دسته ها
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

آشنایی با تعبیر خواب انار از دیدگاه ۱۱ تعبیر کننده مشهور

 • ندا خوشرو
 • 28 آوریل 2019
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب انار از دیدگاه تعبیر گران برجسته و مشهور را مطالعه خواهید کرد که امیدواریم با کمک این مطلب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب انار به دلیل اینکه این میوه بهشتی است نیکو می باشد و بیشتر معبران دیدن انار در عالم رویا را بیانگر جمع آوری مال و اموال برای خواب بیننده دانسته اند و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب انار از دیدگاه تعبیرگران برجسته

دیدن هر یک از میوه ها و صیفی جات در عالم رویا دارای تعابیری خاص است که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی خواب بیننده در عالم بیداری تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب انگور و تعبیر خواب هندوانه و تعبیر خواب بادمجان را مطالعه کردید در ادامه تعبیر دیدن انار در خواب را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر دیدن انار در عالم رویا

دیدن انار در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • کارل گوستا یونگ 

دیدن انار در خواب بیانگر سلامت و زندگی و باروری و طول عمر برای بیننده خواب می باشد و این خواب می تواند نشانه به طمع انداختن و دعوت بیننده خواب به رابطه جنسی نیز باشد.

 • حضرت دانیال 

دیدن انار در عالم رویا بیانگر مال و اموال برای بیننده خواب به اندازه سعی و همت وی می باشد مخصوصا اگر این خواب در فصل انار دیده شود.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب انار بیانگر این است که خواب بیننده از استعدادهایش در راه درست بهره برداری می کند و وی پیوسته در حال افزایش دانش خود می باشد.
خوردن انار در خواب بیانگر این است که خواب بیننده تسلیم و اسیر زیبایی های فرد دیگری می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از دست نامزدش انار می گیرد بیانگر این می باشد که با همه نیرنگ هایی که اطراف خواب بیننده را فرا گرفته است وی با اتکا به نیروهای درونی اش از به اسارت در آمدن توسط این نیرنگ ها جان سالم به در می برد.

دیدن انار در عالم رویا

 • اسماعیل بن اشعث 

اگر پادشاهی در خواب ببیند که انار دارد بیانگر این می باشد که ولایت شهر می یابد و اگر بازرگانی در خواب ببیند که اناری در دست دارد بیانگر این می باشد که ده هزار درم بدست می آورد.
اگر فرد بازاری در خواب ببیند که اناری در دست هایش دارد بیانگر این می باشد که هزار درم بدست می آورد و اگر مردم درویش در خواب ببیند که انار دارند بیانگر این است که ده یا یک درم بدست می آورد.

 • لیلا برایت 

تعبیر انار خوردن در خواب نشانه رهایی خواب بیننده از اتهامات دیگران نسبت به وی می باشد.

 • کتاب سرزمین رویا 

اگر فردی در خواب ببیند که اناری را به دو قسمت تقسیم می کند بیانگر این می باشد که طلبکاران برای خواب بیننده به دنبال درست کردن دردسر می گردند.
اگر فردی در خواب ببیند که انار می خورد بیانگر این می باشد که سلامت و خوشبختی بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که ظرفی پر از انار دارد بیانگر این می باشد که بدون فکر نباید کاری را انجام دهد.
دیدن انار فاسد در عالم رویا بیانگر مشکلات زیادی که در انتظار خواب بیننده می باشند.
تعبیر خواب درخت انار بیانگر این می باشد که ثروت بزرگی نصیب خواب بیننده می شود.
اگر فردی در خواب درخت انار پر از گلی را ببیند بیانگر خوشبختی برای خواب بیننده می باشد.
اگر فردی در خواب درختی پر از انار ببیند بیانگر این می باشد که شادی و لذت بدست می آورد.

تعبیر خواب انار

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که انار را در فصل زمستان و شب یلدا می خورد بیانگر این است که به عدد هر یک از دانه های انار وی را چوبی می زنند.
تعبیر خواب انار ترش خوردن در فصل انار یا خارج از فصل انار بد است و خوردن انار شیرین در فصل انار و خارج از فصل انار میانه می باشد.
اگر فصل انار باشد و فردی در خواب ببیند که انار شیرین می خورد بیانگر این می باشد که هزار درهم یا پنجاه دینار یا پنجاه درهم بدست می آورد و اینگونه خواب ها باید بر اساس بزرگی و همت خواب بیننده تفسیر شوند.

