• اغلب خواهر و بردارها با یکدیگر رابطه دوستانه و صمیمانه ای داشته و به هم محبت می ورزند. ولی برخی با یکدیگر چنین روابطی ندارند. در این مطلب قصد ...

    • حکیمه فهیمی
    • ۱۹ آبان ۱۴۰۱