به یا داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشودف اگر اخلاق و قانونن اقتدار نداشته باشند، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می کند.»