دسته ها
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب پا از دیدگاه تعبیرگران مختلف

 • فاطمه میرزایی
 • ۲۲ تیر ۱۳۹۸
 • ۰

برای علاقمندان و دنبال کنندگان بخش تعبیرخواب مجله آرگا، این مطلب را به معرفی تعبیر خواب پا پرداخته ایم، برای کسب آگاهی در این زمینه در ادامه ما را همراهی کنید.

تعبیر خواب پا از دیدگاه معبران مختلف متفاوت می باشد، برخی دیدن پا در خواب را به معنای زن و عده ای دیگر دیدن هر دو پا را به پدر و مادر تفسیر می کنند. برای آشنایی بیشتر با تفسیر رویای پا در حالت های مختلف و از دیدگاه تعبیر کنندکان اسلامی و غربی تا پایان، این بخش را دنبال نمایید.

افراد در طول شبانه روز، خواب های متنوعی می بینند، یکی از این خواب ها می تواند دیدن پا در شرایط و حالات مختلف  و به صورت سالم، آسیب دیده، پای فلج یا قطع شده، پای برهنه و … باشد. در مطالب قبلی انواع تعبیر خواب جنگ ، تعبیر خواب فرار کردن و تعبیر خواب تولد در اختیار شما عزیزان قرار دادیم، اکنون در اینجا می توانید با تعبیر رویای پا آشنا شوید.

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا از دیدگاه های معبران مختلف

ابراهیم کرمانی، دیدن هر دو پا در خواب را به معنای پدر و مادر تفسیر می کند و به نظر وی دیدن هر ضعف و نقصی در پا دلالت بر پدر و مادر بیننده خواب دارد، ضمن اینکه وی دیدن پای بسیار در خواب را نشانه رفتن به سفر می داند.

لیلا برایت نیز در مورد دیدن پا در خواب می گوید؛ اگر ببینید پای شما بیش از اندازه بزرگ است، به معنای آن است که به زودی ملکی خواهید خرید و دیدن پا اگر بیش از حد لاغر باشد، به نشانه پیش رو داشتن کارهای سخت است.

تعبیر پا از دیدگاه آنلی بیتون نیز نشانه نا امیدی و مغلوب اراده دیگری شدن می باشد.

 • آرون گروپس

تعبیر دیدن پا در خواب

امام جعفر صادق (ع)، تعبیر خواب پا را بر ۷ وجه می داند؛

 • قوت و نیرومندی
 • عیش و عشرت
 • سعی و تلاش کردن
 • عمر
 • طلب مال
 • سفر
 • زن

تعبیر خواب پای دیگران

به عقیده آنلی بیتون، دیدن پای دیگران در خواب به معنای آن است که شما به سختی از حقوق خود دفاع می کنید و نیز به مقام بالاتری در زندگی خود دست خواهید یافت.

تعبیر رویای پا

تعبیر مچ پا در خواب

دیدن مچ پای زیبا در خواب به معنای اهانت کردن همسر می باشد. اگر زنی در خواب ببیند که از مچ پایش لذت می برد به نشانه آن است که از عشق نا امید می شود و در صورتی که مچ پای چاق حیوانی را ببیند، تعبیرش آسودگی و راحتی در زندگی برای صاحب خواب می باشد.

همچنین اگر زنی، مچ پای خود را لاغر ببیند، تعبیر آن، بیمار شدن و نا امیدی است و اگر مچ پایش را چاق ببیند، نشانه آن است که آبرویش در خطر بر باد رفتن می باشد.

تعبیر خواب پا از دیدگاه حضرت دانیال

اگر کسی در خواب ببیند که پای وی بریده یا شکسته است، دلالت بر آن دارد که نیمی از مال و اموالش از بین رفته و ضایع گردد، در صورتی که هر دو پا بریده و شکسته باشد بیانگر ضرب المثل معروف «مالش برود یا خود بمیرد»

تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که پا ندارید و با چوب یا عصا راه می روید، نشانه آن است که به شخصی اعتماد خواهید کرد که از وی وفا نخواهید دید و اگر کسی ببیند که پاشنه پای او شکست، به معنای رفتن به کاری است که نتیجه اش پشیمانی می باشد.

تعبیر خواب پای شکسته

تعبیر خواب پا از دیدگاه آنلی بیتون

اگر کسی خواب ببیند که استخوان پایش شکسته است، به نشانه آن است که در مدیریت دچار شکست خواهد شد.

تعبیر خواب پای قطع شده از نظر ابن سیرین

اگر زنی خواب ببیند که پای همسرش قطع شده است، تفسیر آن، خیانت و بی وفایی است که در آینده از همسرش خواهد دید و اگر مرد خواب ببیند که پای همسرش قطع شده یا زنش روی ویلچر نشسته است، به معنای راز مهمی می باشد که همسرش مدتها از وی پنهان کرده است.

