دسته ها
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

آشنایی با تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه تعبیر کننده های مشهور

 • ندا خوشرو
 • ۱ تیر ۱۴۰۱
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا قرار داده ایم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرند.

تعبیر خواب پلنگ نشانه دشمن جوانمرد می باشد و این خواب ها خبر بیانگر رو به رو شدن بیننده خواب با مشکلاتی خصمانه را می دهند و اگر خواب بیننده در جنگ با پلنگ پیروز شود از شر دشمنی که در عالم بیداری دارد رها خواهد شد. 

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

مانند همه گربه سان های بزرگ دیدن پلنگ در عالم رویا بیانگر مزاج تند و خشم و بی رحمی و کینه توزی و شور و شوق و … است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب مشاهده کردید خواب خود را تفسیر کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب روباه و تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب شتر را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر دیدن پلنگ در عالم رویا

دیدن پلنگ در خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • کارل گوستا یونگ 

تعبیر خواب پلنگ بیانگر وجود خطری بزرگ و دشمنانی در نزدیکی خواب بیننده است که تلاش می کنند به وی صدمه برسانند همچنین دیدن پلنگ در خواب می تواند نشانه مرگ و تاریکی و تولد دوباره باشد و جنبه مثبت تر این تعبیر خواب این است که با توجه به اینکه پلنگ ها بیانگر زیبایی و قدرت هستند بنابراین بهتر است بیننده خواب احساسی را که در زمان دیدن این خواب دارد در نظر بگیرد تا بتواند تعیین کند که خواب او کدام تعبیر را در برمیگیرد.
دیدن پلنگ وحشی در عالم خواب نشانه این است که بیننده خواب در نهایت بر مشکلاتی که دارد غلبه می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی در قفس دارد بیانگر این است که به آسانی بر مانعی که دارد غلبه می کند.
معنای دیدن پلنگ در خواب بیانگر این است که شما به موفقیت های بزرگی خواهید رسید.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگ به وی حمله می کند نشانه این است که وی از موفقیت آینده خود بیش از اندازه مطمئن است.

 • محمد بن سیرین 

تفسیر خواب پلنگ بیانگر دشمن توانا و قوی است.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که با پلنگی جنگ کرد و پلنگ پیروز می شود بیانگر این است که با دشمنی جنگ خواهد کرد و دشمن بر وی غلبه خواهد کرد ولی اگر بیننده خواب بر پلنگ غلبه کند نشانه این است که در عالم بیداری بر دشمنش پیروز می شود.

تعبیر پلنگ در عالم خواب

 • یوسف نبی 

اگر فردی در خواب پلنگ ببیند بیانگر این است که از پادشاهی نیکویی می بیند و حرمت بزرگی را نیز بدست می آورد.

 • مبل و میز
 • آرون گروپس
 • امام جعفر صادق 

تفسیر خواب پلنگ بر ۳ وجه زیر است :

 1. ترسیدن از پادشاه
 2. مال یافتن از دشمن
 3. دشمن قدرتمند و قوی

تعبیر جنگیدن با پلنگ در خواب

 • لوک اویتنهاو 

دیدن پلنگ در خواب بیانگر ترس برای خواب بیننده است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تفسیر خواب پلنگ بیانگر دشمنی می باشد که مردانگی و گذشت دارد و این دشمن بر خواب بیننده چیره می شود و در نهایت به وی آزاری نمی رساند و به دنبال کارش می رود.
اگر فردی در خواب پلنگ ببیند نشانه این است که با دشمنی که از او قوی تر است روبرو می شود و خواب وی نیز از برخورد نابرابر و خصمانه ای خبر می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی را فراری داد و آن حیوان قدرتمند و قوی در عالم خواب از وی گریخت بیانگر این است که بر دشمنش پیروز می شود و اگر فردی در عالم رویا ببیند که بر پشت پلنگی نشست بیانگر چیرگی و پیروزی وی می باشد و اگر پلنگ سر به دنبال بیننده خواب نهاد دشمن بر وی پیروز می شود و خطری بزرگ نیز او را تهدید خواهد کرد.

تعبیر خواب پلنگ
داشتن پوست پلنگ در عالم خواب غنیمت است.
خریدن پوست پلنگ در عالم خواب بیانگر تحصیل مالی می باشد که بدست آوردن این تحصیلات بیشتر از خود پول خواب بیننده را خوشحال می کند.
معنی خواب پوستین پلنگ و یوزپلنگ در عالم رویا بیانگر زنی با شخصیت و نجیب و مال دار می باشد.

