• شعر در مورد فصل بهار به گونه ای سروده شده است که می تواند زیبایی های موجود در طبیعت را توصیف نماید و کمتر شاعری پیدا می شود که در مورد این فصل ...

    • ندا خوشرو
    • ۲۱ اسفند ۱۳۹۸