دسته ها
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

تعبیر خواب روغن برای دیدن روغن های مختلف در خواب

 • شقایق ایران دوست
 • ۱۸ دی ۱۳۹۹
 • ۰

تعبیر خواب ها به شما می گویند که در آینده چه اتفاقاتی برای شما می افتد ولی این اتفاق ها را به صورت سربسته بیان می کنند. در واقع خواب ها هم از گذشته می باشند و هم از آینده خبر هایی را برای شما می آورند.

تعبیر خواب یکی از کار هایی می باشد که بسیاری از افراد به آن اعتقادات عجیبی دارند و بیان می کنند که گاهی این تعابیر توانسته است زندگی آن ها را از خطری بزرگ حفظ کند و یا راه حلی برای حل مشکلاتشان پیدا کنند. بنابراین در ادامه به تعبیر خواب روغن می پردازیم.

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

در مطالب پیشین تعبیر خواب موز، تعبیر خواب توت و تعبیر خواب پرتقال را برای شما بیان کردیم و در ادامه قصد داریم تعبیر خوابی دیگر را برایتان بررسی کنیم. به طور کلی این خواب بیان کننده تحسین و ستایش فرد خواب بیننده توسط دیگران می باشد و ممکن است حتی منجر به مشهور شدن وی شود. در ادامه تعابیری از این خواب را از دیگداه معبران مشهور و به نام بیان می کنیم.

تعبیر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی یکی از معبرانی می باشد که بیان می کند دیدن روغن در خواب بسیار خوب است و اگر این روغنی که دیده اید روغن زیتون باشد تعبیر خوش آن دو چندان خواهد شد. این معبر تعابیری دیگر نیز برای این خواب دارد که عبارت اند از :

 • خوردن روغن یعنی فرد مال و ثروت بسیاری بدست می آورد.
 • مالیدن روغن به سر توسط دیگری در خواب می تواند نشانه ای از فریب خوردن در امور بسیار مهم باشد بنابراین بهتر است کار های خود را با دقت انجام بدهید و فریب نخورید.
 • اگر بر سر فردی دیگر در خواب روغن می مالید شما فردی دروغ گو می باشید و بر سر آن فرد کلاه خواهید گذاشت و او را فریب می دهید.

تعبیر خواب ابن سیرین

محمد ابن سیرین

یکی دیگر از معبران به نام که این خواب را تعبیر کرده و معنا های بسیار زیادی با توجه به جزئیات این خواب بیان کرده است. این معبر روغن گاو را بهتر از روغن های دیگر می داند.

 • اگر فردی در خواب ببیند که روغن گاو دارد، روغن گاو به او می دهند و یا روغن گاو می خرد نشانه ای از این است که هم ثروت بدست می آورد و هم مال و اموال بسیار زیادی به وی می رسد.
 • اگر فردی در خواب خود روغن کنجد و یا روغن دنبه ببیند یعنی عالم و دانشمند می شود و حکمتی در راه است.
 • روغن زیتون تعابیر بسیاری دارد که شامل ثروت، علم و دانش  و خیر و برکت می باشد.
 • اگر فردی در خواب خود روغن بنفشه ببیند یعنی از فردی که دارای زمین می باشد سود و منفعت بسیاری به او خواهد رسید.
 • اگر فردی در خواب خود روغن گل رز و یا گل بنفشه ببیند نشانه ای از این می باشد که با یک فرد دین دار و ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
 • روغن نرگس تعبیر متفاوتی دارد و بیان می کند که از مردی روستایی خیر و برکتی وارد خانه شما می شود.
 • اگر فردی در خواب بر سر خودش روغن بمالد نشانه ای از مال و ثروت است ولی اگر این روغن فاسد باشد یعنی دیگران از او بد گویی می کنند و پشت سرش حرف های بسیاری به راه است.
 • اگر در خواب خد ببینید که تمام بدنتان روغنی شده است نشانه ای از این می باشد که به زودی بیمار خواهید شد.
 • از دست دادن دبه روغن نشانه ای از قطع ارتباط با دیگران است.

تعبیر خواب امام صادق

روایات امام صادق

اما صادق بیان می کند که اگر شما فردی روغن گیر را در خواب ببینید یعنی کسی رو به روی شما قرار خواهد گرفت که با وی هم نشینی خواهی کرد. ایشان برای روغن تعابیر یدارند که در ادامه برایتان بیان خواهیم کرد.

