایی خواهید شد و نیز در سرزمینی که هستید، امنیت برقرار می شود.

تعبیر دیدن و نگاه کردن فرشته اسرافیل در خواب با خشم و غضب نیز به نشانه آن است که پادشاه بر شما خشم و غضب خواهد کرد.

اگر کسی خواب ببیند که صور اسرافیل در دست دارد و در آن دمیده است به نشانه آن است که آن سرزمین گرفتار فتنه، بلا، رنج، گرفتاری و سختی و ترس می شوند.

اگر کسی خواب ببیند که اسرافیل در شهری بوده و صور نیز در دستانش می باشد، اما در آن نمی دمد به نشانه آن است که مردم آنجا دچار بیم و ترس خواهند شد.

ابراهیم کرمانی عقیده دارد؛ دیدن اسرافیل با چهره ای متبسم و خندان و شاد، در حالی که به تو نگاه می کند به نشانه آن است که از طرف پادشاه به خیر و امنیت دست می یابید.

در صورتی که خواب ببینید که از فرشته اسرافئیل نامه ای مهر شده دریافت کردید، به معنای آن است که به زودی از دنیا می روید.

همچنین اگر کسی خواب ببیند که اسرافیل وی را صدا زده و بعد ناپدید شود، به نشانه دچار ضرر و زیان شدن از طرف پادشاه می باشد.

تعبیر خواب فرشته از دید معبران مشهور

در صورتی که ببینید، اسرافیل اندوهگین بوده و نیز در صور خود دمیده است به طوری که صدای آن را شنیده باشید، به نشانه آن است که آن سرزمین دچار مرگ و میر زیادی خواهد شد.

در صورتی که ببینید که فرشته اسرافیل دارای صور می باشد، بیانگر به وجود آمدن عدل و داد و امنیت در آن سرزمین بوده و نیز هلاکت ظالمان را به دنبال دارد.

تعبیر خواب عزرائیل از دیدگاه ابن سیرین و جابر مغربی

در صورتی که کسی خواب ببیند که حضرت عزرائیل در آسمان بوده و خودش بر روی زمین قرار دارد به نشانه آن است که از کارش برکنار خواهد شد.

اگر ببیند که عزرائیل روی زمین بوده و در نزدیک او می باشد به معنای آن است که مرگش نزدیک است.

در صورتی که ببیند که فرشته عزرائیل خوشحال و شاد می باشد، به معنای شهید شدن وی می باشد. جابر مغربی نیز آن را به معنای طولانی شدن عمر بیننده خواب تعبیر می کند.

تعبیر رویا برای فرشته

در صورتی که کسی خواب ببیند که با عزرائیل کُشتی می گیرد، اما نمی تواند او را به زمین بزند به نشانه آن است که از دنیا می رود و باید توبه کند، اما در صورتی که بتواند عزرائیل را به زمین بزند، بیانگر آن می باشد که تا حد مرگ بیمار شده و بعد بهبود می یابد.

از دیدگاه جابر مغربی؛ اگر کسی خواب ببیند که عزرائیل به وی سلام می کند به نشانه آن است که به زودی به مقام شهادت دست پیدا کرده و شهید می شود.

در صورتی که فرشته عزرائیل با خشم و غضب نگاه کند، یعنی اینکه حال و روز بیننده خواب دچار مخاطره خواهد شد.

در صورتی که خواب ببینید که عزرائیل را کشته اید، به نشانه آن است که دشمن مردم خواهید شد.

تعابیر معبران در مورد فرشته

اگر کسی خواب ببیند که عزرائیل چیز شیرینی به وی داد، یعنی اینکه جان دادن و مردنش آسان و بدون درد و رنج می باشد، اما اگر عزرائیل چیز تلخی به وی بدهد به نشانه سخت جان دادن و مرگ دردناک و سخت بیننده خواب می باشد.

در صورتی که خواب ببینید که فرشته عزرائیل به شما وعده ای خوب و نیکو یا بشارت و مژده ای می دهد، در واقع تعبیر آن همان چیز هایی می باشد که در خواب گفته شده است.

اگر کسی خواب ببیند که به وی خبر می دهند که عزرائیل در فلان جا می باشد، درحالی که از دور نیز او را می بیند، به معنای آن است که با پادشاهی دارای هیبت و عظمت، سر و کار پیدا خواهد کرد.

