دسته ها
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تعبیر خواب الاغ (خر) از دیدگاه چند معبر مختلف

 • فاطمه میرزایی
 • 16 ژانویه 2020
 • ۰

اغلب تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب الاغ را به نشانه اقبال و خوش یمن بودن معنا کرده اند و معبرانی مثل مطیعی تهرانی، خر را نماد مرد احمقی می دانند که به زندگی بیننده رویا وارد شده و علی رغم داشتن نعمت و روزی همراه خود برای وی ایجاد مزاحمت کرده و با نادانی اش وی را می آزارد.

استفاده از خر در گذشته بسیار رایج بود، بنابراین دیدن خواب آن در گذشته بسیار مرسوم و طبیعی بوده است و از آنجا که خر جزو حیوانات چهارپای اهلی و بی آزار می باشد، بنابراین دیدن خواب آن نیز به طور کلی خوب می باشد، در ادامه با تعابیر دیگر خر، سوار شدن خر، افتادن از آن، خریدن و فروختن الاغ و غیره به روایت معبران مختلف آشنا می شوید.

تعبیر خواب الاغ به روایت معبران مشهور

در مطالب قبلی با انواع تعبیر خواب صدقه دادن، تعبیر خواب لوبیا، تعبیر خواب دویدن و … آشنا شده اید، اکنون در اینجا قصد داریم، تعبیر خواب الاغ از دیدگاه معبران مختلف اسلامی و غربی را در اختیارتان قرار دهیم.

تعبیر خواب خر+عکس

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

در صورتی که خواب ببینید که گوشت خر می خورید، به معنای آن است که از راه تجارت به مال و نعمت دست می یابید.

اگر در خواب ببینید که خرتان را کشته و از گوشتش می خورید، بیانگر آن است که از مال و اموال خود خرج خواهید کرد.

در صورتی که خواب ببینید، خرتان را با خر دیگری تعویض کرده اید، به نشانه آن است که حال و روز تان تغییر کرده و دگرگون می شود.

اگر کسی خواب ببیند که الاغش آبستن است، به معنای خیر و خرمی زیاد و امیدواری می باشد.

معنای خواب خر از دیدگا ه های مختلف

اگر کسی خواب ببیند که مانند خر می رود، بیانگر تنگدست شدن وی و طولانی شدن عمرش است.

همچنین تعبیر خواب چوپانی و چراندن خر به نشانه بخت و اقبال صاحب خواب می باشد.

اگر در خواب ببینید که حیوانات درنده ی شما همگی به خر تبدیل شده اند و یا اینکه یکی تبدیل به خر و بقیه تبدیل به گاو، گوسفند، شتر شده اند، به معنای افزایش رزق و روزی است، اما دین و ایمانتان لطمه خواهد دید.

در صورتی که در خواب مانند الاغ دارای دم شده اید، بیانگر زیاد شدن نعمت و مال و اینکه زندگی تان را با خوشی و شادمانی سپری خواهید کرد، اما دین و ایمانتان سست می شود.

اگر خواب ببینید که از خر افتاده اید، تعبیر آن فقیر شدن است و در صورتی که از روی الاغی که مال شما نباشد، بیفتید به نشانه ضرر و زیان دیدن از جانب کسی می باشد.

همچنین سوار شدن بر روی خر با توجه به رنگ آن از دیدگاه ابن سیرین دارای معانی زیر می باشد :

تعبیر خواب الاغ

دیدن خر سیاه و سوار شدن بر روی وی در خواب را به نشانه بزرگی و سروری و ریاست  و خر سفید را به نشانه رسیدن به جاه و عزت می داند.

اگر کسی خر سبز ببیند یعنی اینکه به خیر دنیا و آخرت رسیده و زاهد و پرهیزگار می شود.

تعبیر خر سرخ به نشانه رسیدن به آسایش و خوشی دنیا و خر زرد دلالت بر بیماری دارد.

تعبیر خواب امام صادق (ع)

دیدن الاغ در خواب از دیدگاه امام صادق عبارتند از :

 • بخت
 • فرمانروایی
 • کامیابی و بهره‌مندی
 • زن
 • مال
 • عزت
 • شادی
 • اقبال
 • بزرگی
 • درجه، رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خر

تفسیر سوار شدن بر روی الاغ :

 • بخت و اقبال
 • کامیابی و بهره‌مندی
 • درجه و مرتبه
 • فرمانروایی

همچنین ایشان فرموده اند، اگر کسی خواب ببیند که خر کرایه می کند، به معنای حکومت و مدیریت کردن می باشد، ضمن اینکه بیننده این خواب قادر خواهد بود تا کار ها را نظم و سر و سامان بخشیده و مایحتاج زندگی و معاش را تامین نماید.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که الاغی خرید و پولش را نپرداخت، بیانگر آن است که به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می زند، خیر و منفعت به او خواهد رسید.

