• اصولا انسانها چون دوست دار زیبایی هستند و خداوند در خلقت آنها از نهایت کمال و زیبایی بهره گرفته است به دنبال زیبایی می روند و در داشتن آن می ...

    • مهلا بستگان
    • ۲۰ دی ۱۳۹۶