امیدواریم مطالب ارائه شده در زمینه شکل گیری باد مفید و میسر واقع شده باشد. در صورت تمایل می توانید به لینک تشکیل برف و رنگین کمان در مجله اینترنتی آرگا مراجعه کنید و از مطالب مرتبط در این زمینه بهره ببرید.

  •  آرون گروپس
  •  مبل و میز