• شهر نور یا پاریس : پاریس یکی از پرنورترین شهر ها در شب شناخته شده است از این رو به آن شهر نور نیز می گویند. شهر توریستان و گردشگران است که همه ...

    • مرضیه شاکری
    • ۲۲ مرداد ۱۳۹۴