• زمین سیاره بسیار زیبا و شگفت انگیزی است. همانطور که در روی زمین از مناظر زیبای جهان لذت می بریم. در نمایی کلی و تصویر زمین از فضا، می توان به خاص ...

    • شیما عنایتی
    • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