• در جامعه کنونی خیلی از انسان ها به ارتباط لباس با شخصیت افراد پی برده اند و برایشان قابل اهمیت است که دوستانی که انتخاب می کنند چه نوع پوششی ...

    • سمانه عقیقی
    • ۲ شهریور ۱۳۹۴