دسته ها
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

تعبیر خواب ماهیگیری و صید ماهی در مکان ها و زمان های مختلف چیست؟

 • ساناز براتی
 • ۸ تیر ۱۳۹۹
 • ۰

دیدن ماهیگیری در خواب تعبیرهای مختلفی دارد، اما در حالت کلی نشان دهنده یک اتفاق خوب و سعادت در بیداری می باشد.

ماهیگیری و صید کردن ماهی در خواب نشانه سعادت و کامیابی می باشد و فرد به سعادت و کامیابی می رسد که تا کنون آن را حس تجربه نکرده باشد، گرفتن ماهی در حال ماهیگیری بسیار خوب و پسندیده است و سعادت بزرگی برای فرد خواب دیده دارد، اما در صورتی که نتواند ماهی صید کند ممکن است اتفاقاتی ناگوار برای او بیافتد.

تعبیر خواب برای ماهیگیری

تعبیر خواب در حالت کلی به فرایند معنی نمودن و شکل دادن به رویاهایی است که فرد خواب بیننده در خواب خود می بیند، در بسیاری از تمدن های کهن خواب دیدن را به یک ارتباط مافوق طبیعی و یا ابزاری برای دخالت نیروهای ماورایی با فرد خواب بیننده می دانند. برای تعبیر خواب افراد خاص با توانایی های خاصی بای باشند که معنای خواب را درک می کنند. در حال حاضر کتب مختلف تعبیر خواب وجود دارند که تئوری های مختلفی را درباره خواب های مختلف ارائه نموده اند. در این مطلب می خواهیم شما را با تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب آشنا شویم و این موضوع را از چند جهت بررسی نماییم.

تاویل برای خواب ماهیگیری

معنای دیدن ماهیگیری در خواب در حالت کلی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال ماهیگیری است، در حالت کلی یعنی یک ایده خوب در بیداری به ذهن او خواهد رسید و اجرا کردن آن ایده استقلال مالی را برای آن فرد به همراه دارد. اما گرفتن ماهی از یک مکان گل آلود و کثیف در خواب به معنای این است که یک مانع در کسب و کار فرد خواب بیننده وجود دارد که به کمک فرد مهی این مانع از سر راه برداشته خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن ماهیگیری

خواب دیدن ماهیگیری برای زن باردار

حال اگر یک زن باردار در عالم خواب ببیند که در حال کاهیگیری است، به این معنا است که در آینده زایمان راحت و آسانی را تجربه می کند و همچنین یک کودک سالم و سلامت به دنیا می آورد. زن برداری که در خواب خودش را در حال ماهیگیری ببیند تعبیر آن این است که او صاحب فرزند پسری خواهد شد و پسر او در آینده به موفقیت های خیلی بزرگی می رسد.

معنای ماهی گرفتن از آب گل آلود در خواب

دیدن ماهیگیری در از آب گل آلود در خواب در حالت کلی نشان از یک بیماری یا مشکل پیچیده و جدی در زندگی فرد خواب بیننده دارد، البته نباید از این موضوع ترس و وحشتی داشت، می توانید با دیدن این خواب یک برنامه منظم و خوب داشته باشید و از خودتان بیشتر از قبل مراقبت کنید تا با تغییراتی که ایحاد می شود بهتر روبه رو شوید و آمادگی رو به رویی با مشکل را داشته باشید.

معانی مختلف خواب ماهیگیری

معنای سر خوردن ماهی از دست ماهیگیر در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که ماهیگیری کرده و ماهی گرفته است اما ماهی از دستش سر خورده و می رود، به این معناست که این فرد در بیداری تلاش می کند تا فردی فعال و موفق ر اجتماع باشد ولی در برخی از اوقات هم او نمی تواند کاری کند به جز اینکه یک درونگرای پنهانی باشد.

خواب دیدن مرد ماهیگیر

اگر در خواب فرد ماهیگیری را ببیند چنین تعبیر می شود که شما به استراحت نیاز دارید و باید مرخصی بگیرید و برای مدتی از زندگی روزمره و کار دور شوید و کمی استراحت کرده و اعصاب خود را آرام کنید. دیدن ماهیگیر در عالم خواب که در حال ماهیگیری است، نشان دهنده این است که باید در تعاملات با سایرین صبور باشید. دیدن ماهیگیری و گرفتن و خوردن ماهی در خواب نشان از یک بیماری لاعلاج در خانواده، دوستان یا اطرافیان دارد. همچنین این خواب به تصادف هم اشاره دارد.

تفسیر خواب ماهیگیری

تعبیر کشتن ماهی در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که در حال کشتن یک ماهی است و ماهی می کشد به این معنا می باشد که او موفق خواهد شد و دشمنانش را شکست می دهد.

