دسته ها
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

تعبیر خواب ارواح چیست؟ و دیدن روح در خواب در حالت های مختلف چه معنایی دارد؟

  • فاطمه میرزایی
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۸
  • ۰

دیدن روح در خواب ممکن است برای خیلی ها ترسناک باشد، ابن سیرین جان و روح را به معنای فرزند، مال و اموال و یا زن سازگار و خوش رفتار می داند، برای آشنایی با تعبیر خواب ارواح از دیدگاه های مختلف ادامه مطلب را مطالعه کنید.

برخی دیدن شبح و روح در خواب را نمادی از احساسات، خاطرات و یا احساس گناهی می دانند که شخص بیننده را تسخیر کرده است؛ برای آشنایی با تعبیر خواب ارواح از دیدگاه های مختلف این بخش را تا پایان دنبال نمایید.

تعبیر خواب ارواح چیست؟

ممکن است هر کسی در طول زندگی خود خواب های زیادی ببیند، اما جالب است بدانید که تعداد کمی از خواب ها هستند که صادقانه می باشند و نیاز به تعبیر دارند، تا کنون با تعبیر خواب آباژور، تعبیر خواب بز، تعبیر خواب چکمه و … آشنا شده اید، حال در ادامه این مطلب به معرفی تعبیر خواب ارواح از دیدگاه معبران مختلف می پردازیم.

تعبیر خواب دیدن روح از دیدگاه آنلی بیتون

اگر کسی خواب روح را ببیند، بیانگر آن است که باید خود را برای مواجه شدن با مشکل غیر منتظره ای آماده کند.

تعبیر خواب ارواح

اگر کسی خواب یک روح با لباس سفید را ببیند که در مقابل وی ظاهر شده است، نشانه آن می باشد که سلامت یکی از بهترین دوستانش در خطر است.

در صورتی که روح را با لباس سیاه ببیند که مقابل وی ظاهر شده یعنی اینکه دیگران نسبت به او نیرنگ و بی وفایی می کنند.

اگر کسی خواب ببیند که با یک روح صحبت می کند، بیانگر آن است که در صورتی که از عقل و منطق سلیم خود پیروی کند، از مصیبت و شر موجود در زندگی اش در امان خواهد بود.

  •  قاصدک 24
  •  مبل و میز

تعبیر خواب ارواح اگر خواب ببینید که روح با شما صحبت می کند، به معنای گرفتار شدن به دست دشمنان است، در صورتی که بیننده خواب زن باشد، بیانگر آن است که به خاطر فریب خوردن بیوه می شود.

اگر کسی خواب ببیند که ارواح به در خانه وی ضربه می زنند، یعنی آنکه دچار دردسری ناگهانی می شود.

اگر خواب ببینید که روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند، یعنی برای اینکه دچار اشتباه نشوید، باید احساسات خود را کنترل نمایید.

دیدن روح آشنایان از دیدگاه آنلی بیتون

در صورتی که خواب ببینید، روح یکی از نزدیکان و یا آشنایان شما در اتاق تان سرگردان است، معنی آن ایجاد احساس نا امنی و نا امیدی در شما می باشد.

اگر کسی روح دوست و نزدیکانش که هنوز در قید حیات هستند، ببیند بیانگر آن است که از سوی دوست بد ذاتی زندگی اش در خطر می باشد. در صورتی که روح با حالت نحیف و زار در خوابش ظاهر شود، نشانه آن است که به زودی دوستش می میرد.

تعبیر جدا شدن روح از بدن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر کسی خواب ببیند که روحش از بدن جدا شده است، یعنی آنکه به خاطر برخی افکار پوچ و بیهوده زندگی اش را به خطر خواهد انداخت.

تعبیر خواب ارواح+عکس

اگر خواب ببینید که روح فرد دیگری در بدن شما قرار گرفته است، نشانه آن است که از وجود تازه واردی در زندگی خود آرامش و منفعت کسب می کنید.

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر از دیدگاه بیتون و یونگ

دیدن روح پدر و مادر از دیدگاه آنلی بیتون، بیانگر آن است که در معرض خطر می باشید و باید در شراکت با افراد بیگانه احتیاط کنید.

به عقیده یونگ، دیدن روح و یا شبح یکی از خویشاوندان و دوستانتان در خواب، بیانگر آن است که به خاطر کینه توزی ها و بدخواهی های دوست و یا خویشاوند خود در خطر می باشید.

همچنین اگر کسی روح دوست و یا خویشاوند مرده خود را در خواب ببیند، نشانه احساس گناه و ندامت وی از رفتار خود در رابطه با رفتار گذشته اش با وی می باشد.

تعبیر خواب دیدن روح خود از دیدگاه بیتون و یونگ

اگر کسی خواب روح خود را ببیند، بیانگر آن است که در سفری طولانی همسفر کسی خواهد شد و در تمام طول مسیر از نا امیدی رنج می کشد.

یونگ، دیدن روح خود در خواب را نشانه ای از رفتار های بیننده خواب می داند که از آن ترس دارد، که می تواند شامل ترسیدن از مرگ، مردن و نیز یک خاطره دردناک و یا گناه و افکار سرکوب شده باشد.

تعبیر خواب ارواح سرگردان از دیدگاه بیتون

اگر کسی خواب ببیند که روحی در میان آسمان است، معنی آن داشتن احساس بدبختی به خاطر از دست دادن یکی از نزدیکان می باشد.

تفسیر خواب ارواح

در صورتی که در خواب ببینید، روح فرد پاک و مطهری به وسیله طنابی در آسمان آویخته و تکان می خورد، بیانگر پیشرفت وی در خواندن آثار علمی بوده و نیز به صورت شگفتی ثروتمند می شود، اما با این حال اندوهی همیشه در زندگی اش وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب ارواح از دیدگاه یونگ

اگر کسی خواب ببیند که ارواح قصد دارند تا وی را بکشند، یعنی اینکه برای رو به رو شدن با گذشته و احساسات سرکوب شده خود آماده شده اید. اگر خواب ببینید که یک روح می خواهد شما را خفه کند، یعنی در موقعیتی قرار گرفته اید که نمی توانید حرف بزنید.

اگر کسی خواب ببیند که یک روح در کمین وی است و یا اینکه توسط روح شکار می شود، نشانه آن است که نمی خواهد با مسائلی که در گذشته ممکن است بر روی زندگی حال تاثیر بگذارد، روبه رو شود.

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین، جان و روح را به معنای مال و اموال، فرزند و یا زن و همسر مرد که دارای رفتاری خوش و سازگار می باشد، تعبیر می کند.

در صورتی که کسی جان خود را به شکل مردی نیک و خوب ببیند، نشانه آن است که صاحب فرزندی نیکو می شود و حال و روزش بهتر خواهد شد و تعبیر دیگر آن خدمت کردن به پادشاه جوانمرد و بهتر شدن حال و روز شخص بیننده خواب می باشد. در صورتی که جان خود را به صورت مردی زشت ببیند، تعبیر خوابش برعکس حالت قبلی است.

معنای خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح برای کسی که ببیند رنگ جان و روحش زرد می باشد، بیانگر آن است که به بیماری سختی مبتلا شده و از دنیا می رود، در صورتی که رنگ آن قرمز و یا سفید باشد، یعنی عاقبت خوبی داشته و از گرفتاری و غم نجات می یابد. همچنین اگر سیاه باشد، نشانه گناهکار بودن وی و گرفتار شدن به عذاب الهی خواهد بود.

تعبیر خواب ارواح برای کسی که خواب ببیند، جانش از بدن خارج شده و به سوی آسمان رفت، نشانه آن است که به زودی مرگش فرا می رسد.

یونگ نیز تعبیر خواب جدا شدن و ترک روح از بدن را به معنای احساس گناهی می داند که شخص بیننده خواب دارد. در ادامه با برخی دیگر از تعبیر خواب ارواح از دیدگاه یونگ آشنا می شوید.

تعبیر خواب تبدیل شدن به شبح

اگر کسی خواب ببیند که به یک روح تبدیل شده است، نشانه آن است که بسیار مستاصل بوده و می خواهد از موقعیتی فرار کند.

دست زدن به شبح

اگر خواب ببینید که به یک شبح دست زدید و وی ناپدید شد، معنای آن تایید افکار دردناک و سرکوب شده می باشد، ضمن اینکه آمادگی مواجه شدن با آنها را ندارید.

بودن در شهر ارواح

اگر کسی خواب ببیند که در شهر ارواح می باشد، یعنی اینکه احساس می کند از طرف جامعه طرد شده و ممکن است خود را از دیگران جدا کند، همچنین می تواند بیانگر آن باشد که بیننده خواب در گذشته زندگی می کند و خاطراتش را رها نمی کند.

نداشتن روح

اگر خواب ببینید که روح ندارید، نشانه آن است که از لحاظ معنوی یک نوع احساس گم گشتگی و فقدان می کنید، بنابراین احتیاج دارید تا خودتان و چیزی را که احساس کامل شدن را به شما می دهد، پیدا کنید.

تعبیر رویای ارواح

عوض کردن روح خود با دیگران

اگر کسی خواب ببیند که روحش را با دوستانش عوض می کند، بیانگر آن است که وی خود را آنگونه که هست قبول ندارد و مدام با دیگران مقایسه می کند، ضمن اینکه از اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی برخوردار است.

ازدواج با کسی برای نجات روح وی

اگر کسی خواب ببیند که با فردی ازدواج می کند تا روح وی را نجات دهد، نشانه قربانی کردن خود در یک رابطه یا موقعیت می باشد، او در این رابطه نقش حمایتی داشته و تلاش می کند تا شخص مقابل را از آسیب دیدن نجات دهد.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.