دسته ها
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب باغ از دیدگاه معبران اسلامی مشهور

 • ندا خوشرو
 • ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب باغ را پیش رو خواهید شد که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید.

تعبیر خواب باغ از دیدگاه بیشتر معبران اسلامی بیانگر زن است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید از بین تعابیری مختلفی که برای دیدن خواب باغ بیان شده خواب را به راحتی تفسیر و تعبیر کنید. 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه چند معبر اسلامی

دیدن باغ در خواب از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی این خواب را در طول عمر خود یکبار یا بیشتر ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب خواستگاری و تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب پرواز کردن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعابیر خواب باغ از دیدگاه تعبیرگران اسلامی را مطالعه خواهید کرد.

دیدن باغ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

دیدن باغ در خواب دارای چه تعابیری است ؟

امام صادق 

تفسیر خواب باغ از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه است :

 • کالا چیو
 • قاصدک 24
 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوب
 4. عزت
 5. مال و سربلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

حضرت دانیال 

تفسیر دیدن باغ در خواب خواب نشانه زن است و دیدن درختانی که در باغ هستند نشانه مال و اموال صاحب باغ است.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغی سرسبز و دارای بناها و قصرهای زیادی است و زن زیبایی وی را به سمت خود فرا می خواند نشانه این است که در آخرت به بهشت و حورالعین می رسد و به درجه بلند شهادت نیز نائل می شود.
اگر در بیداری فصل هر میوه ای باشد و در خواب فردی ببیند که از آن میوه می خورد نشانه این است به قدری که از میوه خورده است مال و اموال جمع می کند ولی اگر فصل میوه نباشد و خواب بیننده در خواب از میوه بخورد نشانه این است که مال و اموال وی به اندازه ای که از میوه خورده است تلف می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به باغ آب می برد نشانه این است که با زنی ازدواج می کند یا کنیزکی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که باغ را با استفاده از رود و جوی آب آبیاری می کند بیانگر این است که مال و اموال بدست می آورد و از غم و اندوه نجات می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ شفتالو می کارد نشانه این است که صاحب فرزندی می شود که سریعا علم و ادب می آموزد.
اگر فردی در خواب گل و گیاهان خوشبو بکارد نشانه این است که صاحب فرزندی صالح و خوب می شود.

تعبیر دیدن خواب باغ

ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب باغ نشانه مردی بزرگوار با مال و جمال است.
اگر فردی در خواب ببیند که به وقت بهار یا تابستان باغ خرم شده است و میوه های باغ رسیده اند و گل و ریاحین در باغ شکفته است نشانه این است که مرگ وی بر شهادت است.
اگر فردی در خواب باغی ببیند که میوه های آن شیرین است ولی برگ های درختان ریخته اند بیانگر این است که او را با پادشاه صحبت می افتد به صورتی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده است.
اگر فردی در خواب باغ سبز با میوه ببیند و آب رود بیاید و باغ را از ریشه برکند و خراب کند نشانه این است که پادشاه آن دیار را بیم هلاک می کند و یا پادشاه به سبب سلطانی بزرگ از پادشاهی معزول می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آتشی بیامد و درخت های باغ را سوزاند نشانه این است که پادشاه به مرگ مفاجات می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ اشتران هستند نشانه این است که پادشاه آن ملک بر دشمنانش پیروز می شود.
اگر فردی در باغ گوسفندانی را ببیند نشانه این است که از پادشاه مال و نعمتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از باغی میوه جمع می کند و به خانه می برد نشانه این است به قدری که میوه جمع کرده است به وی منفعت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ هیمه جمع می کند نشانه این است که از پادشاه منفعتی با سختی و رنج به وی می رسد.

تعبیر خواب باغ

منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب باغی سبز و مفرح و خرم ببیند نشانه این است که زنی پاک نهاد و خرم و خردمند نصیب وی می شود ولی اگر خواب بیننده زن داشته باشد تعبیر خواب او برای فرزند است و در غیر این صورت مال دنیا نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب از باغ سبز و خرمی بیرون آمد و با حسرت به پشت سر خود نگاه کرد نشانه این است که زنی با این خصوصیات که در زندگی اش است از او دور می شود.

تعبیر خواب باغ

تعبیر رویای باغ به روایت ابن سیرین

از دیدگاه این معبر نیز دیدن باغ در خواب به معنای زن نیکوکار و بخشنده می باشد. در صورتی که کسی خواب باغ انگور را ببیند و این باغ انگور جزو اموال و دارایی های وی نیاشد، یعنی هر تفسیرخوب و بد از خواب شما به صاحب باغ بر می گردد.

اگر کسی خواب ببینید که باغ انگور سرسبز و تمیزی دارد به نشانه ان است که با زنی نیکوکار ازدواج می کند و از وی به او خیر و منفعت می رسد (البته در صورتی که در فصل سرسبزی انگور این خواب را ببیند)

تعبیر رویای باغ

اما در صورتی که در رویای خود ببیند که درخت های انگور برگ ندارند، دارای تعبیری بر خلاف مورد قبلی می باشد و اگر در رویای وی برگ های درختان باغ انگور زردشده باشند، یعنی اینکه بیمار می شود.

تعبیر رویا به روایت جابر مغربی

 • از دیدگاه این معبر، دیدن باغ در خواب به نشانه شغل مردان می باشد، در صورتی که باغی سرسبز ببیند، یعنی اینکه کارش نیکو شود.
 • همچنین دیدن سبزه در خواب به نشانه آن است که کارش خوب پیش می رود و آراسته خواهد شد.
 • اگر در خواب و در فصل تابستان، باغی را ببینید که فاقد هر گونه درخت و گیاهی باشد (باغی مرده و خشک)، به نشانه ظلم و ستم پادشاه و یا مقامی بلند پایه بر مردم آن سرزمین یا کشور می باشد.
 • در صورتی که خواب ببینید که باغی را آباد کرده و درخت می کارید به طوری که درختان آنجا میوه داده اند، یعنی با زنی توانمند ازدواج خواهید کرد و صاحب مال، نعمت و فرزندان می شوید.
 • دیدن خواب باغی بدون سرسبزی و میوه نیز می تواند به نشانه آن باشد که کارتان نیکو می گردد.
 • در صورتی که خواب باغی زیبا و سرسبز را ببینید و کسی به شما بگوید که این باغ برای فلان شخص می باشد و از میوه آن باغ خوردید، یعنی اینکه به همان میزان از باغ از طرف خداوند به منفعت می رسید.
 • در صورتی که در خواب ببینید که باغی را آبیاری می کنید به نشانه آن است که همسری اختیار می کنید یا اینکه کنیزی بدست می آورید و در صورتی که در خواب ببینید که در آن باغ میوه وجود دارد، به نشانه صاحب فرزند شدن است.
 • تعبیر رویای نماز خواندن در باغ از دیدگاه این معبر اسلامی نیز به نشانه توبه کردن می باشد.

تفسیر خواب باغ

در این مطلب تعابیر دیدن باغ در خواب از دیدگاه چند تعبیرگر را مشاهده کردید که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا قرار بگیرد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.