• به طور کلی کاشت آووکادو در فضای گلدان به عنوان گیاهان آپارتمانی بسیار سرگرم کننده و آسان خواهد بود و در نتیجه نهای به وجود می آید که در نهایت به ...

    • ملیحه بال افکن
    • ۱۷ بهمن ۱۴۰۱