دبه های روغن

امام صادق برای دبه های روغن هفت تعبیر در نظر دارند که عبارت اند از :

 • خدمتکار
 • مرد امین
 • زن
 • قوام دین
 • تندرستی

تعبیر روغن ها خوب

 • زن زیبا
 • سود و منفعت
 • کنیز
 • تحسین شدن
 • حرف های خوب
 • سرشت نیک

روغن فاسد

 • زن روسپی
 • مرد فاسق
 • سخنان بد و زشت

تعبیر خواب روغن

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی نیز تعبیر خواب روغن را انجام داده است و معتقد می باشد کسی که این خواب را ببیند هم معنای بدی دارد و هم معنای خوبی خواهد داشت. در واقع جزئیاتی که خواب بیننده می بیند اهمیت دارد. تعابیر وی عبارت اند از :

 • تصفیه کردن روغن و خوردن آن خیر است.
 • روغن مغز بادام تلخ نشانه ای از این می باشد که از فرد بیار خسیس به شما منفعت خواهد رسید.
 • روغن زدن به سر به میزان بسیار زیاد نشانه ای از اندوه می باشد.
 • اگر فردی را در کنار خود ببیندی که در حال روغن مالیدن به سرتان است نشانه ای از آن می باشد که به شما ضرر خواهد رسید.

تعبیر خواب روغن

تعبیر محد العنبری

یکی دیگر از خواب گذارانی که این خواب را برای شما تعبیر کرده است بیان می کند که این خواب به معنای رزق و روزی بسیار پاک و حال است و اگر فردی بیمار این خواب را ببیند شفا می یابد.

آنلی بیتون

یکی از معبران غربی آنلی بیتون می باشد و خواب های بسیاری را به درستی تعبیر کرده است. وی اعتقاد دارد که دیدن روغن در خواب بر چهار وجه می باشد که عبارت است از :

 • روغن مالیدن به چیزی نشانه ای از وقت و نیروی بسیار زیاد برای موجه شدن با مشکلات است.
 • روغن بسیار زیاد نشان می دهد که کار های خوب و کار هایی که مورد علاقه شما می باشد و از انجام دادن آن ها لذت می برید را انجام می دهید.
 • خرید و فروش روغن در خواب نشانه ای از روابط نا موفق است و اگر کسی این خواب را ببیند باید بدانید که روابطش به علت زیاده خواهی او به اتمام رسیده است.
 • اگر دختری در خواب ببیند که به روغن بسیار زیادی آغشته شده است نشانه ای از این می باشد که به پیشرفت هایی دست می یابد که در باور ها نمی گنجد.

تعبیر آنلی بیتون درباره روغن

تعبیر اشعت

یکی دیگر از تعابیر کنندگانی که این خواب را تعبیر کرده است اشعت می باشد. وی بیان می کند که دیدن این خواب دو تعبیر دارد. یکی خوردن روغن زیتون در خواب است که معنای خوبی دارد ولی اگر این روغن را به بدن خود بمالید یعنی سوگند اشتباه و دروغین می خورید دومین معنای آن خوردن لباس به روغن می باشد و  اگر فردی در خواب ببیند که لباسش روغنی شده است ناراحت خواهد شد.

جابر مغربی

این معبر مشهور تعابیر بسیار دقیقی دارد و اگر هنوز معنای خواب خود را پیدا نکرده اید می توانید تعابیر وی را بخوانید.

 • روغن گیری در خواب به معنای این است که از فردی به تو مال و ثروت می رسد و آن فرد بسیار خسیس می باشد.
 • مالیدن روغن به خود در خواب به معنای آرایش کردن است ولی اگر فردی در خواب خود بیش از حد به خود روغن بمالد دچار غم و اندوه می شود.
 • مالیدن روغن به سینه در خواب تعبیرش آن است که قسم دروغ خواهید خورد که از این کار شما دیگران رنج می بینند.

روغن در خواب از دیدگاه جابر مغربی

تعبیر کتاب

کتاب ها یکی از مهم ترین منابع برای تعبیر خواب می باشند و مهم ترین و دقیق ترین منبعی که خواب ها را با چند جزئیات بررسی کرده است کتاب سرزمین رویا ها است. تعابیر این کتاب را در ادامه بیان خواهیم کرد.

 • تعبیر خواب روغن می تواند نشانه ای از بدست آوردن سود از مزرعه باشد.
 • تجارت روغن در خواب به شما می گوید که وارد دنیای تجارت و عشق می شوید.
 • فروختن روغن در خواب نشانه ای مردن یکی از دشمنانتان است.
 • استفاده کردن از روغن زیتون در خواب نشانه شادی است.
 • روغن با حجم بزرگ نشانه ای از ثروت است.
 • روغن گرچک نشانه ای از خوشبختی و شادی است.
 • روغن ماهی نشانه ای پیشرفت کارهایتان است.
 • ریختن روغن و هدر دادن آن به نشانه از دست دادن موقعیت است.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.