دیدن پلنگ در عالم رویا

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی به وی حمله می کند بیانگر این است که در اثر اعتمادی نابجا آینده اش را خراب می کند.
اگر فردی پلنگی را در قفس ببیند بیانگر این است که دشمنانش او را محاصره خواهند کرد و نمی توانند به وی زیانی برسانند.
اگر فردی در خواب ببیند که در جنگل پلنگ ها از وی می گریزند بیانگر این است که در امور شغلی و عاطفی اش با دردسرهایی مواجه می شود که سرانجام با تلاش و پشتکار زیاد خواب بیننده بر این مشکلات پیروز می شود.
معنی خواب کشتن پلنگ بیانگر توفیق در کارها می باشد.
معنی خواب پوست پلنگ نشانه این است که فردی نادرست منافع و امتیازات خواب بیننده را به چنگ می آورد.

دیدن پلنگ در عالم خواب

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که با پلنگی دعوا و جنگ می کند و در نهایت هیچکدام پیروز نمی شوند نشانه این است که از پادشاهی دچار وحشت و ترس زیادی می شود یا خواب بیننده دچار بیمار شدیدی می شود و بهبود پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر پلنگ می خورد بیانگر این است که از دشمن ترسی به وی می رسد و سرانجام ایمن می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از پوست و استخوان و موی پلنگ فرا گرفت یا فردی این اجزای بدن پلنگ را به وی می دهد بیانگر این است که از مال دشمن به قدر اجزای بدن پلنگ که به وی رسیده است بهره می برد.
تفسیر خواب کشتن پلنگ بیانگر این است که خواب بیننده از اسلام رویگردان می شود و این خواب دارای معنایی نیکو نیست.

تعبیر دیدن پلنگ در عالم خواب

برخی تعابیر دیگر از معبران غربی

دیدن پلنگ در خواب به نشانه آن است که با وجود درگیری شدید با دشمنان، آسیب و گزندی از ناحیه آنها به شما وارد نخواهد شد.

در صورتی که در عالم رویا پلنگی را ببینید و احساس کنید که خطری از جانب او شما را تهدید نمی کند، دیدن این خواب به نشانه وجود بی ثباتی و شیطنت در زندگی تان می باشد.

همچنین دیدن پلنگ در خواب می تواند به نشانه سفر خارج از کشور باشد، البته در این سفر، خطرات و تهدیداتی برای بیننده خواب وجود دارد.

برخی معبران, دیدن این خواب را به نشانه ورود زنی حسود و بدخواه به زندگی بیننده رویا می دانند، پلنگ آشفته به معنای خواسته های جنسی تحقق پیدا نکرده و حمله پلنگ نشان دهنده اضطراب های درونی می باشد.

معنای خواب پلنگ

تعبیر رویای پلنگ در کتاب سرزمین رویاها

 • دیدن خواب یک پلنگ به نشانه پیروزی بر دشمنان است.
 • اگر ببینید که پلنگی به شما حمله می کند به معنای موفقیت است.
 • کشتن پلنگ به نشانه مواجهه شدن با سختی های بسیار در زندگی که البته سرانجامش موفقیت است.
 • دیدن پلنگ در قفس، یعنی اینکه دشمنان قصد دارند به شما صدمه بزنند، اما موفق نمی شوند.
 • اگر تعداد زیادی پلنگ در خواب ببینید، یعنی اینکه برای کاری به خارج از کشور سفر می کنید.
 • معنای خواب صدای غرش پلنگ  به نشانه رنج و اندوه است.
 • اگر ببینید که پلنگ ها با هم می جنگند به نشانه بیماری است.
 • پریدن پلنگ ها به هم به معنای رنج بسیار است.
 • اگر پلنگی را در حال مرگ ببینید، یعنی اینکه شخصیت مهمی می میرد.
 • اگر ببینید که پلنگی به زنجیر کشیده شده است، یعنی یک دشمن شما را غافلگیر می کند.
 • اگر ببینید که پلنگ شما را غافلگیر می کند، یعنی باید مراقب دوستان خیانتکار باشد.
 • اگر در عالم خواب از پلنگ می ترسیدید، یعنی دشمنان شما را آزار بسیار می دهند.
 • پیروز شدن بر پلنگ به نشانه آن است که باید مراقب رقیب باشید.
 • اگر در خواب، اسکلت یک پلنگ را ببینید، دلالت بر ثروت دارد.
 • همچنین دیدن یک بچه پلنگ در خواب به معنای شادی و خوشبختی است.

تفسیر خواب پلنگ

در این مطلب با تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید به کمک این مطلب با تفسیر خوابی که دیده اید آشنا شوید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *