• گربه ها نیز همانند انسان ها امکان دارد که به OCD های عملی دچار شوند از این رو بهتر است با این بیمار روانی در گربه ها نیز آشنا شوید و آگاهی خود را در ...

    • شقایق ایران دوست
    • ۲۶ اسفند ۱۴۰۱