دسته ها
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب آتش چیست؟ دیدن آتش در خواب چه تعابیری دارد؟

  • ندا خوشرو
  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب آتش از دیدگاه معبران مختلف را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز قرار بگیرد.

دیدن آتش در خواب از دیدگاه معبران مختلف دارای تعابیر مختلفی است و اگر شما خواب آتش دیده اید می توانید با مراجعه به مطالب تعبیر خواب آتش خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر و تعبیر کنید.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه معبران مختلف

اغلب افراد تمایل دارند خوابی را که دیده اند تعبیر و تفسیر نمایند زیرا تعبیر برخی از خواب ها در واقعیت به وقوع می پیوندد و برخی از  خواب ها برای خواب بیننده دارای نشانه هایی است. در مطالب قبلی تعبیر خواب سیل، تعبیر خواب زلزله، تعبیر خواب تگرگ و تعبیر خواب حوادث مختلف را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب آتش از دیدگاه معبران غربی و اسلامی را مطالعه خواهید کرد که بر اساس خوابی که دیده اید می توانید آن را تفسیر کنید.

تعبیر آتش گرفتن در خواب از دیدگاه معبران

تعبیر آتش گرفتن در خواب

دانیال نبی

اگر فردی در خواب ببیند که آتش اندام او را سوزاند نشانه این است که به قدر سوختگی به آن فرد رنج و مضرت می رسد و اگر در خواب ببیند که از آن آتش فرا گرفته است نشانه این است که به همان قدر از مال حرام به او می رسد. اگر فردی در خواب ببیند که کسی او را در آتش افکنده است و وی نسوخت نشانه این است که پادشاه بر خواب بیننده ستم می کند ولی وی به زودی خلاص می شود و اگر در خواب ببیند که آتش او را نسوزاند نشانه این است که از روی کراهت به سفر می رود.

  • کالا چیو

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که آتش لباس های او را سوزاند نشانه این است که با خویشاوندان خود جنگ و خصومت می کند و یا از سبب مال اندوهگین می شود.

امام صادق

اگر فردی در خواب ببیند که در پهلوی وی آتشی افروخته شده است و از آتش به وی زیانی نمی رسد نشانه این است که به او خیر و نیکی می رسد. اگر فردی در خواب ببیند که آتشی او را سوزاند و آتش دارای نور نیست نشانه این است که برای کسی از فرزندان و خویشان او فرزندی می آید و مردم بر وی ثنا می گویند.

تعبیر خواب آتش

مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که با آتشی که افروخته شده است لباس وی می سوزد نشانه این است که زیانی به خواب بیننده می رسد و اگر دست وی بسوزد نشانه این است که به یکی از اعضای بدنش آسیب می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کنار آتش نشسته است و از شدت حرارت آتش گرم شده است و می سوزد نشانه این است که پشت سر وی بد می گویند و در زبان مردم می افتد و از او عیب جویی می کنند.
اگر فردی در خواب ببیند که آتش بر می دارد و نمی سوزد نشانه این است که توفیق بزرگی نصیبش می شود و به اوج موفقیت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که او را در آتش افکنده اند و با هول و هراس از خواب بیدار شد نشانه این است که از منبع پرقدرتی به وی ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشانه این است که با بی رغبتی به سفر می رود و از سفر چیزی عاید وی نمی شود.

آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که درون آتش افتاده است و در آن نمی سوزد نشانه این است که به خوشبختی و سعادت می رسد.

تعبیر دیدن شعله های آتش در خواب

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی

اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است و همه اندام او را سوزاند و آتش زبانه می زند و از این آتش در دل او ترس و وحشتی ایجاد نشد نشانه این است که مصیبت و محنتی به وی می رسد که باعث بیماری و ضعف وی می شود.

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که آتش در خانه وی افتاده است نشانه این است که خواب بیننده در جنگ و فتنه و ظلم سلطان می افتد. اگر بازرگانی در خواب ببیند که کالا و مغازه وی آتش گرفته است نشانه این است که کالاهایی را که دارد بر باد می دهد.

یوسف پیامبر

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه نشانه این است که خواب بیننده در اندکی زحمت از سلطان می افتد.

آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که خانه وی در آتش می سوزد نشانه این است که همسری مهربان و فرزندانی خوب نصیب وی می شود و مشاهده آتش روشن در خواب نشانه رخ دادن اتفاقات خوب برای خواب ببینده است.

کتاب سرزمین رویاها

اگر فردی در خواب ببیند که خانه دیگران آتش گرفته است نشانه این است که احترام و امتیاز او بالا می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در آتش با شعله های روشن و واضح می سوزد نشانه این است که شغل خوبی بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های تیره آتش می سوزد نشانه این است که ورشکستی مالی نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که خانه اش در شعله های کوچک آتش می سوزد نشانه این است که پول هنگفتی را بدست می آورد.

تعبیر دیدن آتش

تعبیر آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی

اگر فردی در خواب آتش بدون دود ببیند نشانه این است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته او گشاده می شود. اگر فردی در خواب ببیند که به همراه آتش دود است نشانه این است که به قدر آن، مال حرامی با رنج و یا جنگ بدست می آورد.

امام صادق

اگر فردی در رزمگاه آتش را به همراه دود ببیند نشانه این است که از پادشاه به وی ترس و بیم می رسد.

کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب دود بسیار بدون آتش نشانه این است که مصیبتی در پیش روی وی است.
تعبیر خواب آتش بدون دود نشانه این است که به خواب بیننده پول فراوانی می رسد.

تعبیر باریدن آتش از آسمان

تعبیر باریدن آتش از آسمان

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که آتش از آسمان می بارد و شهر و یا محله ای را می سوزاند نشانه این است که اهل آن شهر و یا محله گرفتار بلا و فتنه ای می شوند.

سرزمین رویاها

تعبیر خواب آتش باریدن از آسمان نشانه این است که به خواب ببینده غم و اندوهی می رسد.

تعبیر دیدن آتش در خواب

تعبیر دیدن آتش در خواب

امام صادق

اگر فردی در خواب ببیند که پاره های آتش می خورد نشانه این است که مال یتیمان را می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دهانش آتش بیرون می آید نشانه این است که سخن دروغ و یا بهتان می گوید.
اگر فردی در خواب ببیند که آتش در مردم می زند نشانه نصرت وی بر دشمنان است.
اگر فردی در رزمگاه آتش ببیند نشانه این است که بر بیماری های صعب نظیر طاعون و آبله و سکته و مرگ مفاجات دچار می شود.
تعبیر خواب آتش در بازار نشانه بی دینی اهل بازار است.

حضرت دانیال

تعبیر خواب آتش با سوز نشانه این است که خواب بیننده از علت تب بیمار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آتش به وی گرمی می رسد نشانه این است که فردی او را غیبت می کند.

یوسف نبی 

تعبیر خواب آتش نشانه فتنه است.
تعبیر خواب سوختن آتش نشانه مصیبه است.
تعبیر خواب دیدن در میان آتش بینه است.

لوک اوینتهاو

تعبیر خواب آتش نشانه اعلان خطر در مقابل دزد است.
تعبیر خواب شعله های آتش نشانه این است که به خواب ببینده مبلغ زیادی پول می رسد.

دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

در این مطلب تعبیر خواب آتش را برای شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا گردآوری کرده ایم که امیدواریم با مطالعه این مطلب اطلاعات مفیدی را از تعبیر دیدن آتش در خواب بدست آورید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.