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب انار شیرین ببیند بیانگر جمع کردن مال و اموال برای خواب ببینده است.
تعبیر خوردن انار شیرین در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب هزار درهم بدست می آورد.

تعبیر خواب انار

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی بازرگان در فصل انار خواب ببیند که انار شیرینی را می خورد بیانگر این است که کالا و جنس وی رایج می شود و اگر فردی مسافر باشد و در فصل انار در خواب ببیند که انار شیرین می خورد نشانه این می باشد که سفر خواب بیننده مبارک و نیکو است و با سود و منفعت همراه خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند که انار شیرینی را با پیه و پوست می خورد بیانگر این می باشد که خواب بیننده از همه چیز برخوردار خواهد شد.

 • امام صادق 

دیدن خواب انار شیرین خوردن بر سه وجه زیر است :

 1. زن پارسا و خوب
 2. جمع کردن مال و اموال
 3. شهر آباد

تعبیر خوردن انار ترش در عالم رویا بیانگر اندوه و غم برای بیننده خواب است.

دیدن انار در عالم رویا چه تعبیری دارد ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن انار شیرین و با طراوت در عالم رویا بیانگر زن زیباروی و مهربان است. اگر فردی در خواب ببیند که انار شیرین و تازه ای دارد و یا این نوع انار را از فرد دیگری می گیرد بیانگر این می باشد که زنی خوبروی و خلیق سر راه خواب بیننده قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که اناری از درخت کند و خورد و طعم انار به دهان وی خوش آمد بیانگر این می باشد که خواب بیننده همسری زیباروی و خوش خلق بدست می آورد.
خوردن انار ترش در خواب بیانگر اندوه و غم برای خواب بیننده است و اگر شما در عالم رویا مشاهده کنید که اناری می خورید ولی طعم آن را نمی دانید بیانگر این است که اندوه و غمی به شما خواهد رسید.
اگر فرد تاجری در خواب ببیند که انار شیرین می خورد بیانگر این می باشد که سودی را بدست می آورد.
اگر فردی مسافر در خواب ببیند که انار شیرین می خورد بیانگر این می باشد که به سلامت به خانه اش برمی گردد و اگر وی جوان و مجرد باشد همسر دلخواهش را پیدا می کند و اگر بیننده خواب بیمار باشد شفا می یابد.

دیدن انار ترش و شیرین در عالم رویا
اگر فردی در خواب بببند که انار شیرین و با طراوتی دارد بیانگر اندوختن پول برای وی می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که تعداد انار زیادی را در ساک خود نهاده است یا در خانه اش دارد بیانگر این می باشد که خواب بینده مال اندوزی می کند و به جمع آوری پول خواهد پرداخت.
دیدن انار گندیده و لهیده بیانگر انسانی ابله و مزاحم است و اگر فردی در خواب ببیند که اناری لهیده در دست هایش دارد یا اناری گندیده و شلی را پیدا می کند بیانگر این می باشد که با انسانی ابله و احمق برخورد خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که دانه های انار را بدون پوست و پی از فرد دیگری می گیرد بیانگر این است که از جانب آن فرد به خواب بیننده غمی می رسد.
اگر فردی در خواب بینند که فرد دیگری برای او انار پوست می گیرد و به آن نمک و گلپر می زند بیانگر این می باشد که آن فرد برای خواب بیننده توطئه ای را ترتیب داده که بیننده خواب در این مورد باید هوشیار و آگاه باشد همچینن اگر خواب بیننده در خواب ببیند که انار برای فرد دیگری دانه کرده است و پیش روی وی قرار داده بیانگر این می باشد که بیننده خواب در مورد آن فرد حسن نیت ندارد و کاری را انجام می دهد که به آن فرد زیان و ضرر می رسد.

 • ابن سیرین 

تعبیر خواب انار ترش بیانگر اندوه و غم برای خواب بیننده می باشد.

دیدن انار در عالم رویا

در این مطلب تعبیر خواب انار از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت لذت را ببرید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.