طراحی دیزاین اتاق بدون پنجره بسیار مشکل و سخت می باشد. اگر تنها به ظاهر ماجرا دقت نمایید شاید این طراحی نیز همچون طراحی دیگر اتاق ها به نظر برسد و در حد زیادی باعث درگیر و نگران شدن شما نشود ولی نمی توان این موضوع را انکار کرد که اغلب اتاق های بدون پنجره به دلیل چشم پوشی از ارزش و اهمیت طراحی دیزاین و نوع چیدمانی که برای مبلمان انتخاب می گردد در آخر به محیط های گرفته و تنگ مبدل شده که حضور در این فضاها تحمل ناپذیر و کسل کننده می باشد.