به طور معمول زگیل های تناسلی اثری بر روی حاملگی ندارند. با این وجود ممکن است در مواردی عوارض و مشکلاتی بروز پیدا کنند و کودک و مادر را تحت تاثیر قرار دهند که در ادامه به شرح آن ها پرداخته ایم.