دسته ها
پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

تعبیر خواب نماز, خواندن نماز در خواب در حالت ها و مکان های مختلف چه تعابیری دارد؟

 • ندا خوشرو
 • ۳ بهمن ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب نماز از دیدگاه معبران اسلامی و سنتی را گردآوری کرده ایم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا قرار بگیرد.

نماز از انواع اعمالی است که در زندگی واقعی روح انسان را صیقل می دهد و او را به پروردگارش نزدیک تر می کند از این رو تعبیر خواب نماز نشانه در امان ماندن خواب بیننده از شادی و خطر می باشد و از نظر معبرین اسلامی خواندن نمازهای واجب و مستحب در عالم رویا هر یک دارای تعابیری جداگانه هستند. 

تعبیر خواب نماز از دیدگاه معبران معروف اسلامی

به طور کلی دیدن هر یک از اعمال دینی و مذهبی در خواب دارای تعابیری خاص هستند که هر یک از آن ها می توانند روی زندگی خواب بیننده در عالم بیداری تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تعبیر خواب وضو و تعبیر خواب توبه و تعبیر خواب تسبیح را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب نماز را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید.

نماز خواندن در عالم خواب

 • تصفیه آب خانگی
 • بلیط کیش

دیدن نماز در خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • امام صادق

اگر فردی در خواب ببیند که نمازش را خواند و تمام کرد بیانگر این است که دعای وی مورد قبول خداوند قرار می گیرد ولی اگر بیننده خواب نمازش را تمام نکرد بیانگر این است که دعای وی مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد.
اگر شخص مرده ای را در خواب ببیند که نماز می خواند بیانگر این است که آن شخص زمانی که در قید حیات بوده استغفار زیادی می کرده است.

نماز خواندن در عالم رویا
به طور کلی تعابیر خواندن نماز در خواب از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه زیر است :

 1. شادی
 2. ایمنی
 3. جاه و عزت
 4. رتبه و مرتبه و درجه
 5. رسیدن به خواسته
 6. رستگاری
 7. نقصان

نماز خواندن در خواب

 • ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که نمازش را قطع کرد و شکست یا اصلا نماز به جا نیاورد بیانگر این است که خواب بیننده به دنبال چیزی است که به آن نمی رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که نماز بدون گرفتن وضو نماز می خواند نماد این است که دین و ایمان وی ضعیف می شود و مال و اموالی را که دارد از دست می دهد همچنین خواب بیننده به دنبال چیزی است که به آن نمی رسد.
اگر فردی خواب ببیند که پیش نماز شده است بیانگر این است که به بزرگی و سروری می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که بدون قبله در مسجدی در حال نماز خواندن است بیانگر این است که خواب بیننده بی دین است.
اگر فردی در خواب ببیند که در کعبه نماز می خواند بیانگر این است که روسا و بزرگان باعث می شوند که کار وی بهتر شود.

 • مبل و میز
 • قاصدک 24

نماز خواندن در عالم خواب

 • جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که به صورت نشسته نماز می خواند بیانگر این است که دشمن بر وی پیروز می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در تاریکی نماز می خواند از اندوه و غم نجات پیدا می کند.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که نماز صبح می خواند بیانگر این است که به مسافرت می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که نماز ظهر می خواند به خداوند نزدیک تر می شود.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که نماز عصر می خواند بیانگر این است که خوشحال و شاد می شود.
تعبیر خواب نماز عشاء بیانگر این است که حاجت و خواسته بیننده خواب برآورده می شود.
خواندن نماز جمعه در عالم خواب نماد این است که خواب بیننده به مسافرت می رود و مال و اموالی را بدست خواهد آورد.

تعبیر نماز خواندن نماز از دیدگاه تعبیرگران مشهور
نماز خواندن به صورت نشسته در عالم رویا بیانگر پیروز شدن بر دشمن است.
نماز خواندن در تاریکی بیانگر رها شدن خواب بیننده از اندوه و غم است.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ نماز می خواند بیانگر این است که خواب بیننده توبه خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که در خانه کعبه نماز می خواند بیانگر این است که از طریق خلیفه به خواسته هایش می رسد.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که در بیت المقدس نماز می خواند بیانگر این است که ارث و مراثی را بدست می آورد و رزق و روزی وی نیز گسترده خواهد شد.