در صورتی که در خواب سوار خر دیگران شده باشید و یا اینکه الاغ خود را فروخته و الاغ دیگری را بخرید، به معنای آن است که زندگی و وضع معاش شما دگرگون خواهد شد.

تعبیر رویای الاغ

در صورتی که ببینید، خرتان یک چشم دارد و یا چشمش ضعیف می باشد، بیانگر آن است که برای بدست آوردن مایحتاج زندگی و معاش خود دچار آشفتگی و نگرانی می شوید، در صورتی که خرتان اصلا چشم نداشته باشد، تعبیر آن از دست رفتن مال و اموال می باشد.

دیدن سُم خر در خواب نیز به معنای به دست آوردن مال و اموال است. بنابراین اگر خواب ببینید که سُم خر دارید یا کسی به شما داده است، به همان اندازه به مال و اموال می رسید.

تعبیر خواب دُم خر به معنای مال و اموال می باشد. اگر خواب ببینید که دم خر در دست دارید، یعنی به اندازه آن مال کسب می کنید.

اگر کسی خواب ببیند که دست و پایش مثل خر دراز شده است، دلالت بر انجام دادن خرید و فروش زیاد است.

اگر ببینید که خر بانگ و فریاد و عر عر می کند، دارای تعبیر خوبی نمی باشد.

اگر کسی ببیند که خرش مرده است، بیانگر آن است که معشیت و معاش وی دگرگون خواهد شد.

تعبیر خواب الاغ

در صورتی که ببینید که خر خود را پشت کرده، بالا می برید و یا از آبی رد می کنید، یعنی اینکه حال و روز بیننده خواب خوب و بر قرار و با قوت خواهد بود.

دیدن خر یا الاغ ماده در خواب به نشانه زن یا کنیز می باشد.

مردن خر در خواب نیز دلالت بر تغییر معاش و معیشت بیننده خواب می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که خرش دزد شده است، بیانگر آن است که زنش به فساد شهرت پیدا کرده و در نتیجه از وی جدا می شوید.

در صورتی که کسی ببیند با خر آمیزش می کند، تعبیر آن پیدا کردن مال و اموال خود است.

اگر خرتان در خواب قوی و پر زور بود و به خوبی باربری می کرد. به نشانه آن است که کسب و کار در دنیا برایتان راحت است، اما در صورتی که الاغ ضعیف و کم زور بود و خوب باربری نمی کرد، یعنی اینکه کسب و کار تان به سختی انجام می گیرد.

اگر در خواب ببینید که بار سنگین بر روی الاغ سوار کرده اید و خودتان نیز روی آن سوار شده اید، تأویل آن ثروتمند شدن و بدست آوردن مال زیاد است.

در صورتی که در خواب الاغ شما با قاطری همراه شده باشد، به معنای بدست آمدن مال و معیشت شما از طریق سفر می باشد.

همراهی الاغ شما با اسب در خواب به معنای آن است که مال و اموالتان از طریق پادشاه و با ظلم و ستم بدست می آید.

تفسیر خواب الاغ

در صورتی که خر تان با گوسفند همراه شده باشد، تعبیر آن نیز بدست آمدن مال و اموال شما از راه حلال است.

اگر خواب ببینید که الاغ تان با کره ای همراه شده است، دلالت بر بدست آمدن مال و درآمد شما از راه دزدی است.

تعبیر خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی

تعبیر آبستن الاغ در خواب نمی تواند بد باشد و بیانگر آن است که بخت شما چیزی در آستین داشته و رو نکرده تا به وقتش نمایان شود.

در صورتی که ببینید که در طویله ای هستید و چندین الاغ در آنجا می باشند، به معنای آن است که در آینده، در انجام کار و یا انتخابی صاحب اختیار می شوید و نیز پیشنهادی به شما می شود که از بین چند مورد می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.

اگر خواب ببینید که الاغ از دست تان فرار کرده و ریسمان پاره کرد و رفت، به نشانه از دست رفتن موقعیت های خوب زندگیتان می باشد.

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی، دیدن الاغ در خواب را به نشانه بخت و اقبال می داند و در نتیجه هر بدی و خوبی مرتبط با آن نیز به به اقبال و بخت بیننده خواب بر می گردد.

اگر کسی خواب ببیند که صاحب الاغی شده است و یا اینکه الاغی که وارد خانه اش شده را بگیرد و آن را به جایی ببندد، به معنای آن است که خیر و رحمت زیادی به وی می رسد و از غم و اندوه نیز نجات پیدا می کند.

