دسته ها
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

با تعبیر خواب چاه از دیدگاه تعبیر کننده های مشهور آشنا شوید

 • ندا خوشرو
 • ۵ تیر ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب چاه را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت لذت را ببرید و بتوانید با توجه به جزئیاتی که در خواب مشاهده کردید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب چاه از دیدگاه معبران سنتی و قدیمی نشانه حیله و مکر است و چون حیله و مکر به زن بر می گردد بنابراین معبران چاه را در خواب بیانگر زن دانسته اند و هر یک از معبران اسلامی و غربی تعابیر خاصی را برای چاه بیان کرده اند.

تعبیر خواب چاه از دیدگاه معبران غربی و اسلامی

دیدن خواب چاه و رودخانه و باغ و دریا از انواع خواب های معمول هستند که ممکن است هر فردی در طول عمر خود این خواب ها را ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب رودخانه و تعبیر خواب باغ و تعبیر خواب غرق شدن در دریا را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعابیر خواب چاه را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

تعبیر خواب چاه

دیدن چاه در عالم رویا دارای چه تعابیری است ؟

 • کارل گوستاو یونگ

معنی دیدن چاه در خواب نشانه استعداد و توانایی های نهفته در وجود خواب بیننده است که این توانایی ها هنوز به مرحله شناسایی نرسیده اند همچنین دیدن چاه در خواب می تواند نشانه احساسات شما باشد که تلاش می کنید این احساسات را سرکوب کنید.
اگر فردی در خواب ببیند که در چاه افتاده است نشانه این است که کنترل احساساتش را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که چاه خشک است نشانه این است که پوچی عاطفی در زندگی وی وجود دارد و خواب بیننده از درون احساس خالی بودن می کند و به چیزی نیاز دارد که احساس خالی بودن وی را پر کند.

 • محمد بن سیرین 

دیدن چاه در خواب بیانگر تاویل زن می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که در مکانی چاه می کنند نشانه این است که زن می خواهد و اگر در خواب ببیند که در کندن چاه فردی او را مدد می کند نشانه این است که میان وی و آن زن فردی واسطه است و آن فرد تمایل دارید با مکر و حیله آن زن را به زنی خواب بیننده در آورد.
دیدن آب چاه در خواب نشانه مال زن است و اگر فردی در خواب ببیند که از چاهی آب می نوشد بیانگر این است که مال زن را می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که فردی چاه می کند و از چاه آب برنمی آید نشانه این است که زنی درویش می خواهد.

 • قاصدک 24
 • بلیط کیش

تعبیر دیدن چاه در خواب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • امام صادق 

تعابیر خواب چاه از دیدگاه امام صادق بر ۶ وجه زیر است :

 1. کنیزک
 2. زن
 3. عالم
 4. ثروت و توانگری
 5. مکر
 6. حیله
 • لوک اویتنهاو 

تعابیر دیدن چاه در خواب نشانه آینده ای نامشخص برای خواب بیننده است.
تعبیر چاه کندن در خواب نشانه کار پردرآمد برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب آب کشیدن از چاه بیانگر انجام کارهای سودآور برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب نوشیدن آب از چاه بیانگر سلامتی و نیرو برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب چاه خشکیده نشانه غم و غصه برای خواب بیننده است.

دیدن چاه در خواب دارای چه تفسیری است ؟

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که آب چاه با طعم بد می خورد نشانه این است که مال زنی را به کراهت می ستاند.

اگر فردی در خواب ببیند که آب چاه گرم می خورد نشانه این است که به جهت مال زن جفا می یابد و بیمار می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که آب چاه خنک است نشانه این است که از زن به منفعت و خیر می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که آب چاه زیاد است نشانه این است که زن جوانمرد است.

اگر فردی در خواب چاه با آب اندک ببیند نشانه این است که زن دون و سفله می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که چاه می کند و آب خیلی زود برآید نشانه این است که زن بیمار می شود و مال خود را در زمان بیماری اش می خورد.

