دسته ها
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

تعبیر خواب کلید از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۲۰ مهر ۱۴۰۱
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب کلید را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم با کمک این تعابیر بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر و تعبیر نمایید.

با توجه به اینکه از کلید برای باز کردن درهای بسته استفاده می شود تعبیر خواب کلید برای خواب بیننده نیکو است و دیدن این خواب به معنای توانایی انجام امور مشکل برای خواب بیننده است و هر یک از معبران تعابیر خاصی را برای دیدن این خواب عنوان کرده اند. 

تعبیر خواب کلید از دیدگاه تعبیرگران مشهور

خواب کلید از انواع خواب های رایجی است که معبران و عالمان بزرگ تعبیرهای زیادی را برای این خواب بیان کرده اند و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید تعابیر آن را از بین این تعابیر مختلف پیدا کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب ماشین، تعبیر خواب قالی و تعبیر خواب تسبیح را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب کلید را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

تعبیر خواب قفل و کتاب

دیدن کلید در خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • امام صادق 

تعابیر دیدن کلید در خواب از دیدگاه امام صادق بر ۸ وجه زیر است :

 1. بشارت
 2. رهایی از غم
 3. شفا از بیماری
 4. پیدا کردن مراد
 5. قوت دین
 6. اجابت کردن دعا
 7. گذاردن آرزوها و حاجت
 8. علم
 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب کلید نشانه مردی است که گشاینده کارها است و علاوه بر این دیدن کلید در خواب نشانه پیروز شدن بر دشمن نیز می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدهای زیادی دارد نشانه این است که بزرگی می یابد.

 • حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب ببیند که کلید آهنی دارد نشانه قوت برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید مسی یا برنجی دارد نشانه این است که سخنش گیرا می شود.
اگر فردی در خواب کلید چوبی ببیند بیانگر این است که منفعت وی کمتر است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید زرین یا سیمین دارد نشانه این است که مالی را بدست می آورد.

دیدن کلید در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • آرون گروپس
 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که با کمک کلید قفلی را باز می کند نشانه این است که زن یا کنیزک خرد می خواهد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که با کمک کلید در بسته ای را باز می کند و پشت آن در چیزهای خوبی قرار دارد تعبیر خواب وی نیکو است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدی بزرگ دارد و نمی داند این کلید به کدام قفل می خورد نشانه این است که قدرت انجام کارهای بزرگ را پیدا می کند ولی موقعیت و فرصتی بدست نمی آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که قفل بزرگ است و وی کلید کوچکی در دست دارد نشانه این است که خواب بیننده برای انجام دادن کاری بزرگ احساس کوچکی و حقارت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که قفل و کلید آشنایی است ولی او نمی تواند در را به کمک کلید باز کند نشانه این است که با مشکلی رو به رو می شود که از حل آن در امان می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند که فرد دیگری کلید می سازد و به او می دهد نشانه این است که آن فرد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به روی شما باز می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که خودش کلید می سازد نشانه این است که تدبیر کاری را می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش در قفل شکست نشانه این است که در کاری شکست می خورد و گرفتار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که با کلید دری را قفل می کند به صورت زیرکانه رازی را از دیگران پنهان می کند.

تعبیر دیدن کلید در خواب از دیدگاه معبران مختلف

 • لوک اوینتهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که کلیدی پیدا می کند نشانه این است که از دامی رهایی پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید گم می کند نشانه بگو مگو برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب کلید به همراه داشته باشد نشانه این است که پس اندازهایش به وی کمک می کند.
اگر فردی در خواب در بسته ای را با کلید باز کند نشانه این است که دیگران به وی مظنون می شوند.

