• ارتباط با مادر شوهر زمانی شروع به یک معزل و دغدغه ی فکری می شود که تازه عروس وارد خانه ی همسرش می شود و بنا به تفکراتی که از قبل در مورد موجودی به ...

    • سمانه عقیقی
    • ۲۵ مرداد ۱۳۹۴