دیدن پای در بند در خواب

ابن سیرین، تعبیر خواب پا در بند را به معنای زیان دیدن می داند و از نظر وی اگر شخصی ببیند که پایش به ستونی بسته است، تعبیر بدی ندارد. و در صورتی که در خواب، پای وی در دامی گرفتار شده و یا در جایی فرو رفته باشد یعنی اینکه در مکر و حیله گرفتار خواهد شد، در صورتی که ببیند، پای او در گودی و یا جایگاهی لغزید به نشانه آن است که از کار دین و دنیا بازمانده و یا شخصی سخنی به وی می گوید که از آن سخن، آزرده خاطر می شود.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب پا می گوید؛ اگر بیننده خواب، بیمار باشد و خواب ببیند که پایش در بند می باشد، بیانگر خلاص شدن از بیماری است و اگر ببیند که در زندان بوده و پاهایش در بند است، به معنای آن است که کارش بسیار طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب برای پای زخمی

به عقیده آنلی بیتون، اگر کسی خواب ببیند که پاهایش درد می کند یا زخمی شده است به معنای آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیر خواهد شد و در صورتی که خواب ببیند، پاهایش متورم و ملتهب شده است، نشانه جدا شدن از خانواده و به وجود آمدن تغییراتی در زندگی و کارش خواهد بود.

تعبیر خواب زخمی شدن پاشنه پا از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب پا می گوید، اگر کسی خواب دید که پاشنه پایش شکافت و یا زخمی شد. یعنی اینکه به زودی به کاری مشغول می شود که پشیمانی به همراه خواهد داشت، ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید، اگر در خواب ببینید که پای شما شکسته و از رفتن باز مانده اید، بیانگر آن است که در آینده نزدیک کاری ناصواب انجام خواهید داد که با پشیمانی همراه بوده و به خاطر آن شماتت و ملامت می شوید.

اچ میلر نیز تعبیر خواب زخمی شدن پا را نشانه سوء استفاده کردن دیگران از شخص بیننده خواب می داند.

تعبیر خواب برای پا

تعبیر خواب پای فلج از دیدگاه لیلا برایت

اگر کسی خواب ببیند که پاهایش فلج شده است نشانه آن است که باید بیشتر مراقب خود باشد، زیرا شکست پا در خواب به معنای وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار می باشد.

ضمن اینکه دیدن پای ناتوان و فلج، ارتباط مستقیمی با شغل بیننده خواب داشته و در صورتی که شاغل باشد، به نشانه آن است که مشکلی در شغلش به وجود خواهد آمد.

تعبیر خواب لرزیدن پا از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند که پاهایش می لرزد، بیانگر آن است که در مسافرت دچار زحمت و مشقت خواهد شد.

تعبیر خواب جابر مغربی برای بریدن پاشنه پا

اگر کسی خواب ببیند که در حال بریدن پاشنه پای خود بوده و آن را به خورد حیوانات درنده ای مثل گرگ می دهد، به معنای آن است که هر آنچه دارد به دشمنانش خواهد داد و در صورتی که ببیند، پاشنه پایش افتاد، نشانه آن است که کار و کاسبی نخواهد داشت و مفلس و درویش گردد.

تعبیر رویای پای راست

ابن سیرین تعبیر خواب پا برای کسی که ببیند پای راست خود را از دست داده و خون زیادی از وی می رود، به معنای غم و یا از دست دادن عزیزی و نیز شکست های سخت مالی می داند و در صورتی که تعداد زیادی پای قطع شده در خواب ببینید، بیانگر آن است که خطراتی مثل سیل، زلزله و … شهر و دیار صاحب خواب را تهدید می کند.

ابراهیم کرمانی نیز قطع شدن پای راست را نشانه طلاق و جدایی زن و مرد عاشق تعبیر کرده است. همچنین اگر زنی در خواب ببیند که پای راستش قطع شده است، به معنای آن است که از همسرش جدا شود و در صورتی که ببیند پای راست شخص دیگری جدا شده، چه آن فرد را بشناسد یا نه. نشانه فلاکت و بدبختی نزدیک همسایه ای می باشد که وی او را می شناسد.

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب برای پای مرده

اگر کسی در خواب، قطع شدن پای مرده را ببیند، نشانه آن است که به زودی مشکلات زیادی گریبانگیرش خواهد شد.

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد پا

اگر شخصی خواب ببیند که یکی از آشنایان وی که مرده است، پایش قطع شده و از درد پا ناله کرده و لنگ لنگان به این طرف و آن طرف می رود، یعنی اینکه بیننده خواب به زودی با مسائلی روبه رو می شود که موجب ناراحتی شدید او خواهد شد، بنابراین اگر مسافرتی در پیش دارید، آن را به تعویق انداخته و یا کنسل نمایید. توجه داشته باشید که ذکر صلوات و صدقه دادن زیاد موجب رفع بلا و گرفتاری خواهد شد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *