• گاهی به علت های ناشناخته ممکن از احساس خارش در نقاط مختلف پوست کنید و حتی ممکن است خارش به شدتی باشد که آرامش را از فرد بگیرد و فرد با خاراندن ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۳ دی ۱۳۹۹