دسته ها
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

متن درباره عزت نفس با مفاهیم ناب و انرژی مثبت

  • مهتاب علی پناه
  • ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
  • ۰

همانطور که می دانید داشتن عزت نفس بالا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مورد عزت نفس متن و جملات نابی وجود دارد که در این مقاله مجموعه ای از متن درباره عزت نفس را در اختیارتان خواهیم گذاشت.

در دنیا هیچ چیزی مهم تر از دوست داشتن خود نمی باشد که در مورد عزت نفس جملات نابی وجود دارد بنابراین، اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که به دنبال متن درباره عزت نفس هستید به شما دوستان عزیز پیشنهاد می کنیم بهتر است تا پایان مطلب همراه ما باشید.

مجموعه ای از متن درباره عزت نفس

در مورد عزت نفس جملات نابی وجود دارد که می توانید در شبکه های اجتماعی نیز از آن ها استفاده کنید از این رو، در ادامه مطلب مجموعه ای از متن در مورد عزت نفس را گردآوری کرده ایم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده ایم تا بتوانید از بین آن ها جملات نابی را انتخاب کنید.

"مجموعه

متن درباره اعتماد به نفس و عزت نفس با مفاهیم ناب

این شما نیستید که خودتان را عقب نگه می دارد،
بلکه این فکر شماست که شما را عقب نگه می دارد.

******

اعتماد به نفس یک قدرت فوق العاده است.
هنگامی که به خودتان اعتماد کنید، جادو اتفاق می افتد.

  •  آرون گروپس

******

اعتماد به نفس این نیست که وارد جایی شوید و خودتون را بهتر از همه بدونید!
اعتماد به نفس یعنی وارد جایی شوید و خودتان را با هیچکس مقایسه نکنید!

******

به همه چیز اعتماد داشته باشید.
مهم نیست که چه کاری انجام می دهید،
بدانید که می توانید این کار را بهتر از هر کسی انجام دهید.

******

همه چیز در مورد اعتماد به نفس و نحوه احساس خودتان است.
هیچ چیز به عنوان یک زن کامل وجود ندارد،
من عیب ها را دوست دارم – این چیزی است که شما را منحصر به فرد می کند.
هایلی هاسهلوف

******

بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس انجام کارهایی است که از آن ها می ترسیم.

******

ﺗﻮ ﺧﻮدت،
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدت رو داری..
ﺑﻮدا

******

A man cannot be comfortable without his own approval
Mark Twain

ﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

******

اول ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ
ﻟﻮﺳﯿﻞ ﺑﺎل

******

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻪ..
ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ

******

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ

******

To fall in love with yourself is the first secret to happiness
Robert Morley

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺸﯿﻢ اوﻟﯿﻦ رﻣﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ..
راﺑﺮت ﻣﻮرﻟﯽ

******

اﻧﺮژی ﺧﻮدت رو ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﺪر ﻧﺪه…
ﮐﺎر ﺧﻮدت رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪه،
و ﺑﺮات ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ اوﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رو دوﺳﺖ دارن.
ﺗﯿﻨﺎ ﻓﯽ

******

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﺰارﯾﻢ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ…
دﻧﯿﺲ واﯾﺘﻠﯽ

******

متن در مورد عزت نفس با مفاهیم ناب

متن ناب کوتاه در مورد عزت نفس

Loving yourself isn’t vanity
It’s sanity
Katrina Mayer

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدت ﻏﺮور ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ..
ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ ﻣﺎﯾﺮ

******

اﮔﻪ ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دوﺳﺘﺖ ﻧﺪاره
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ دیگران را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﺧﻮدت ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ..
وﯾﻦ داﯾﺮ

******

این نشانه ی قدرت تفکر و عزت نفس شماست که
وقتی کسی سعی می کند بیهوده شما را عصبانی کند،
شما در برابرش سکوت می کنید….
آلبرتو موراویا

******

The worst loneliness is to not be comfortable with yourself
Mark Twain

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدت راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯽ..
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

*****

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﻮن ﺑﺪه
ﻫﻨﺮی ﻓﻮرد

******

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻗﻠﺒﺘﻮ ﺧﻮب ﮐﻨﻪ.
ادﻣﻮﻧﺪ اﻣﺒﯿﺎﮐﺎ

******

متن زیبا در مورد عزت نفس

جملات ناب در مورد عزت نفس

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند،
اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند
اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد،
اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند
اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد،
اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست
اما، اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری!…
گوته

******

به هیچ‌ کس به اندازه خود درونی‌ ات وفادار نباش..
آندره ژید

******

عاشق خود شدن،
اولین راز سعادت و شادی است…
ویلیام جیمز

******

برتر بودن از سایرین هیچ ارزشی ندارد
اما اگر بتوانید از نسخه قبلی خود برتر باشید،
ارزشمند و قابل‌ احترام خواهید بود
ضرب‌ المثل هندی

******

متن در مورد عزت نفس

در پایان به شما دوستان عزیز پیشنهاد می کنبم در صورت تمایل با کلیک بر روی متن زیبا می توانید جملات نابی را مطالعه کنید و همچنین می توانید در شبکه های اجتماعی نیز از آن ها استفاده نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *