• در دسترس بودن در فصول مختلف

از آنجا که رشد و برداشت بعضی سبزیجات به فصل خاصی محدود است، نمی توان آن را در فصل دیگری از سال تهیه و مورد استفاده قرار داد. از این رو می توانید با فریز نمودن سبزی مدنظر خود همواره آن را در دسترس داشته باشید.