• پشت بازو یکی از عضلاتی است که خیلی سخت و دشوار رشد می کند و اما افرادی که به باشگاه می روند چنین اعتقادی دارند که عضلات بازوی جلو از عضله پشت ...

    • ملیحه بال افکن
    • ۱۰ دی ۱۳۹۸