دسته ها
پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

تعبیر خواب خون چیست؟ دیدن حالت های مختلف خون در خواب از دید معبران مختلف

  • ندا خوشرو
  • ۴ آذر ۱۴۰۰
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب خون از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر کنید.

دیدن خون در خواب از دیدگاه معبران دارای تعابیر مختلفی است و اگر شما خواب خون دیده اید بهتر است با توجه به خوابی که دیده اید تعبیر خواب خون را از بین تعابیر مختلفی که برای این خواب نوشته شده است پیدا کنید.

تعبیر خواب خون از دیدگاه معبران غربی و اسلامی

خواب خون از انواع خواب های معمول است که ممکن است هر فردی این خواب را در طول عمر خود ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب غرق شدن و تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب لاغر شدن را مطالعه کردید در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعابیر خواب خون آشنا سازیم.
تعبیر دیدن خون در خواب

معنای خواب خون ناشی از جراحت

محمد بن سیرین
اگر فردی در خواب ببیند که بدون هیچگونه جراحتی خون از بدن وی خارج می شود نشانه این است که اگر اهل رشوه گیری است رشوه می ستاند در غیر این صورت زیان می بیند.
اگر فردی در خواب ببیند که بر تن او جراحتی است و از آن جراحت خون می آید نشانه این است که زیان و اندوه و غم می بیند.
مطیعی تهرانی
اگر فردی در خواب ببیند که در دعوا جایی از بدنش خون آلود شد نشانه این است که مردم در مورد خواب بیننده بد می گویند و اگر فردی در خواب ببیند که فردی دیگر به سبب وی خون آلود شده است نشانه این است که غمی بین خواب بیننده و دیگران بوجود می آید.
 یوسف نبی
تعبیر خواب خون نشانه غم و اندوه است.
تفسیر خواب خون کم کردن نشانه تندرستی و از غم بیرون آمدن است.
آنلی بیتون
دیدن خون در خواب نشانه این است که باید از دوستان ناپسند پرهیز کنید.
دیدن خواب خون روی دست نشانه این است که اگر خواب بیننده بیشتر مراقب رفتارهایش نباشد بدشانی قریب الوقوعی برایش ایجاد می شود.
ابراهیم کرمانی
اگر فردی در خواب ببیند که خون از زخم و جراحت روی بدنش نمی آید و آن جراحت تازه است نشانه این است که در مال او نقصانی ایجاد می شود و یا از فردی سخنی سخت می شنود که برای وی در آن ثواب است زیرا خون نشانه گناهی است که از تن خواب بیننده بیرون می آید.
برایت
اگر فردی در خواب ببیند که بدنش دچار خونریزی شده است نشانه این است که فرصتی خوب برای انجام دادن کارهایش بدست می آورد.
بالا آوردن خون در خواب نشانه این است که بیماری خواب بیننده را تهدید می کند و خون گرفتن در خواب نشانه این است که نزاع و درگیری برای خواب بیننده بوجود می آید.
تعبیر دیدن خون ناشی از جراحت

تفسیر جاری شدن خون در خواب

ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که کسی بر وی شمشیر زد و خون از او روان شد نشانه این است که بر خواب ببینده زبان خلق دراز می شود و برای او در آن ثواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که از جایگاهی که زخم است خون بیرون می آید و لباس و تن او به خون جاری می شود نشانه بدست آوردن مالی است که از راه حرام بدست می آید.

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از اعضای اندام او بریده شده است به صورتی که اندام بریده شده از بدن وی جدا شد نشانه این است که زننده زخم سفر می کند.
اگر فردی در خواب ببیند در بدن او سوراخی است که از آن سوراخ خون بیرون می آید و لباس های وی آلوده می شود نشانه این است که به خواب بیننده به اندازه خونی که از بدنش خارج شده است مالی حرام خواهد رسد.

مطیعی تهرانی

  •  آرون گروپس

اگر فردی در خواب ببیند که از بدن وی خون خارج می شود نشانه این است گرفتار غم و اندوه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از چشم های وی خون جاری می شود نشانه این است که از جهت فرزندانش غصه دار می شود.

آنلی بیتون
اگر فردی در خواب ببیند که از زخم او خون جاری می شود نشانه این است که به بیماری جسمی دچار می شود و یا ممکن است در اثر شراکت با فردی بیگانه در کاری شکست می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از شاهرگ بدن وی خون جاری می شود نشانه این است که به دامی می افتد که هیچ راه گریزی نخواهد داشت.
تعبیر دیدن خون از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر رویای خون خوردن

 ابراهیم کرمانی
اگر فردی در خواب ببیند که خون می خورد نشانه این است که مال حرامی می خورد و یا خونی را ناحق می کند.

معنای خارج شدن خون از اندام تناسلی در خواب

 ابراهیم کرمانی

اگر مردی در خواب ببیند که از آلتش خون بیرون می آید نشانه این است که او را فرزندی از شکم مادر می افتد.
اگر مردی در خواب ببیند که از مقعدش خون بیرون می آید به صورتی که تنش آلوده می شود نشانه این است که به اندازه خونی که در خواب دیده است مالی حرامی بدست می آورد.

 

تعبیر جاری شدن خون در مکانی

تفسیر خونریزی دندان در خواب

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که از دندان وی خون بیرون می آید نشانه این است که از طرف خویشاوندانش به وی غم و اندوهی می رسد.