ماهیگیری با دست

اگر شخصی در خواب ببیند که با دست سعی دارد که ماهی بگیرد، این موضوع به این معناست که دلسردی ها و نا امیدی های احساسی برای آن فرد به وجود می آید.

تعبیر خواب برای ماهیگیری

گرفتن ماهی بزرگ در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی بزرگ گرفته است، تعبیر آن این است که خوشبختی و شادی و پیروزی برایش رقم می خورد. ولی اگر فرد در خواب ببیند که با دستانی لخت و برهنه ماهی بزرگی گرفته است به معنای توهین و تهمت برای خراب کردن شهرت و اعتبار او می باشد. اگر فرد در خواب ببیند که از یک چوب ماهیگیری برای گرفتن ماهی استفاده می کند به معنای شلوغی و آشفتگی به خاطر سخنان یاوه و بی معنا است.

معنای خواب ماهیگیری

معنای خواب ماهی و ماهیگیری از نظر بزرگان تعبیر خواب

دانیال نبی در این باره چنین می فرماید:

دیدن ماهی در خواب در دریاهی گرمسیر به معنای بلا و سختی می باشد و در دریای سردسیر معنایی نیکو دارد. اگر ماهی بزرگی باشد دلیل قنیمت است ولی اگر ماهی کوچک باشد دلیل بر غم است. اگر ببیند که از شکم ماهی مروارید خارج می کند یعنی پسری خواهد داشت.

محمد ابن سیرین در این مورد می گوید:

اگر کسی در خواب دید که ماهی شود و خشک به وی داد یعنی فرد بزرگی به او ظلم می کند. اگر ببیند که ماهی می خورد یعنی از غلامی ضرر بیند و برخی نیز می گویند که دلیل سفر است.

تفسیر خواب برای ماهیگیری

امام جعفر صادق در این باره می فرمایند:

دیدن ماهی در خواب بر شش وجه می باشد:

 • وزیر
 • لشکر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت
 • عم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

جابر مغربی در این مورد می گوید:

دیدن ماهی تازه در خواب غنیمت است، به این دلیل که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آمده بود ماهی وجود داشت. اگر فرد بیند که از دهانش ماهی تازه بیرون می آید یعنی دروغ زیاد می گوید. اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون می آید یهنی او صاحب دختری می شود. اگر فرد ببیند که ماهی تازه پخته و می خورد به این معناست که به اندازه ان مال به دست آورد. اگر در خواب ببیند که ماهی فروشی می کندیعنی منفعت ببیند. اگر ببیند که ماهیان دریا با او صحبت می کنند یعنی از راز پادشاه خبردار می شود و مراد خود را بدست آورد.

تفسیر دیدن ماهیگیری در خواب

لوک اویتنهاو در این باره می گوید:

ماهیگیری یعنی سود زیاد، ماهی های بزرگ یعنی رضایت، ماهی های کوچک یعنی شکست، ماهی های مرده یعنی ناراحتی، پختن ماهی یعنی داشتن خانه با سامان، خریدن ماهی یعنی  اطلاعات غلط، ماهی قرمز یعنی ازدواج یا یک شخص ثروتمند.

یوسف نبی (ع) می گوید:

دیدن ماهی در خواب به معنای روزی می باشد.

تعبیر ماهیگیری در خواب

آنلی بیتون در این مورد می گوید:

 • دیدن ماهی در آب زلال و تمیز رودخانه در عالم خواب به معنای این است که افراد قدرتمند و ثروتمند شما را مشمول لطف و محبت خود قرار خواهدن داد.
 • اگر در خواب ماهی مرده ببیند، یعنی همسری زیبا و با استعداد خواهید داشت.
 • اگر در خواب ببینید که در حال گرفتن یک گربه ماهی هستید یعنی نقشه های دشمنان شما را پریشان می نماید، ولی حضور ذهن و اقبال به کمک شما می آید تا از دام آنها فرار کنید.
 • اگر برای گرفتن ماهی در خواب به اب بزنید یعنی با توانایی و شهامت ثروتی به دست خواهید آورد.
 • دیدن ماهیگیری در خواب نشان از کسب قدرت و علم اقتصاد دارد. ولی اگر در زمان ماهیگیری چیزی صید نشود یعنی تلاش های شما برای رسیدن به افتخار و ثروت بدن نتیجه است.
 • اگر در خواب ببینید که در حال خوردن ماهی هستید، یعنی نشان دهنده روابط دوستانه و پایدار می باشد.

همچنین می توانید برای آشنایی با تعبیر خواب ماهی کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.