• گاهی به علت های ناشناخته ممکن از احساس خارش در نقاط مختلف بدن کنید و حتی ممکن است خارش به شدتی باشد که آرامش را از فرد بگیرد و فرد با خاراندن های ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۹ شهریور ۱۳۹۴