• میکاپ عربی به دو دسته میکاپ خلیجی و میکاپ لبنانی تقسیم می شود که هر یک طرفدارهای مخصوص به خود را دارند و از طرف خانم ها مورد استقبال قرار گرفته ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۹ مهر ۱۳۹۴