• بادی لنگویج یا زبان بدن؛ یکی از مهمترین جنبه های ارتباطات و روابط مدرن است. بنابراین این زبان برای مدیران و رهبران و تمام جنبه های کسب و کار که ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۱۰ آذر ۱۳۹۴