• امروزه آسم در بیشتر کشورها به ویژه در کشور های دارای آلودگی هوا به شدت شایع شده است. آسم دارای انواع مختلفی است که با توجه به علائم موجود به سه ...

    • سحر هودانلویی
    • ۲۱ شهریور ۱۴۰۱