 • آنلی بیتون 

تاویل دیدن خواب کلید بیانگر تغییرات غیر منتظره برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که دسته کلید خود را گم کرده است نشانه این است که اتفاقاتی نامطلوب بر وی اثر می گذارد.
اگر فردی در خواب کلیدی پیدا کند نشانه این است که در حرفه وی تغییری ایجاد می شود و اعضای خانواده خواب بیننده پس از آن تغییر در صلح و آرامش به سر می برند.
تفسیر رویای کلید شکسته نشانه جدایی از دیگران در اثر حسادت یا مرگ است.
اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به کمک کلیدی در را باز می کند نشانه این است که به نامزد خود بیش از اندازه اعتماد خواهد کرد ولی اگر در خواب ببیند که با کمک کلیدی دری را قفل می کند بیانگر این است که در انتخاب همسر توفیق پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش را دور می اندازد بیانگر این است که در گفتگوهای خود با دیگران نمی تواند بدرستی داوری نماید و به همین دلیل به شهرت خود آسیبی را می رساند.

تعبیر خواب کلید

 • سرزمین رویاها 

اگر فردی در خواب ببیند که کلید می سازد خشم بزرگی وی را فرا می گیرد.
تعبیر دیدن کلید شکسته در خواب نشانه بیماری برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب تعداد زیادی کلید پیدا کند نشانه این است که در خانواده وی امنیت و آرامش بدست می آید.
اگر فردی در خواب کلیدهایش را گم کند بیانگر این است که خواب بیننده در روابطش به ناکامی بر می خورد.
اگر فردی در خواب کلیدهایش را به شخصی دیگر بدهد نشانه این است که خانواده و خود خواب بیننده شانسی را بدست می آورند.

 • خالد اصفهانی 

اگر فردی در خواب ببیند که از مرده کلید می گیرد نشانه شروعی خوب در زندگی وی و برطرف شدن گرفتاری ها و بدهی های خواب بیننده است همچنین اگر فردی در خواب ببیند که از دست مرده ای کلید می گیرد نشانه این است که یکی از آرزوهای وی که در زمینه عشق و روابط عاطفی است برآورده می شود.

تعبیر مشاهده کلید در خواب

تعبیر دیدن دسته کلید

دیدن چندین کلید یا دسته کلید در خواب می تواند به نشانه سفری در عالم واقعیت باشد و اینکه شاید فرصتی برای سفر به دنیا و تجربه زندگی از منظری دیگر را بدست آورید.

دیدن این رویا همچنین می تواند به معنای آن باشد که دیدگاه تان در مورد زندگی به طور کامل دچار تحول شده و از این تغییرات نیز بسیار خشنود و راضی هستید و اینکه با افراد جدیدی آشنا می شوید و تجربه های جدید در زندگی تان، شما را به فردی غنی و آگاه تبدیل می کند.

تعبیر گم کردن کلید

اگر کسی در عالم رویا ببیند که کلیدهایش گم شده است به نشانه آن است که دیگران حرف های بدی در مورد وی می گویند، همچنین از سوی عده ای شایعه پراکنی هایی در مورد وی انجام می گیرد که قادر به انجام کاری در این رابطه نخواهد بود.

تاویل خواب کلید

بنابراین پیش از آنکه ذهن تان را برای چیز هایی که قادر به تغییر آنها نیستید، آشفته و پرشان کنید، لازم است مقاومت و تحمل خود را در برابر حرف های دیگران بیشتر کنید، توجه داشته باشید که دیگران ممکن است همیشه درباره شما حرف بزنند و قضاوت تان کنند و اینکه شما نمی توانید ذهنیت و تصورات ذهنی همه افراد را نسبت به خود تغییر دهید.

تعبیر خواب کلیدهای طلایی

اگر در خواب کلید طلایی ببینید، می تواند به معنای علاقه شما به چیزی باشد و اینکه چیزی در زندگیتان وجود دارد که از جذابیت و هیجان زیادی برخوردار می باشد، همچنین شما تمایل زیادی به یاد گرفتن چیز های جدید دارید، بنابراین لازم است از این دانش خود به منظور کمک به دیگران استفاده نمایید و هر چیزی را که می دانید با آنها به اشتراک بگذارید، زیرا همین حرکت های کوچک گاهی می تواند منجر به کشفیات و نوآوری های بزرگ شود.

تعابیر خواب کلید

در این مطلب با تعبیر خواب کلید در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا بودیم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *