• افرادی که دارای هوش مالی پایین تری نسبت به سایرین هستند نمی توانند به خوبی درآمد و مخارج خود را مدیریت کنند که همین امر موجب می شود تا با هدر ...

    • سمیه نیک فرجام
    • ۱۲ مهر ۱۳۹۷