اگر فردی در خواب ببیند که از چاه آب سیاه یا کبود برمی آید نشانه این است که غم و اندوهی به خواب ببینده می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که از چاه آب سفید برآید نشانه میراث برای وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که آب چاه در زیر زمین فرو رفته است و از آب چیزی باقی نمانده است نشانه این است که زن هلاک می شود و مال او نیز تلف و تباه می گردد.

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که از آب چاه می کشد بیانگر این است که با مکر و حیله مال جمع آوری می کند.

اگر فردی در خواب که آب بر چاهی آمد و جاری شد نشانه این است که خواب بیننده زنی توانگر را به زنی خواهد گرفت و از آن زن مال و نعمت زیادی نصیب خواب ببیننده می شود.

اگر فردی در خواب ببیند در چاه افتاده است نشانه این است که در مکر و حیله می افتد.

تعبیر مشاهده چاه در خواب

 • منوچهر مطیعی تهرانی

خواب چاه با آب بیانگر این است که مالی اندوخته به خواب بیننده می رسد و علاوه بر این مشاهده آب چاه در خواب نشانه کسب روزی حلال برای خواب بیننده است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که از چاهی آب می کشد نشانه این است که استعدادهای وی شکوفا می شود.
معنی خواب افتادن در چاه بیانگر این است که نوامیدی وجود خواب بیننده را در برمی گیرد.

اگر مادری در خواب ببیند که پسرش درون چاهی افتاده است بیانگر این است که از بیماری و زیان به شدت اندوهگین می شود ولی اگر بتواند پسر خود را از چاه بیرون آورد و نجات دهد بیانگر این است که خطری از کنار گوش وی خواهد گذشت.

تاویل خواب چاه خشک نشانه این است افراد بیگانه با جلب اعتماد خواب بیننده دارایی و ثروت وی را غارت خواهند کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که درون چاه نفتی مشغول به کار است نشانه این است که در اثر استفاده نابجا از انرژی اش تسلیم بدبختی می شود.

تعبیر دیدن چاه در خواب از دیدگاه معبران غربی

 • حضرت دانیال

در صورتی که خواب ببینید، برای کس دیگری چاه حفر می کنید، به نشانه این است که واسطه ازدواج بین دو نفر می شوید.

اگر خواب ببینید که در مکانی آشنا، چاه حفر می کنید، به معنای آن است که بر آشنایان و نزدیکانتان مکر و حیله می کنید.

 • سرزمین رویا ها

معنی دیدن چاه در خواب به نشانه فراوانی در همه امور می باشد.

دیدن چاه پر آب تمیز در عالم خواب به نشانه خوشبختی  و شانس می باشد.

کشیدن آب از یک چاه نیز به معنای سود مالی و موفقیت است.

دیدن یک چاه لبریز به معنای شکست در کار می باشد.

اگر ببینید که چاهی می کنید به نشانه بدبختی است.

اگر ببینید که در حیاط خانه تان یک چاه وجود دارد به نشانه خوشبختی بزرگ است.

افتادن در چاه در عالم خواب نیز به نشانه گرفتاری و ناراحتی در آینده می باشد.

تفسیر خواب چاه

دیدن یک چاه خشک به نشانه آن است که کار هایتان با شکست و ضرر های متعددی همراه است.

در صورتی که متاهل باشید و خواب چاهی بزرگ در یک مزرعه را ببینید به معنای متولد شدن بچه ای است که در همه امور استعداد دارد.

در صورتی که مردی مجرد در خواب یک چاه پر آب را ببیند، به نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

همچنین دیدن چاهی عمیق در خواب نیز به نشانه ثروت است.

اگر در خواب چاهی با آب کثیف ببینید به نشانه از دست دادن اموال تان می باشد.

در صورتی که خواب ببینید که از آب چاه به دیگران می دهید (برای نوشیدن) به نشانه خوشبختی و شانس است.

دادن آب چاه به حیوانات نیز به معنای از دست دادن همسر یا فرزند می باشد.

اگر ببینید که یک نفر را به داخل چاه می اندازید به معنای مرگ برای بیننده خواب می باشد.

تعابیر خواب چاه

در این مطلب با تعابیر دیدن چاه در خواب در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.