• چادرها دارای مدل های مختلفی است که هریک از این مدل ها علاوه بر نقاط قوت دارای نقاط ضعف نیز می باشد که سهولت استفاده از این مدل چادرهای جدید و به ...

    • سمیه نیک فرجام
    • ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