• حضرت عیسی(ع) چهارمین پیامبر الوالعزم است که در زندگی ایشان حوادث گوناگون و اتفاقات آموزنده ای رخ داده است. در قرآن کریم ۲۵ بار به نام حضرت ...

    • حکیمه فهیمی
    • ۱۴ دی ۱۳۹۸