دسته ها
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب انگشتر برای انواع انگشتر و حالت های مختلف

  • ندا خوشرو
  • ۳ آذر ۱۴۰۰
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را برای شما گردآوری کرده ایم که امیدواریم با مطالعه این مطلب بتوانید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید.

تعبیر خواب انگشتر از نظر تعبیرگران نشانه تعهد در رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت هایی است که بر عهده خواب بیننده می باشد همچنین تعبیرگران اسلامی دیدن انگشتر در خواب را نشانه زن و یا فرزند دانسته اند که در واقع می توان این دو را هم جزء وابستگی ها و متعلقات خواب بیننده در نظر گرفت، در ادامه با تفسیر خواب انگشتر آشنا خواهید شد بنابراین تا پایان مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه معبران مختلف

دیدن انگشتر در خواب مانند خواب های دیگر دارای تعابیری است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید از بین تعابیر مختلفی که برای خواب انگشتر نوشته شده اند تفسیر خواب خود را پیدا کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب طلا و تعبیر خواب النگو را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب انگشتر را در اختیار شما همراهان عزیز و همیشگی قرار داده ایم.

دیدن انگشتر در خواب برای زنان و مردان

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش به خوبی ساخته نشده است نشانه هدر رفتن مال و اموال وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش نقره است نشانه این است که همه اموال خواب بیننده خوب و حلال هستند.
تعبیر خواب انگشتر آهنی نشانه این است که دارائی خواب بیننده اندک و حقیر است.

تعبیر دیدن انگشتر در خواب

جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند انگشتری دارد که دارای دو نگین مشابه است و یا این انگشتر را کسی به او داده است یعنی خواب ببینده غلام زاده است و اگر در خواب ببیند که یکی از نگین های انگشتر افتاده است نشانه این است که از یکی از دو گناهی که انجام داده است توبه می کند.
تعبیر خواب انگشتر آهنی در انگشت نشانه این است که خواب بیننده قدرت و توانایی را بدست می آورد.
تعبیر خواب انگشتر برنجی یا مسی نشانه این است که از انسان های بی اصل و نسب به خواب بیننده سود و منفعتی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشت او از بلور ساخته شده است نشانه این است که از مردم بی اصل و نسب چیزی به او می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را شکسته است نشانه این است که بین او و زنش جدایی می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را به کسی بخشید و یا به امانت داد ولی آن فرد انگشتر وی را قبول نکرد و پس داد نشانه این است که به خواستگاری زنی می رود ولی او قبول نمی کند.

تعبیر دیدن انگشتر نقره در خواب

  •  آرون گروپس

امام صادق

از دیدگاه امام صادق تفسیر خواب انگشتر نقره بر ۴ وجه است :

  1. زن
  2. مملکت
  3. فرزند
  4. مال

تفسیر خواب انگشتر طلا از دیدگاه امام صادق خوب است.
اگر زنی خواب ببیند که انگشتر نگین دارش را از دست داده نشانه این است که جاه و مقام وی از بین می رود و یا شوهر و یا فرزندش از دنیا خواهد رفت و یا اینگه مال وی تلف می شود. اگر حاکم و یا فرمانده ای این خواب را ببیند نشانه این است که برکنار می شود.

تعبیر دیدن انگشتر طلا در خواب

ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که انگشتر یشمی دارد نشانه این است که با زنی ازدواج می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را فروخته و پول آن را هم گرفته است نشانه این است که همه اموال خود را می فروشد و پول آن ها را خرج می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را فروخته است و پول آن را نگرفته نشانه این است که بخشی از اموال خود را می فروشد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش شکسته ولی به نگین انگشتر آسیبی نرسیده است نشانه این است که بزرگی و جاه و مقام خواب ببینده از بین می رود ولی آبرو و هیبت او بر جا می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند که نگین انگشترش شکسته نشانه این است که آبرو و هیبت وی از بین می رود ولی ریاست و مقام او برجا می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را از دست داده است و یا آنرا دزدیده اند نشانه این است که کارهایش دچار مشکل و دشواری می شوند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگشترش را به کسی بخشیده است نشانه این است که بخشی از دارائی خود را می بخشد.
اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه به او انگشتری می دهد نشانه این است که خواب ببینده پادشاه می شود.

