دسته ها
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

تعبیر خواب کوه چیست؟ و بالا رفتن و پایین آمدن از کوه در خواب چه مفهومی دارد؟

 • ندا خوشرو
 • ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب کوه از دیدگاه تعبیرگران مشهور اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب کوه از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب کوه از دیدگاه تعبیرگران غربی و سنتی

دیدن مناظر طبیعی نظیر جنگل و دریا و کوه و … در عالم رویا از انواع خواب های رایج هستند که هر یک از آن ها دارای تعابیری می باشند که می توانند روی زندگی بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب چاه و تعبیر خواب مسافرت و تعبیر خواب گم شدن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن کوه در خواب و رویا را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب کوه

نشستن بر روی کوه به معنای رسیدن وقت اجل است، از نظر منوچهر مطیعی تهرانی بالا رفتن از کوه به نشانه انجام دادن کاری بزرگ است و ایستادن بر قله کوه یعنی اینکه به موقیت دست می یابید. همچنین معبر دیگری دیدن کوه در خواب را به نشانه مال تعبیر می کند. در ادامه با تعابیر مختلف برخی معبران مشهور درباره کوه آشنا می شوید.

دیدن کوه در عالم رویا دارای چه تعابیری است ؟

 • تونی کریسپ

اگر فردی در خواب ببیند که از کوه بالا می رود بیانگر این است که کشمکش هایی با خود دارد.

 • بلیط کیش
 • کالا چیو

تفسیر خواب کوه

 • کارل گوستا یونگ

تعبیر دیدن کوه در خواب بیانگر چالش و موانعی بزرگ برای خواب بیننده است که مجبور است بر آن ها غلبه نماید.
اگر فردی در خواب ببیند که در بالای کوهی ایستاده است بیانگر این می باشد که خواب بیننده به هدف های خود دست یافته و آن ها را درک کرده است.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه بالا می رود بیانگر جاه طلبی و عزم وی می باشد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که از کوه پایین می افتد بیانگر این می باشد که بیننده خواب برای رسیدن به موفقیت بدون فکر عمل می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه می افتد بیانگر این می باشد که بیننده خواب تمایل دارد خیلی ساده تسلیم شود و از موقعیت هایی که از وی تقاضا دارند نیز فرار کند.
اگر فردی در خواب ببیند که دور کوهی راه می رود نشانه این است که خواب بیننده به روشی دیگر با مشکلات مواجه می شود.

تعبیر دیدن کوه در عالم خواب

 • منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کوه نماد کار بزرگ یا شخصیتی بزرگ و غیر قابل دسترس برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوهی بزرگ بالا می رود بیانگر این است که کاری بزرگ را در دست می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه به سختی و با زحمت و رنج زیادی بالا می رود بیانگر این می باشد که کار خواب بیننده دشوار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه آسان و راحت بالا می رود بیانگر این می باشد که به سهولت بر مشکلات یا شخصی که دور از دسترس وی می باشد چیره می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که بر قله کوه ایستاده است بیانگر این می باشد از آنچه که بیشتر انتظار دارد به اوج موفقیت خواهد رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کوهی به غار پناه می برد بیانگر این می باشد که خواب بیننده امنیت پیدا می کند یا مجهولی را می شکافد و رازی را کشف خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوهی سر می خورد و پایین می آید و خودش را نمی تواند کنترل کند بیانگر این می باشد که خواب بیننده سقوط می کند و موقعیتش را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب بینند که وی را از کوهی پرت می کنند بیانگر این می باشد که خواب بیننده را معزول خواهند کرد.

دیدن کوه در عالم رویا

 • ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که از کوه بالا می رود بیانگر این می باشد آنچه که خواب بیننده در پی آن است بدست می آورد و خواسته و حاجت وی برآورده خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه پایین آمده است بیانگر این می باشد که بزرگی و مال و اموال خواب بیننده دچار کاهش و زیان و نقص خواهند شد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که روی کوهی نشسته است بیانگر این می باشد آنچه را که بیننده خواب در پی آن است بدست می آورد و خواسته ها و حاجت وی برآورده خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کوهی پنهان شده است و راهی برای بیرون آمدن از آن را ندارد بیانگر این می باشد که فرد یا افرادی خواب بیننده را با حیله و نیرنگ وارد کاری می کنند و سرانجام بیننده خواب با دشواری و سختی از آن کار خلاص می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از دامنه کوه به پایین می افتد بیانگر این است که بیننده خواب دچار اندوه و غم می شود.