تعابیر نماز خواندن در خواب

 • حضرت دانیال

اگر فردی در خواب ببیند که نماز واجب می خواند بیانگر این است که به سفر مکه می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که نماز مستحب می خواند نشانه این است که به مردم دلسوزی و شفقت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که نماز نافله می خواند بیانگر این است که راستگو خواهد بود.

 • حضرت یوسف

تعبیر خواب نماز خواندن بیانگر نزدیک شدن به خداوند است.

 • محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که در بالای کوهی نماز می خواند بیانگر این است که کار وی روشن می شود و در کارش پیشرفت زیادی می کند.
نماز خواندن در مسجد بیانگر رسیدن به آرزوها و خواسته است.
نماز خواندن در محراب بیانگر این می باشد که خواب بیننده صاحب فرزندی درستکار و صالح می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که نماز می خواند ولی نمی داند که قبله کدام طرف می باشد بیانگر این است که خواب بیننده در راه دین و ایمان متحیر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که وارد کلیسایی شده است و به طرف قبله مسلمان ها نماز می خواند بیانگر این است که بیننده خواب توبه می کند و دین و ایمانش نیز قوی تر خواهد شد.

تعبیر خواندن نماز در عالم رویا

 • تعابیر نماز خواندن در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران در حال نماز خواندن هستند بیانگر این است که زندگی وی نابود می شود.
تعبیر خواب نماز در حرم و زیارتگاه ها بیانگر این است که حاجت و خواسته های بیننده خواب برآورده می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی در حرم یا زیارتگاهی در حال خواندن نماز می باشد بیانگر این است که به خواسته های خود می رسد و روزی پر از شادی و امید خواهد داشت و علاوه بر این بیننده خواب به مراد دلش نیز می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در زیاتگاه یا حرم در کنار مرده ای در حال خواندن نماز است بیانگر این است که توسط فردی بزرگ شفاعت می شود و گره از کارش نیز باز خواهد شد.

 • خالد اصفهانی

معنای خواب نماز خواندن به همراه مرده یا مردگان بیانگر این است که خواب بیننده عمری بلند خواهد داشت و صاحب فرزندانی خلف می شود.

تعبیر خواب نماز

 • لوک اویتنهاو

به عقیده این معبر اسلامی اگر کسی در خواب ببیند که نماز می خواند به نشانه داشتن یک زندگی شیرین و برخورداری از لحظات خوش و آرامش بخش می باشد.

در صورتی که در عالم رویا ببینید که پیش نماز شده اید و عده ای در پشت سرتان به نماز ایستاده اند به معنای سعادت و کامروا شدن در زندگی دنیوی می باشد.

 • محمد العنبری

این معبر مشهور نیز نماز در عالم خواب را به نشانه عهد و پیمان و پایبند بودن به قول و قواعد می داند.

اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت می خواند به نشانه اخلاص و پاک نیتی در اصول دینداری و شریعت مداری می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که نماز استخاره به جا می آورد به نشانه سعادت و عاقبت بخیری بیننده رویا می باشد.

اگر کسی د رخواب ببیند که به سمت شرق در حال نماز خواندن است، این خواب وی دلالت بر سفر حج و زیارت خانه خدا را دارد.

 

تفسیر خواب نماز

اما اگر خواب ببیند که به سمت غرب در حال نماز خواندن است به نشانه آن است که دوست دارد جزو یهودیان بوده و از دین و قواعد آنها پیروی نماید.

تعبیر خواب سجده

تعابیر رکوع و سجده از دیدگاه امام صادق (ع) :

 • رسیدن به حوائج
 • جمعیت
 • پیروزی
 • نصرت و یاری
 • به جا آوردن دستورات خداوند

تعبیر خواب تشهد

از نظر جابر مغربی اگر کسی در خواب ببیند که در تشهد نماز نشسته است به معنای آن است که به زودی از غم و اندوه رهایی می یابد.

تعبیر رویای قنوت

از نظر ابن سیرین، اگر کسی در خواب ببیند که دعای قنوت را می خواند به نشانه آن است که خواسته و حاجت وی برآورده می شود و مورد تمجید و ستایش مردم قرار می گیرد.

از دیدگاه جابر مغربی نیز انجام قنوت در عالم خواب به نشانه یرآورده شدن حاجت و خواسته و نیز گشایش و بهبود امور دینی توسط بزرگان می شود.

تعابیر خواب نماز

در این مطلب تعابیر دیدن نماز در خواب را پیش رو داشتید که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا قرار بگیرد و بتوانید با کمک این مطلب خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.