تعبیر دیدن نکیر و منکر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

در صورتی که کسی خواب ببیند که فرشتگان نکیر و منکر از وی سؤال می کنند، یعنی اینکه توسط پادشاه بازخواست و مؤاخذه شده و مورد سوال و جواب قرار می گیرد. در صورتی که بتواند سوال فرشتگان را درست پاسخ بدهد به نشانه آن است که از عذاب و کیفر پادشاه نجات پیدا کرده و اگر اشتباه بگوید، گرفتار کیفر پادشاه می شود.

تعبیر رویای فرشته از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی خواب ببیند که فرشتگان مقرب خدا با خوشحالی و سرور به وی نگاه می کنند به نشانه آن است که در حق وی عدالت و انصاف رعایت خواهد شد، ضمن اینکه از بیماری شفا پیدا کرده و نیز از ترس و بیم رهایی می یابد، همچنین وی به جنگ با دشمنان دین خواهد پرداخت.

آشنایی با تعبیری از فرشته

اگر کسی ببیند که فرشتگان از وی رو بر می گردانند، بیانگر آن است که باید توبه کرده و به سوی خدا بازگردد.

اگر کسی خواب ببیند که فرشته ها چیزی به وی عطا می کنند به نشانه آن است که به همان میزان از طرف شخص بزرگی چیزی به وی عطا خواهد شد.

در صورتی که ببینید که از فرشتگان لباسی سبز یا سفید دریافت کردید به نشانه مرگ و از دنیا رفتن یکی از بستگانتان یا حتی خود شما می باشد. اگر فرشته ها لباس سیاه به شما بدهند، بیانگر کافر شدن شما می باشد و دادن لباس زرد نیز به نشانه بیمار شدن و توبه کردن می باشد.

تعبیر خواب کسی که ببیند، فرشته ها به وی کتاب کامل قرآن یا خطی داده اند به معنای آن است که کارش در حالی که حق با وی می باشد، با کسی به قضاوت و دادگاه خواهد کشید و در نتیجه دشمنش شکست خورده و مغلوب می شود.

تعبیر خواب فرشته از دیدگاه ابن سیرین

در صورتی که خواب ببینید که فرشتگان به شما سلام کرده و با دیده احترام در شما می نگرند به نشانه آن است که پروردگار شما را بر دشمنان پیروز خواهد گردانید و نیز عاقبت به خیر خواهید شد.

تفسیر خواب فرشته

در صورتی که خواب ببینید که فرشتگان به شما بشارت و مژده ای می دهند به معنای آن است که فرزندی خوب و صالح به دنیا می آورید.

در صورتی که کسی خواب ببیند که مشغول اطاعت از فرشتگان است به معنای آن است که در صورت خوب و درستکار بودن آن شخص، خوشحال و با نشاط خواهد شد و اگر فرد فاسد و نادرستی باشد، دچار غم و اندوه شده و به رنج می افتد.

اگر کسی در خواب فرشته ها را غمگین و آشفته ببیند به نشانه آن است که گرفتار سختی و رنج می شود.

اگر کسی خواب ببیند که فرشته ای موی پیشانی وی را گرفته و او را به طرف جهنم می برد، تعبیر آن به نشانه بدبختی می باشد.

در صورتی که در عالم خواب در حال جنگ و درگیری با فرشتگان باشید به نشانه گناهکار بودن شما بوده و اینکه مستوجب عذاب خدا خواهید بود.

داد و فریاد کردن فرشته ها در خواب کسی نیز بیانگر آن است که خانه وی خراب می شود.

تأویل رویای فرشته

تعبیر خواب فرشته از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که فرشته ای به وی وصیت کرده و یا پند و اندرز می دهد به نشانه آن است که با شهادت از دنیا می رود.

اگر کسی خواب ببیند که تعداد زیادی از فرشتگان به استقبال وی آمده اند به نشانه آن است که در دنیا و آخرت به خوشبختی و بهرمندی می رسد.

اگر در خواب ببینید که فرشتگانی ایستاده اند، در حالی که با بشقاب ها و طبق هایی در دست منتظر شما هستند، به معنای آن است که با شهید شدن از دنیا خواهید رفت.

تعبیر رویای فرشته

در پایان امیدواریم این مطلب برای شما سودمند بوده باشد، در صورت تمایل با مراجعه به قسمت تعبیر خواب می توانید با انواع تعابیر معبران غربی و اسلامی درباره موضوعات گوناگون از جمله تعبیر خواب خاک ، تعبیر خواب حرم، تعبیر خواب عروسی و … که در مطالب قبلی در اختیارتان قرار داده ایم نیز آگاهی پیدا کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.