 • امام صادق

تعبیر خواب کوه از دیدگاه امام صادق بر ۵ وجه زیر است :

 1. دلیری
 2. پادشاهی
 3. پیروز شدن
 4. بلندی
 5. رئیسی

اگر فردی در خواب ببیند که نمی تواند از کوه بالا برود بیانگر این است که بیننده خواب به خواسته هایش نمی رسد.

تعبیر دیدن کوه در عالم خواب

 • یوسف نبی

بالا رفتن از کوه بیانگر عزت و دولت برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه پایین می آید بیانگر این است می باشد که غم هایش زیاد می شود.

 • حضرت دانیال

اگر فردی در خواب ببیند که بر سر کوهی قرار دارد بیانگر این می باشد که خواب بیننده در پناه شخص بزرگی قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کوهی محل اقامت ساخته بیانگر این می باشد که به پادشاه نزدیک می شود.

 • جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که سر کوه بلندی ایستاده است بیانگر این است که مقرب و نزدیک پادشاه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که وارد دره کوهی شده است بیانگر این می باشد که خواب بیننده در زندان گرفتار می شود یا از دنیا می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه به پایین می افتد نشانه این است که به خواسته هایش نمی رسد.

مشاهده کوه در عالم رویا

 • ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که درون کوهی است و نمی تواند از آن بیرون بیاید بیانگر این می باشد که خواب بیننده گرفتار کاری می شود و نمی تواند از آن کار خلاص شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوهی به پایین می افتد بیانگر این است که حال وی بد می شود و به اندازه ارتفاعی که از آن افتاده است بدن وی دچار رنج و ناخوشی خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه به پایین افتاده و به شدت زخمی شده است خواب بیننده به اندازه زخمی که در خواب دیده دچار زیان و ضرر می شود.

 • آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام صعود از کوه از صخره ای به سمت پایین پرت می شود و در همان زمان از خواب بپرد بیانگر این می باشد در زمانی که خواب بیننده احساس می کند زندگی اش دلسرد کننده است تغییرات مثبت و امیدوار کننده ای در زندگی وی رخ می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوهی سرسبز بالا می رود بیانگر این می باشد که به زودی خواب بیننده به مقام و ثروتی بزرگ دست پیدا خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که از کوه سنگی بالا می رود و موفق نمی شود به قله آن برسد بیانگر این می باشد که خواب بیننده اگر بر ضعف های روحی اش غلبه کند موانع و مشکلات از جلوی راهش برداشته می شوند.

تعبیر دیدن کوه

 • تعبیر رویای کوه

اگر کسی در خواب تکان خوردن کوه را ببیند به نشانه آن است که مردم آن سرزمین رنجور خواهند شد. در صورتی که خواب ببیند مشغول کندن کوهی بوده و این کار بر وی آسان است به نشانه آن است که از طرف شخصی چیزی به او خواهد رسید. اگر در خواب ببینید که بر کوه قاف نشسته اید به معنای نزدیک بودن اجل می باشد.

 • تعبیر رویا از نظر سرزمین رویا ها

دیدن یک کوه آتشفشان در خواب به نشانه خبر ها و وقایع ناخوشایند می باشد.

اگر در خواب ببینید که یک کوه اتشفشان در حالت انفجار و فوران است به معنای آن است که اتفاقاتی برای شما می افتد که توانایی کنترلشان از عهده شما خارج است.

در صورتی که مردی کوه آتشفشان را به خواب ببیند به نشانه آن است که دارای خدمتکارانی بدجنس و نادرست است.

اگر زنی خواب کوه آتشفشان را ببیند به نشانه وجود آشوب در خانه به همراه مشاجرات عشقی می باشد.

تعبیر رویای کوه

 • دیگر تعابیر از کتاب سرزمین رویاها

اگر عشاق خواب کوه آتشفشان را ببینند به نشانه آن است که یکی از آنها دسیسه گر و فریبکار می باشد.

دیدن کوه آتشفشان در خواب یک کوهنورد نیز به نشانه آن است که باید مواظب خودش باشد و اینکه پشت سر وی از روی غیظ صحبت می شود.

اگر کوهنوردی ببیند که در حال صعود به قله کوه است به نشانه سلامتی و طول عمر برای وی می باشد و پایین آمدن از کوه نیز به معنای انجام گرفتن کار ها با موفقیت است.

دیدن یک کوه در دور دست به معنای رسیدن خبر های خوش است و اگر ببینید که از کوه بالا می روید، یعنی اینکه از موانع بسیاری عبور می کنید.

تعبیر خواب کوه از نظر معبران

در این مطلب تعبیر خواب کوه را مطالعه کردید که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعابیر خواب به بخش تعبیر خواب مجله آرگا مراجعه نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.