مطیعی تهرانی

معنای خواب خون بیرون آمده از دهان و بینی نشانه این است که به خواب بیننده از طرف فرزندان و همسر و دیگر افراد خانواده اش ناراحتی و یا گرفتاری می رسد.

تعبیر خونریزی دندان در خواب

تفسیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که در مکانی پر از خون افتاده است نشانه این است که به خون ناحقی مبتلا می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در شهر و یا کوچه ای خون روان است نشانه این است که در آن مکان خون زیادی ریخته می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که پایش در منجلابی پر از خون فرو رفت نشانه این است که به صورت ناخود آگاه در امری مداخله می کند و به گرفتاری مبتلا می شود.
دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر رویای خونریزی کردن بینی

ابراهیم کرمانی و حضرت دانیال می فرمایند :
اگر فردی در خواب ببیند که خون زیادی از بینی وی بیرون می آید و در خواب ضعیف می شود نشانه این است که مال حرامی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که خون اندکی از بینی وی بیرون می آید و قوت وی ضعیف شد و لباس هایش آلوده خون نشد نشانه این است که درویش می شود و در مال وی نقصان می افتد و اگر ببیند که قوت بر بدن وی آمد نشانه این است که مال حرام پیدا می کند.
مطیعی تهرانی
تعبیر خواب خون بیرون آمده از بینی نشانه این است که خواب بیننده از نظر اجتماعی دچار گرفتاری هایی می شود و به احتمال زیاد شان و شخصیت و آبروی خواب ببینده در مخاطره می افتد.
تعبیر خواب خونریزی بینی

تعبیر دیدن لباس خونی

مطیعی تهرانی
اگر فردی در خواب ببیند که لباس هایش به خون آلوده شده است نشانه این است که بدنام می شود و به وی تهمتی زده می شود.
اگر فردی در خواب ببیند خونی روی زمین ریخته شده است نشانه این است که به غم و غصه ای گرفتار می شود.
آنلی بیتون
تعبیر خواب لکه های خون روی لباس نشانه دشمنانی است که قصد دارند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید جلوگیری نمایند.
دیدن خون در خواب دارای چه تعابیری است؟

تفسیر خواب خون قاعدگی

معبران چینی

دیدن خواب خون قاعدگی برای فرد خواب بیننده دارای نشانه های خوبی است.
اگر فردی در خواب ببیند که لباسش با خون قاعدگی کثیف شده است نشانه یافتن شغلی جدید و شغلی با عملکرد آرام است.
اگر مردی در خواب ببیند که به خون قاعدگی همسرش آلوده شده است نشانه این است که با افراد غربیه زیادی معامله می کند.

معبران غربی

اگر فردی در خواب ببیند که خون قاعدگی لباس وی را خیس کرده است نشانه این است که خواب بیننده در چرخه ای گیر کرده است و دیدن این خواب بیانگر نگرانی و احساس ناخوشایندی است که خواب بیننده نسبت به نگاه دیگران به خود دارد.
اگر فردی در خواب خونریزی زیادی که ناشی از قاعدگی است را مشاهده کند نشانه این است که مسئله ای برای خواب بیننده پیش می آید که باید سریعا به فکر حل آن مسئله باشد.

        تعبیر خواب خون

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

در صورتی که خواب ببینید، لباس و پیراهن تان آلوده به خون و در دست شما می باشد، به نشانه اندوهگین بودن و افسردگی شما می باشد.

اگر در خواب ببینید که از چشمان تان خون می ریزد به نشانه بروز غم و اندوه برای فرزند شما بوده و اینکه ممکن است در امور مالی تان دچار خسارت و زیان شوید.

اگر یک زن در خواب ببیند که از ناحیه تناسلی دچار خونریزی شده به معنای مقاربت به هنگام حیض می باشد.

اگر کسی برای تعبیر خوابش مراجعه کند و بگوید از دماغم خون می آمد به نشانه زیاد شدن مال و اموالش است و اگر بگوید که از دماغم خون می رفت به معنای از دست دادن مال و اموال تفسیر می شود، از این رو نحوه بیان بیننده خواب نیز می تواند معنای آن را تغییر دهد.

تعابیر خواب خون

تعبیر خواب از دیدگاه خالد اصفهانی

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت اشاره اش زخمی شده و خون از آن می چکد به معنای آن است که وی با مادرش به کار های نادرست و فاسد می پردازد.

تعبیر خواب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

این معبر غربی نیز دیدن خون در خواب را به نشانه عشق ومحبت، زندگی، شوق، هیجان، دلسردی و نا امیدی می داند.

وی معتقد است که اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد به معنای انرژی، تلاش و وقت بیننده خواب بوده که صرف انجام پروژه شده و قصد تسلیم شدن نیز ندارد.

همچنین تونی کریسپ  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن خون در خواب را اینگونه معنا کرده است :

دیدن خون در خواب نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجودمان می باشد، حال دیدن خون یا هر نوشیدنی قرمز رنگ می تواند تجربه جمعی زندگی بشر را به تصویر بکشد.

تفسیر خواب خون

در این مطلب تعابیر خواب خون از دیدگاه معبران مشهور را مشاهده کردید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت لذت را ببرید و بتوانید خوابی را که دیده اید که به کمک این مطلب معنا کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *