• به طور کلی سوسن آفریقایی از دسته گیاهان گل دهنده ای است که بومی مناطق آفریقای جنوبی خواهد بود. در واقع سوسن آفریقایی به خاطر گل های چتری آبی رنگ ...

    • ملیحه بال افکن
    • ۱۰ اسفند ۱۴۰۰