 تعبیر خواب انگشتر

حضرت دانیال

اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه به وی انگشتری می دهد نشانه این است که پادشاه خواب بیننده را حاکم بخشی از مملکتش می کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به خواب بیننده و یا بستگانش بدی می رسد.

دیدن انگشتر طلا در خواب دارای چه تفسیری است ؟

تفسیر خواب انگشتر طلا برای مردان نشانه رسیدن به ناراحتی و سختی و ارتکاب به کاری حرام است.
اگر مردی در خواب ببیند که انگشتری طلا دارد نشانه این است که ضرر مالی می بیند.
اگر مردی در خواب ببیند که از طلافروشی انگشتر طلا می خرد نشانه این است که مردی دروغگو قصد فریب وی را دارد.
اگر مردی در خواب ببیند که به وی انگشتر طلا داده اند نشانه این است که از فردی سخن مکروهی می شنود.
اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلا خود را پیش فردی به امانت می گذارد نشانه این است که آن فرد در بیداری به وی خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل می شود.
تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان نشانه رسیدن به موفقیت و شادکامی است.
اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش به وی انگشتر طلا می دهد نشانه این است که مورد احترام شوهر خود واقع می شود و به عزت و شادی خواهد رسد.
اگر دختری در خواب ببیند که برای وی انگشتر طلا خریده اند نشانه این است که شوهر می کند و شوهر وی موجب سربلندی و افتخارش می شود.
اگر مردی در خواب ببیند که انگشتری طلا پیدا کرده است نشانه این است که با کاری مواجه می شود که به ضرر او می باشد.

   تعبیر دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان

تفسیر خواب انگشتر از دیدگاه آنلی برایتون

گم کردن انگشتر الماس نشانه مرگ یا رسوا شدن می باشد و اگر شخصی در عالم رویا انگشتر الماس دارد به معنای این است که سعادتمند می شود و هدایای زیادی به او خواهند داد.

 گم کردن حلقه ازدواج در عالم رویا نشان از غم و اندوه می باشد.

اگر شخصی در عالم رویا حلقه ببیند نشانه موفق شدن در انجام کار ها می باشد.

دیدن حلقه شکسته در خواب نشانه نزاع و دعوا می باشد.

اگر شخصی در عالم رویا حلقه ازدواج در انگشت دیگران ببیند به معنای انجام کارهای ناپسند است.

اگر دختری در عالم رویا ببیند که حلقه ی ازدواجش گران قیمت و ارزشمند است به این معنا است که در آینده با شخصی مهربان و خوب ازدواج خواهد کرد.

معنای خواب انگشتر در عالم رویا

دیدن خواب انگشتر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در عالم رویا شخصی به شما انگشتری دهد و شما آن را در انگشت تان کنید  از سوی آن فرد به شما سودی خواهد رسید که بر اعتیار شما افزوده می شود، گرفتن انگشتر از دیگران خوب می باشد و سودی که نصیب ببینده خواب می شود منوط است به شغل و شخصیتی که دهنده انگشتر دارد و همچنین محلی که انگشتر گرفته و داده خواهد شد.

اگر شخصی در عالم رویا انگشتری در دست تان خود ببیند که هرگز آن انگشتر را نداشته است و از دیدن آن حیرت زده شده است به معنای به دست آمدن موفقیت بزرگی است که برای دیگران و حتی خود شخصی غیر قابل باور است.

گم شدن انگشتر در خواب برای زن به خصوص اگر انگشتر نگین داشته باشد خوب نمی باشد زیرا، نشان می دهد که ببیننده خواب کسی را از دست خواهد داد و یا از سمتی معزول خواهد شد.

اگر فردی که ازدواج کرده است در  عالم رویا انگشتر خود را بشکند نشان از رخ دادن اختلاف و جدایی بین او و همسرش می باشد.

تفسیر خواب انگشتر

در این مطلب با تفسیر خواب انگشتر آشنا شدید که امیدواریم این مطلب تفسیر خواب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع تعابیر خواب مختلف به بخش تعبیر خواب مجله آرگا مراجعه کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *