• پدر و مادر این نوزاد نورسیده 34 و 35 ساله هستند. مادر این نوزاد در این باره گفت: شنیدن نخستین گریه او برای من خاص بود. وقتی برای نخستین بار دخترم ...

    • زهره امامی
    • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