دسته ها
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب خانه برای دیدن انواع خانه های بزرگ و کوچک در حالت های مختلف

 • فاطمه میرزایی
 • ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • ۰

در این بخش، تعبیر خواب خانه از دیدگاه معبران اسلامی را معرفی خواهیم کرد، امیدواریم مطالعه این مطلب بتواند به شما عزیزان در تعبیر خوابی که دیده اید، کمک نماید.

در این مطلب تعبیر خواب خانه را بررسی خواهیم کرد. دیدن خانه خود و یا دیگران از جمله خواب های شایعی است که ممکن است برای هر کسی پیش آید و تعبیر آن بسته به نشانه ها و موقعیت کلی رویا می تواند متفاوت باشد، بنابراین برای آشنایی با تعبیر خواب خود از دیدگاه معبران مختلف در ادامه، این مطلب از تعبیر خواب را همراهی نمایید.

دیدن خانه، بنا و ساختمان در خواب و در شرایط مختلف می تواند، تعابیر مختلفی می تواند داشته باشد. در مطالب قبلی با انواع تعبیر خواب عینک، تعبیر خواب فرش، تعبیر خواب ریش آشنا شدید، اکنون در اینجا می توانید تعبیر رویای خود در مورد خانه را مشاهده نمایید.

تعبیر خواب سرا و خانه

تعبیر خواب خانه چیست؟

اگر کسی در خواب، خانه جدیدی ببیند که متعلق به وی باشد به طوری که در آن خانه وسایل رفاه و راحتی کاملی وجود داشته باشد، به معنای آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و به خوشبختی و رفاه خواهد رسید. در صورتی که شخص متاهلی این خواب را ببیند، بیانگر داشتن زندگی خوب و مرفه است؛ به طور کلی ورود به خانه نو نماد ازدواج است.

اگر شخصی در خواب ببیند، در خانه ای تک و تنها و بدون وسایل زندگی می کند، نشانه نزدیک شدن به پایان رسیدن عمر وی می باشد.

اگر خواب ببیند، در خانه ای محقر و فقیرانه زندگی می کند و آن خانه نیز متعلق به وی می باشد، به معنای آن است که زندگی برای وی تنگ گردد و درآمدش کاهش یابد.

 • آرون گروپس

اگر کسی خواب ببیند، یکی از اتاق های خانه آشفته و خراب می باشد، یعنی آن که زندگی وی دچار ویرانی و خرابی شده و گرفتار غم و زیان خواهد شد.

اگر در خواب ببینید، درب خانه شما آهنی است، بیانگر آن است که زندگی قابل دوامی داشته و ثروتمند می شوید، در صورتی که درب خانه نقره ای باشد، یعنی اینکه بیننده خواب گناهکار باشد و باید توبه کند، همچنین اگر کسی خواب ببیند که درب نویی به خانه اش وصل کردند، به نشانه آن است که شغل و کار جدید پیدا خواهد کرد.

اگر شخصی خواب ببیند که درب خانه اش را کند و دور انداخت، در صورتی که کهنه و شکسته بود و به جای آن درب جدید و نویی گذاشت، یعنی اینکه از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد و به مال و نعمت می رسد.

اگر بیننده خواب ببیند، کسی درب خانه وی را می کند، به معنای آن است که از آن شخص خصومت خواهد دید و در صورتی که ببیند درب خانه اش بزرگتر شده، یعنی به مقام وی افزوده می شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب یک خانه قدیمی را می کند، یعنی اینکه در خیرات به رویش گشوده می شود. در صورتی که درب خانه اش را کوچک ببیند، به طوری که به زحمت می تواند وارد سرای آن شود، یعنی اینکه به تنگدستی دچار خواهد شد.

تعبیر رویای خانه

تعبیر خواب از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن سرای در خواب بر هشت وجه می باشد :

 • مرد را زن و زن را شوهر
 • توانگری
 • ایمنی
 • عیش خوش
 • مال
 • ولایت
 • عزت
 • امانت

جارو کردن خانه در خواب

تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن خانه مفرد در خواب به معنای زن است و اگر ببینید که خانه یا ستون های آن از جای برداشته شد، بیانگر آن است که زن با مروتی ازدواج خواهد کرد و به زودی زنش آبستن خواهد شد.

اگر کسی خواب ببیند، وارد خانه ای نو شد، یعنی اینکه با زنی توانگر ازدواج خواهد کرد.

اگر ببیند که خانه ای مفرد به کنج اندوه بود، در حالی که نمی دانست خانه چه کسی می باشد، به معنای آن است که از دنیا رحلت کند، در صورتی که ببیند، درب خانه باز بود و آن را قفل نکرده و آن خانه به خانه دیگری راه داشت، یعنی اینکه از غم و اندوه رهایی می یابد. اگر فرد بیماری این خواب را ببیند، شفا پیدا کند و اگر خواب ببیند که درب خانه اش را شکست، یعنی اینکه از کسی به وی مالی می رسد.