دیدن الاغ های فراوان در خواب نیز به معنای افزایش نعمت و مال و اموال فراوان است.

تعبیر خواب خر از دیدگاه آنلی بیتون

خواب دیدن الاغ به معنای آزردگی خاطر و رسیدن اخباری دیر تر از موعد می باشد.

دیدن الاغ در خواب و در حال حمل کردن بار به نشانه بردباری بسیار و کار فراوان می باشد، همچنین انجام امور شخصی و سفر شما با موفقیت همراه است.

تفسیر خواب خر

اگر کسی ببیند که الاغی به سمتش می آید یعنی به خاطر تهمت ها و حرف های ناروایی که پشت سرش می زنند، در رنج و عذاب خواهد بود.

الاغ سواری در خواب به نشانه دعوا های غیر قابل پیش بینی است و در صورتی که خری مقابل شما عر رعر کند، دلالت بر توهین به شما از طرف فردی هرزه و لاابالی و در حضور دیگران می باشد.

شنیدن عرعر خری از راه دور به معنای رسیدن ثروتی به شما و از دنیا رفتن یکی از نزدیکانتان می باشد.

اگر کسی ببیند که سوار الاغی شده است، یعنی اینکه از سرزمین های بیگانه دیدن کرده و از مسیر های نا هموار و پر فراز و نشیب می گذرد.

در صورتی که ببینید که دیگران سوار الاغ شده اند، به نشانه داشتن زندگی همراه سختی و مشقت است و نیز ارث ناچیزی به شما می رسد.

سوار بودن ریش سفیدان قوم بر خر و سفر کردن با آن بیانگر آن است که افراد مؤمن شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر داشته و باعث می شوند تا در مورد حقوق انسانها عادلانه فکر و رفتار کنید.

اگر کسی در خواب خر سواری کند، بیانگر آن است که تمام نیرویش را برای مقابله با دشمنان به کار می گیرد، ضمن اینکه زنانی شرور برای او دردسر ایجاد می کنند.

تعبیر لگد زدن الاغ در خواب دلالت بر آن دارد که روابط نامشروع دارید و بابت برملا شدن این موضوع نگران هستید.

در دست داشتن افسار خر در دست به نشانه هدایت کردن زنانی می باشد که از چاپلوسی لذت می برند.

تعبیر رویا برای الاغ

تعبیر خواب خر سواری کودکان در خواب نیز به نشانه سر به راه بودن فرزندان و تندرستی می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که از روی خر به زمین افتاده است، به معنای نا امیدی و شکست می باشد.

اگر در خواب خر مرده ای را ببینید، یعنی اینکه بر اثر زیاده روی در شهوت رانی و کار های غیر قانونی از آن هوس ها اشباع خواهید شد.

در صورتی که خواب ببینید که الاغ نا آشنایی بین الاغ های آشنا است، یعنی اینکه ثروت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر کسی خواب ببیند که الاغی هدیه گرفته و یا خریده است، به معنای آن است که به مقام بالایی می رسد و در صورتی که مجرد باشد، ازدواج موفقی خواهد داشت.

تعبیر خواب الاغ یا خر سفید در خواب نیز به نشانه ثروت پایدار و زیاد می باشد که با استفاده از آن به تحقیقات مورد علاقه تان دست می یابید.

تعبیر خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیدن خر در خواب به معنای خبر است.

سوار شدن بر روی آن به نشانه شرمساری می باشد.

خریدن خر در خواب، یعنی اینکه مراقب خرج کردنتان باشید.

تعبیر عرعر کردن خر به معنای تلاش بیهوده می باشد.

کتک زدن خر در خواب یعنی اینکه زیاد سخت گیری نکنید.

غذا دادن به خر، یعنی اینکه در حال کمک کردن به انسان نا لایقی هستید.

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

دیدن الاغ در خواب یعنی اینکه بخت شما را یاری می کند.

فروختن الاغ در خواب به نشانه زیان می باشد.

خریدن الاغ، بیانگر آن است که بنده یا ملازم پیدا می کنید.

تأویل خواب الاغ

تعبیر خواب از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر دیدن الاغ در خواب به نشانه دعوا گرفتن می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که الاغی را می زند، بیانگر آن است که نسبت به خانواده اش بی تفاوت می باشد.

غذا دادن به الاغ در خواب به نشانه خوبی کردن به فردی است که به شما بدی کرده است.

اگر کسی خواب الاغ را در حال دویدن ببیند، دلالت بر آن دارد که مشکلاتی برای وی به وجود خواهد آمد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Open

علی بابا