دسته ها
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

تعبیر خواب باغ از دیدگاه معبران اسلامی مشهور

 • ندا خوشرو
 • ۴ آذر ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب باغ را پیش رو خواهید شد که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید.

تعبیر خواب باغ از دیدگاه بیشتر معبران اسلامی بیانگر زن است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید از بین تعابیری مختلفی که برای دیدن خواب باغ بیان شده خواب را به راحتی تفسیر و تعبیر کنید. 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه چند معبر اسلامی

دیدن باغ در خواب از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی این خواب را در طول عمر خود یکبار یا بیشتر ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب خواستگاری و تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب پرواز کردن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب باغ از دیدگاه تعبیرگران اسلامی را مطالعه خواهید کرد.

دیدن باغ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • سپهر چوب
 • اصل جنس

دیدن باغ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

امام صادق 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه است :

 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوب
 4. عزت
 5. مال و سربلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

حضرت دانیال 

تعبیر دیدن باغ در خواب خواب نشانه زن است و دیدن درختانی که در باغ هستند نشانه مال و اموال صاحب باغ است.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغی سرسبز و دارای بناها و قصرهای زیادی است و زن زیبایی وی را به سمت خود فرا می خواند نشانه این است که در آخرت به بهشت و حورالعین می رسد و به درجه بلند شهادت نیز نائل می شود.
اگر در بیداری فصل هر میوه ای باشد و در خواب فردی ببیند که از آن میوه می خورد نشانه این است به قدری که از میوه خورده است مال و اموال جمع می کند ولی اگر فصل میوه نباشد و خواب بیننده در خواب از میوه بخورد نشانه این است که مال و اموال وی به اندازه ای که از میوه خورده است تلف می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به باغ آب می برد نشانه این است که با زنی ازدواج می کند یا کنیزکی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که باغ را با استفاده از رود و جوی آب آبیاری می کند بیانگر این است که مال و اموال بدست می آورد و از غم و اندوه نجات می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ شفتالو می کارد نشانه این است که صاحب فرزندی می شود که سریعا علم و ادب می آموزد.
اگر فردی در خواب گل و گیاهان خوشبو بکارد نشانه این است که صاحب فرزندی صالح و خوب می شود.

تعبیر دیدن خواب باغ

ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب باغ نشانه مردی بزرگوار با مال و جمال است.
اگر فردی در خواب ببیند که به وقت بهار یا تابستان باغ خرم شده است و میوه های باغ رسیده اند و گل و ریاحین در باغ شکفته است نشانه این است که مرگ وی بر شهادت است.
اگر فردی در خواب باغی ببیند که میوه های آن شیرین است ولی برگ های درختان ریخته اند بیانگر این است که او را با پادشاه صحبت می افتد به صورتی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده است.
اگر فردی در خواب باغ سبز با میوه ببیند و آب رود بیاید و باغ را از ریشه برکند و خراب کند نشانه این است که پادشاه آن دیار را بیم هلاک می کند و یا پادشاه به سبب سلطانی بزرگ از پادشاهی معزول می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آتشی بیامد و درخت های باغ را سوزاند نشانه این است که پادشاه به مرگ مفاجات می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ اشتران هستند نشانه این است که پادشاه آن ملک بر دشمنانش پیروز می شود.
اگر فردی در باغ گوسفندانی را ببیند نشانه این است که از پادشاه مال و نعمتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از باغی میوه جمع می کند و به خانه می برد نشانه این است به قدری که میوه جمع کرده است به وی منفعت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ هیمه جمع می کند نشانه این است که از پادشاه منفعتی با سختی و رنج به وی می رسد.

تعبیر خواب باغ

منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب باغی سبز و مفرح و خرم ببیند نشانه این است که زنی پاک نهاد و خرم و خردمند نصیب وی می شود ولی اگر خواب بیننده زن داشته باشد تعبیر خواب او برای فرزند است و در غیر این صورت مال دنیا نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب از باغ سبز و خرمی بیرون آمد و با حسرت به پشت سر خود نگاه کرد نشانه این است که زنی با این خصوصیات که در زندگی اش است از او دور می شود.

تعبیر خواب باغ

در این مطلب تعبیر دیدن باغ در خواب از دیدگاه چند تعبیرگر را مشاهده کردید که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا قرار بگیرد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.