اگر کسی خواب ببیند که درب خانه شکست و یا سوخت، به معنای آن است که برای صاحب خانه مصیبت اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که ببیند، زمین خانه ی وی بزرگ و فراخ شد، یعنی اینکه به مقدار فراخی، در دنیا روزی به او رسد و در صورتی که برخلاف این خواب ببیند، یعنی اینکه روزی وی تنگ گردد.

تعبیر خواب خانه

اگر صاحب خواب ببیند سرای وی را می کندند، به معنای آن است که راه صلاح را بر خود ببندد و نماز و عبادت وی کم شود، در صورتی که ببیند، سرای کهن را می کند، در خیرات بر او گشاده گردد و خرم شود.

تعبیر خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که خانه ای بر روی او افتاد، دلالت بر آن دارد که مال بسیاری به وی رسد. اگر ببیند خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن قبلی بزرگتر شد، یعنی مال و نعمت بسیار به او می رسد. در صورتی که ببیند درب خانه اش آهنین بود، به نشانه آن است که توانگر شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب خانه اش سیمین است، بیانگر آن است که باید از گناه و معصیت توبه کند، در صورتی که توانگر باشد، یعنی اینکه نعمتش افزایش یابد. در صورتی که ببیند، در اطراف خانه وی هیچ خانه ای نبود، یعنی اینکه حال وی تباه شود.

تعبیر خواب برای خانه

تعبیر خواب حضرت دانیال (ع)

اگر کسی خواب ببیند که وارد سرای بیگانه ای شد و هیچ کس وی را نشناخت و در آنجا مردگان دید. به معنای آن است که آنجا سرای آخرت است و زمان اجل وی فرا رسیده است. در صورتی که ببیند، وارد آنجا شد و بیرون آمد، دلالت بر آن دارد که بیمار شده و تا نزدیک مرگ پیش رود، اما شفا یابد. اگر وارد سرای آخرت شد که بنیاد آن از گل بود، یعنی آن که به روزی حلال دست پیدا کند.

اگر کسی در خواب ببیند، بنای خانه اش از خشت پخته و گچ بود، تعبیر از آن دارد که جوینده مال حرام است، در صورتی که ببیند از آن بیرون آمد، به معنای آن است که از حرام توبه کند و اگر ببیند در خانه ای بزرگ و فراخ بود، یعنی آن که روزی بر وی فراخ گردد، همچنین اگر خانه کوچک و تنگی ببیند، معنای آن بر عکس باشد.

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی خواب ببیند که در خانه ای بزرگ، پاکیزه و نو داخل شده و متوجه شود که آن سرای متعلق به وی می باشد، یعنی آن که روزی وی فراخ و گسترده شود و نیز بر عزت و جاه او افزوده شود، همچنین زن خوب روی نصیبش شده، توانگر شده و ولایت یابد. در صورتی که صاحب این خواب زن باشد، شوهرش توانگر خواهد شد.

انواع تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی

دیدن منزل در خواب رزق و روزی است، چنانچه فردی در خواب ببیند که داخل یک خانه مجلل و بزرگ می باشد و متعلق به خود فرد است نشان از این دارد که زندگی اش در رفاه خواهد بود. چنانچه فرد خانه خود را کوچک و ویرانه در خواب دید، به این معنا می باشد که امرار معاش وی کم خواهد شد و گذران زندگی برای فرد سخت می گردد.

چنانچه فرد خواب ببیند که منزل او در منطقه ای است که اطراف خانه او خالی از منازل مسکونی و سکنه است، تعبیر خوبی ندارد و نشان از غربت، بی کسی، تنهایی و تنگی امورات زندگی دارد.

اگر در خواب فرد ببیند که یکی از اتاق های خانه اش به هم ریخته و خراب می باشد. تعبیر آن این است که بخشی از زندگی او با مشکل و ویرانی رو به رو می گردد.

دیدن گرد و غبار در خواب نشان از ما و منال قلیل و اندک دارد. در صورتی که در خواب بر روی اشیای متعلق به شما گرد و غبار بنشیند، به اندازه آن گرد و غبار مال یا پول نقدی به شما خواهد رسید. همچنین جارو زدن نیز به معنای پس انداز کردن مال کم می باشد. در واقع جارو زدن و خود دیدن جارو در خواب به معنای جلوگیری از ولخرجی کردن، پول اندکی را کنار گذاشتن و امیدوار بودن به آن تعبیر می شود.

تفسیری بر دیدن خواب خانه

چنانچه مردی ببیند که در حال جارو زدن است به این معنا است که به منزل خود خیر و برکت می برد. اگر جوانی در خواب در حال جمع کردن خاکروبه و جارو زدن خس و خاشاک باشد، به نشانه این است که پولی در اختیار جوان قرار می گیرد و یا این که مشغول به کاری خواهد شد.

تعبیر خواب جارو کردن خوب نیست و نشان از اندوه و غم دارد و از آن به معنای جابه جا کردن اندوه و غم تعبیر می گردد. همانگونه که در خواب خاک از دیوار به کف خانه می ریزد، بیان کننده این است که ناراحتی ها را جا به جا می نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *