دسته ها
یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

تعبیر خواب زخم و جراحت روی نقاط مختلف بدن

 • ندا خوشرو
 • ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب زخم از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد.

تعبیر خواب زخم از دیدگاه معبران غربی و اسلامی متفاوت است و با توجه به جزئیاتی که در خواب مشاهده می شود دیدن زخم در عالم رویا دارای تعابیری مختلف است و شما می توانید با توجه به تعابیر ذکر شده خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید بنابراین بهتر است تا پایان مطلب همرا ما باشید.

تعبیر خواب زخم از دیدگاه تعبیرگران مشهور

دیدن انواع اتفاق هایی که ممکن است در زندگی روزمره برای فردی به وقوع پبیوندند نظیر تصادف و زخم و مردن و … در خواب دارای تعابیری مختلف است که ممکن هر یک از این تعابیر ممکن است در عالم بیداری روی زندگی خواب بیننده تاثیراتی را داشته باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تصادف و تعبیر خواب خون و تعبیر خواب زایمان را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب زخم در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا هستیم.

تعبیر خواب زخم

دیدن زخم در خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا 

دیدن زخم و جراحت در خواب بیانگر احساسات آسیب دیده خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که شخص دیگری را زخمی کرده بیانگر این است که بیننده خواب تمایل به آسیب زدن فرد دیگری را دارد.

 • معبرین غربی 

تعبیر خواب زخم بیانگر خطرات و نگرانی هایی است که خواب بیننده پیش رو خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که دیگران زخمی شده اند نشانه استرس و درگیری های ذهنی برای خواب بیننده است همچنین ممکن است که بیننده خواب در عالم بیداری احساس حقارت نیز کند.
اگر فردی در خواب ببیند که زخم او درمان شده بیانگر این است که وی در برابر مشکلات قوی است.
اگر کسی در خواب ببینید که فردی که شما عاشق او شده زخمی و بیمار است نشانه درد روحی و روانی برای خواب بیننده است که این دردها در زندگی واقعی به وسیله درگیری های ذهنی ایجاد شده اند.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که زخمی بر تنش است و در زخم او اثری از خون نیست بیانگر این است که بیننده خواب بر فرد زخم زننده پیروز می شود و منفعت و خیر می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که زخمی بر تن دارد و از زخم وی خون بیرون می آید و اندامش به خون آغشته می شود نشانه این است که بیننده خواب مال حرامی را بدست می آورد.

تعبیر دیدن زخم در خواب

 • بلیط کیش
 • مبل و میز
 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که بر تن وی زخمی است و اندامش توسط آن زخم به خون آلوده شده است بیانگر این است که به اندازه خونی که در خواب مشاهده کرده است در مال و اموال خواب بیننده نقصان ایجاد می شود.
اگر فردی در خواب روی بدن خود زخمی سخت ببیند که از آن خون روان شده است نشانه این است که به اندازه آن زخم به بیننده خواب زیان می رسد.

 • امام صادق 

تفسیر خواب زخم از دیدگاه امام صادق بر سه وجه زیر می باشد :

 1. پیروزی
 2. منفعت و خیر
 3. نقصان در مال و اموال
 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که بدنش زخم زده نشانه بوجود آمدن کاری مشکل برای خواب بیننده است همچنین اگر بیننده خواب ببیند که از زخم ایجاد شده خون بیرون می آید نشانه این است که فردی به وی دروغ می گوید و دروغ آن فرد بر خواب بیننده آشکار می شود.

تعبیر دیدن زخم در خواب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • مرحوم مجلسی 

اگر فردی در خواب زخمی بر تن خود یا بر تن دیگری ببیند که زخم ایجاد شده خون داشته باشد به بیننده خواب زیان مالی می رسد و اگر زخم خون نداشته باشد خواب بیننده دچار آزردگی و تالم می شود.

 • لوک اویتنهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که زخمی شده بیانگر توهین و بی حرمتی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که زخم خود را می بندد نشانه کامیابی در عشق برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب زخمی شدن انگشت بیانگر رسیدن زیان به خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که انگشتش را زخمی می کند بیانگر بوجود آمدن مشاجره بین خواب بیننده و دوستانش است.
اگر فردی در خواب ببیند شصت وی زخمی شده بیانگر ضررهای مالی برای خواب بیننده است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب زخم ببیند بیانگر دور ماندن از افراد مورد علاقه اش می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که جایی از بدنش زخمی شده بیانگر این است که خواب بیننده در اثر تسلیم شدن در مقابل لذت های احمقانه محبوبیتش را در برابر آشنایان و دوستان از دست خواهد داد.
اگر فردی در خواب ببیند که به وسیله چاقو زخمی شده بیانگر این است که بیننده خواب دچار مشکلات خانوادگی می شود این مشکلات را بیشتر فرزندان به آن دامن خواهند زد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی را با چاقو زخمی کرده بیانگر این است که بیننده خواب به شخصیتی ناپسند دچار می شود که برای از بین بردن این صفت ناپسند خواب بیننده باید سعی کند در راه راست قدم بردارد.

تعبیر خواب زخمی شدن در خواب

 • لیلا برایت 

تفسیر خواب زخم بیانگر این است که موضوعی باعث ناراحتی خواب بیننده می شود.
اگر فردی در خواب روی بدن فرد دیگری زخم مشاهده کند بیانگر این است که بیننده خواب دچار مشکلاتی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که بدنش زخمی است بیانگر ضرر مالی برای وی است.

 • هانس کورت 

اگر فردی در خواب ببیند که انگشت هایش کثیف و زخمی شده اند بیانگر این است که اندوه و غمی خواب بیننده را تهدید می کند.

تعبیر دیدن زخم در خواب

تعابیر خواب ورم و چرک و خون زخم

جابر مغزبی : اگر شخصی در عالم رویا ببیند که محل زخم دچار تورم شده است  یعنی مال، اموال، معیشت و زندگانی خوبی به دست می آورد  اما از دوستان و بستگان جدا خواهد شد.

ابن سیرین : اگر فردی در عالم رویا ببیند که در بدن زخمی ایجاد شده که در آن خون و چرک تجمع پیدا کرده  است به این معنا است که به اندازه زخم و چرک مال و اموال برایش جمع خواهد شد.

تفسیر ورم زخم در خواب

تفسیر خواب زخم سلاح

جابر مغربی :  اگر در عالم رویا شخصی ببیند که کسی او را با سلاح زده است و نمی داند که چه کسی است و در محل زخم چرک جمع شده است یعنی به اندازه آن مال حرام به دست خواهید آورد.

ابراهیم کرمانی : اکر فرد در خواب ببیند که شخصی او را با تیر زده است یعنی حرف تلخ و سختی به وسیله ارسال نامه یا فرستادن پیغام به تو می رسد و اگر در عالم رویا با کسی جنگ می کنید و او تو را تیر زد و زخمی شدید تفسیر آن دشمنی و جنگ کردن با شخص است.

ابن سیرین : اگر در عالم رویا ببینید که شخصی شما را با شمشیر زخمی می کند و خون جاری می شود تفسیر آن دراز شدن زبان مردم روی شما است که به خاطر  آن ثواب خواهید کرد.

تفسیر خواب زخم سلاح

تفسیر خواب بریدن انگشت

 جابر مغربی : اگر فردی در عالم رویا ببیند که انگشت شصتش بریده شده است تفسیر آن این است قوت و مال و اموال نخواهد داشت و بریده شدن انگشت سبابه به معنای کوتاهی کردن در انجام نمار واجب است و بریده شدن انگشت وسطی یعنی پادشاه یا بزرگ شهری از دنیا می رود و بریده شدن انگشت چهارم یعنی فرد دچار ضرر مالی خواهد شد و همچنین بریده شدن انگشت کوچک به معنای از دنیا رفتن نوه خواهد بود.

در این مطلب تعبیر خواب زخم از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را گردآوری کردیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.