دسته ها
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

تعبیر خواب بوسیدن از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب بوسیدن از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرند.

تعبیر خواب بوسیدن از دیدگاه برخی از معبران نماد خیانت و سوء نیت و بد دلی است و اگر فردی در خواب کسی را ببوسد خواب بیننده عامل خیانت است و اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که فرد دیگری وی را می بوسد نسبت به خواب بیننده خیانت می شود.

تعبیر خواب بوسیدن از دیدگاه چند تعبیر کننده

بوسیدن در عالم رویا دارای تعابیری مختلف است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که مشاهده کردید خواب خود را تفسیر نمایید. در مطالب قبلی تفسیر بوسیدن مرده در خواب، تعبیر خواب برهنه بودن و تعبیر خواب کچل شدن را مطالعه کردید، در ادامه این مطلب تعبیر خواب بوسیدن را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر بوسیدن در عالم رویا

 • بلیط کیش
 • تصفیه آب خانگی

بوسیدن در عالم خواب دارای چه تعابیری است ؟

معبران غربی و شرقی در رابطه با این خواب و جزئیات مختلف دیدن این خواب تعابیر مختلفی به کار برده اند که در ادامه با آن ها آشنا می شوید.

محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که به کسی بوسه می دهد بیانگر این است که آن فرد خواستگار و دوستدارانی دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که به فردی ناشناس بوسه می دهد بیانگر این است که از جایی که طمع ندارد منفعت و خیری به وی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که فرد معروفی به وی بوسه می دهد بیانگر این است که از آن فرد منفعت و خیری به وی می رسد.

امام جعفر صادق

تعبیر خواب بوسه زدن دارای ۴ وجه زیر است :

 1. منفعت و خیر
 2. حاجت روایی
 3. پیروز شدن بر دشمن
 4. شنیدن سخن خوش

بوسیدن در عالم رویا دارای چه تعبیری است؟

 • قاصدک 24
 • مبل و میز

منوچهر مطیعی

اگر فردی در خواب ببیند که فرد دیگری را می بوسد موردی پیش می آید که بیننده خواب می تواند حس نیت خود را به وی ثابت نماید و اگر فردی که در خواب بوسیده می شود ناشناس باشد نفعی از وی به بیننده خواب می رسد.
اگر دختر دم بختی در خواب ببیند که فرد محرمی وی را می بوسد محبوبیت پیدا می کند.
اگر دختر دم بختی در خواب ببیند که نامحرمی را می بوسد بیانگر این است که خواستگار پیدا می کند و شوهر خواهد کرد.
اگر دختر دم بختی در خواب ببیند که فرد دیگری را می بوسد بیانگر این است که از وی به نیکی یاد می شود.

لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بوسیده شدن در خواب بیانگر جدایی است.
دیدن بوسیدن در عالم رویا نشانه عشق دو جانبه برای خواب بیننده است.
بوسیدن دزدکی در خواب بیانگر عشقی سوزان است.

تعبیر خواب بوسیدن

سرزمین رویاها

دیدن خواب بوسه بیانگر غمی بزرگی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که دست های فرد دیگری را می بوسد بیانگر این است که شانس به وی لبخند می زند.
اگر فردی در خواب ببیند که معشوق خود را در هنگام روز می بوسد بیانگر این است که شانس بر ضد وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که معشوق خود را در هنگام شب می بوسد بیانگر این است که خطری خواب بیننده را تهدید می کند.تعبیر خواب بوسیدن مادر در خواب بیانگر موفقیت برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که پدرش را می بوسد بیانگر شادی برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که برادر یا خواهر خود را می بوسد بیانگر لذت و خوشی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که زن یا شوهر خود را می بوسد بیانگر خوشبختی در زندگی زناشویی برای بیننده خواب می باشد.

تعبیر بوسه در عالم رویا

لیلا برایت

تعبیر خواب بوسه زدن به دست نماد موفقیت در عشق است.
اگر فردی در خواب ببیند که فرد دیگری وی را می بوسد بیانگر این است که باید بیشتر مراقب اطرافیان خود باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که زمین را می بوسد بیانگر ناراحتی و غم برای بیننده خواب است.

آنلی بیتون

 اگر فردی در خواب ببیند که مادر خود را می بوسد بیانگر موفقیت در انجام کارهایش می باشد.
اگر فردی در خواب برادر یا خواهر خود را ببوسد بیانگر نشاط و شادمانی برای بیننده خواب است.
اگر فردی در تاریکی نامزدش را ببوسد نشانه داشتن روابط نادرست برای بیننده خواب می باشد.
بوسیدن دشمن در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده با یکی از اطرافیانش که قهر است آشتی خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که زن شوهرداری را می بوسد بیانگر این است که ناکامی وی را تهدید خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که زنی تنها را می بوسد بیانگر این است که به خواب بیننده خیانت می شود.

بوسیدن مادر و پدر در عالم خواب

کارل گوستا یونگ

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران همدیگر را می بوسند نشانه این است که خواب بیننده خیلی زیاد درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی فرد دیگری است.
اگر فردی در خواب در پی این باشد که فرد دیگری را ببوسد نشانه این است که خواب بیننده مطمئن نیست که آن فرد چه احساسی در مورد وی دارد.
اگر شما به جنس مخالفی علاقه مند هستید و در خواب مشاهده کنید که همجنس خود را می بوسید نشانه این است که خودتان را تایید خواهید کرد.
اگر فردی در خواب دوست پسر یا دوست دختر خود را ببوسد نماد این است که دوست دارد در رابطه اش باشد و انرژی عشق را تجربه نماید.

تعبیر دیدن بوسه در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که دوست دختر یا دوست پسر سابق خود را می بوسد نماد این است که به زمان های خوب و تجربه های مثبتی که با عشق قبلی اش داشته است نگاهی دوباره می اندازد.
بوسیدن دوستی صمیمی در خواب بیانگر ستایش و احترامی است که خواب بیننده برای دوست هایش قائل است.
اگر شما در خواب فردی غریبه ای را ببوسید نماد تایید جنبه ای از خودتان می باشد که آن را سرکوب کرده اید.
اگر فردی در خواب ببیند که شخصیتی مشهور را می بوسد نماد این است که خواب بیننده انگیزه ای برای موفقیتش دارد.
اگر فردی در خواب بوسه ای خونین کند یا بوسه ای خونین شود بیانگر عمق هیجان و شور برای خواب بیننده است.
تعبیر بوسیدن دست فردی دیگر در خواب یا بوسیدن دست خواب بیننده توسط افراد دیگر نماد تحسین و تکریم و احترام برای بیننده خواب است.


اگر فردی در خواب ببیند که پای فرد دیگری را می بوسد بیانگر فروتنی و احترام برای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گونه فرد دیگری را می بوسد و فردی دیگر گونه بیننده خواب را می بوسد نماد حسن نیت و دوستی و ستایش و احترام برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که گونه فردی دیگر را می بوسد بیانگر این است که خواب بیننده درگیر تمایلات فیزیکی اش است.

بوسیدن در عالم خواب از دیدگاه معبران اسلامی چه تعبیری دارد ؟

 

ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب مرده ای صاحب خواب را ببوسد، بدین معنا است که از علم یا مال شخصی مرده چیزی به او می رسد.

چنانچه فردی در خواب ببیند شخصی به وی بوسه می دهد به معنای آن است که آن شخص از او خواستگاری خواهد کرد. اما چنانچه بر خلاف آن را در عالم خواب ببیند نشان از آن دارد که فرد به خواسته و هدف خود نخواهد رسید.

بوسیدن لب در خواب نشانه حسرت خوردن می باشد و در آینده حسرت چیزی را خواهد داشت که به دست آوردن ان مشکل است.

بوسیدن با شهوت به مردی در خواب نشان از سود بردن فرد از آن شخص دارد.

بوسیدن در خواب دارای چه تعبیری است؟

در صورتی که در خواب ببینید زنی بدکاره که تمامی افراد او را می شناسند لب های شما را ببوسد خواب شما نشان از دشمنی دارد که هر چند پست، ضعیف و حقیر است اما زحمت ایجاد می کند و بیزاری و کراهت ایجاد می کند. چنانچه مغلوب زن بدکاره نشوید و وی را از خود دور کردید و او به خواسته خود نرسید. به معنای رفع زحمت می باشد و سبب پیروزی بر دشمن و خوشدلی می گردد. چنانچه با شما نسبتی نداشت و رابطه عقد یا نامزدی با او نداشتید، روزی شما تنگ می گردد و امورات دنیا سخت خواهد شد.

چنانچه در خواب دختر و پسری را به خاطر این عمل نصیحت کردید و آن ها را از این کار باز داشتید، این خواب به این معنا است که امکانات زیادی در اختیار شما قرار خواهد گرفت که کارهایتان را پیش می برید و موفق خواهید شد، چنانچه در خواب به نصیحت شما گوش دهند به این معنا است که کارهای متفرقه خود را سرو سامان می دهید و کاری را به شکل مطلوب انجام خواهید داد.

دانیال نبی(ع)

بوسیدن لب های زن، مرد، پسر و دختر در خواب نشانه دشمنی بی شرم، فریبکار، نا امید از نیکی ها و خوبی ها، دروغگو و بی اعتقاد می باشد که همواره اشخاص را به شر و بدی می خواند و مناسب ترین رفتار برخورد نکردن با او می باشد.

در این مطلب با تعبیر خواب بوسیدن در خدمت شما عزیزان بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرند و بتوانید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.