• سندرم قل ناپدید شده حالتی است که شخص باردار در ابتدا دو یا چند قل در رحم خود دارد اما تا زمان متولد شدن جنین ها از تعداد قل ها کم می شود یا به ...

    • سعیده ستاری
    • ۱۵ شهریور ۱۴۰۱