• انسان ها عادت ها ناپسند زیادی دارند که ترک آن ها غیر ممکن نیست و با کمی برنامه ریزی و داشتن اراده می توانید صرف مدت چند ماه به ترک عادتهای بد در ...

    • سمیه نیک فرجام
    • ۳ مرداد ۱۳۹۷